Difference between revisions of "Main Page/lb"

From Wazeopedia
(Created page with "Haaptsäit")
 
 
(8 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
==Welcome to Waze BeNeLux==
+
==Wëllkomm a Waze BeNeLux==
 
[[File:wiki_Benelux.png|right|200px]]  
 
[[File:wiki_Benelux.png|right|200px]]  
Welcome Wazer!<br />
+
Wëllkomme Wazer!<br />
 
<br />
 
<br />
You're interested in Waze and wondering what kind of app Waze is.<br />
+
Du bass Interesséiert u Waze a wonners dech wat fir eng App Waze ass.<br />
You're using the app and wondering what you can do to improve it.<br />
+
Du benotz App a wonners dech wat s du besser maache kanns.<br />
You're editing the map and wondering how to fix a certain situation best.<br />
+
Du beaarbechts Kaart a wonners dech wéis de verschidde Situatiounen am beschte léis.<br />
 
<br />
 
<br />
You're here at the Wiki of the Waze community of <i>Belgium</i>, <i>the Netherlands</i> and <i>Luxembourg</i>, in short <i>Waze BeNeLux</i>. So, this Wiki informs on Waze in the BeNeLux.  
+
Du bass hei um Wiki vun der Waze community vu der <i>Belsch</i>, de <i>Hollänner</i> a <i>Lëtzebuerg</i>, kuerz gefaasst <i>Waze BeNeLux</i>.
For general information please visit the [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Wiki pages] or the [https://www.waze.com/ Waze home page].<br />
+
Also, dëse Wiki informéiert iwwert Waze am BeNeLux.
 +
Fir Generell Informatioune wann ech gelift kuckt op [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page Globale Wiki Säiten] oder op der [https://www.waze.com/ Waze Haaptsäit].<br />
 
<br />
 
<br />
For information on Waze on the [[ABC-islands|ABC-islands]] visit their [[ABC-islands|Wiki]].
+
Fir Informatioune bezüglech Waze an de [[ABC-islands|ABC-islands]] kuckt hire [[ABC-islands|Wiki]].
  
 
__TOC__
 
__TOC__
==What is it==
+
==Wat ass et==
Waze is the world's largest community-based traffic and navigation app. There are many navigation apps, many of them rely on maps that are updated only a few times a year, resulting in outdated maps and wrong navigation instructions. Waze is different. Waze maps are updated on almost a daily basis. The maps are constantly updated by volunteers of our BeNeLux community. So, signs along the road asking you to switch off your navigation app are not for Waze. Waze has the most up-to-date road information, for free.<br />
+
Waze ass déi Welt wäit gréisste Community baséiert Trafic an Navigatiouns App. Et gi vill Navigatiouns Apps, vill dovunner baséieren op Kaarte wou all Joer ë puer mol aktualiséiert ginn, Resultat ass ofgelafe Kaarten a falsch Wee Beschreiwungen. Waze ass anescht. Waze Kaarte ginn all Dag aktualiséiert. Kaarte gi stänneg aktuell gehale vu fräiwëlleger aus der BeNeLux Gemeinschaft. Also, Zeeche laanscht Strooss wou froen dass du deng Navigatiouns App ausschalte sollts gëllt net fir Waze. Waze huet déi beschten aktuell Stroossen Informatiounen, an dat Gratis.<br />
 
<br />
 
<br />
The app uses maps and your phone's GPS. Map information that is already available cached in your phone and information that is retrieved from the Waze map servers via the internet. It is possible to use Waze without internet connection while driving in areas where your phone uses already cached maps, but the best navigation experience you got with an internet connection. The data usage of the app is moderate. The [https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/waze test of the ANWB] mentions 3,9 MB for 75 KM.<br />
+
App benotzt Kaart an dengem Handy säi GPS. Kaarten Informatiounen déi beréits gespäichert sinn am Handy an Informatiounen déi empfaange goufe vun der Waze Kaart vie den Internet. Et ass méiglech mat Waze ouni Internet Connectioun wärend dem Fueren an Zonë wou däin Handy Kaart beréits gespäichert huet, Mais déi beschten Erfarunge kriss de mat enger Internet Connectioun. De Data verbrauch ass mëttelméisseg. Den [https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/waze Test vun der ANWB] moosst 3,9 MB fir 75 KM.<br />
 
<br />
 
<br />
For more information on the Waze app please visit the [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Wiki page].<br />
+
Fir méi Informatioune vun der Waze App ze kréien, kuckt wann ech gelift dës [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Wiki Säit]<br />
  
==What can you do==
+
==Wat kanns du maachen==
Are you interested in what you can do for the [[Community|Waze Community]]?<br />
+
Bass du Interesséiert wat s du fir [[Community|Waze Community]] maache kanns?<br />
 
<br />
 
<br />
Our map is pretty complete, but cities, roads, the countryside are all constantly changing. You're most valuable with your <i>local knowledge</i>. You can help us to keep the Waze map up-to-date.
+
Eis Kaart ass sou wäit fäerdeg, Mais Citéen, Stroossen, Landschafte si stänneg um änneren. Du bass am meeschte wäert mat dengem <i>Lokalem Wëssen</i>. Du kanns eis Hëllefen d' Kaart vu Waze aktuell ze halen.
 
<br />
 
<br />
:Are there road works planned in your neighborhood?  
+
:Si Stroosse Späre geplangt an dengem Nopeschduerf?  
:New housing estates?  
+
:Nei Wunnengen?
:New roads planned?
+
:Nei Stroosse geplangt?
:Changes in one-way / two-way traffic?
+
:Ännerung an eng Richtung / zwou Richtungen Trafic?
:Sometimes data is still missing or not accurate anymore: <i>speed limits</i>, <i>house numbers</i>.   
+
:Munchmol sinn Daten net verfügbar oder net präzis genuch: <i>Vitess Limitatiounen</i>, <i>Haus Nummeren</i>.   
 
<br />
 
<br />
Are there <i>points of interest</i> in your neighborhood that could be interesting for Wazers as a destination like a <i>gas station</i>, <i>parking</i>, <i>hospital</i>, <i>school</i> and so on.
+
Sinn do <i>Sehenswierdegkeeten</i> an dengem Nopeschduerf dat fir verschidde Wazer als Ziel Interessant wiere wéi eng <i>Tankstell</i>, <i>Parking</i>, <i>Spidol</i>, <i>Schoul</i> an sou weider.
Check if they are already created on the map and if not there is something to do.<br />
+
Kuck op déi an der Kaart schonn erstallt goufen a wann net dann hues de eppes ze dinn.<br />
 
<br />
 
<br />
If you're new and like to help us keep the map up-to-date please check out our [[Quick start guide]], don't forget to read [[Improve your skills]] and while editing the map: keep our [[KISS|KISS principles]] in mind!<br />
+
Wann s du nei bass an eis gären Hëllefe wëlls d' Kaart Aktuell ze halen, da kuck dir eisen [[Quick start guide | Schnell Start Guide]] un, an net ze vergiessen ze Liesen [[Improve your skills | deng Kompetenzen ze verbesseren]] a wärend dem Beaarbechte vun der Kaart: behal eisen [[KISS|KISS prinzip]] am Kapp!<br />
 
<br />
 
<br />
[http://bit.ly/SlackInviteBNL Sign in to Slack], our primary communication channel via this [http://bit.ly/SlackInviteBNL Slack invite page]. When you've got questions, don't hesitate to ask them. There are always experienced editors ready to answer your questions. Also reading other peoples questions and answers on the Slack channels can be informative.<br />
+
[http://bit.ly/SlackInviteBNL Mell dech bei Slack un], eist primär Kommunikatiouns Kanal via dës [http://bit.ly/SlackInviteBNL Slack Invitatiouns Säit]. Wann s du Froen hues, da fäert net se ze stellen. Et sinn ëmmer erfuere Beaarbechter prett fir deng Froen ze beäntwerten. Och d' Liese vun anere Leit hier Froen an Äntwerten um Slack Kanal si vu Virdeel.<br />
 
<br />
 
<br />
A schematic overview of the possibilities for beginners see the [[Starters Summary]].
+
Eng Schematesch Iwwersiicht vun de Méiglechkeete fir d' Ufänger gesäis de an der [[Starters Summary | Ufänger Zesummefaassung]].
  
==How should you do it==
+
==Wéi s de et sollts maachen==
If you're here for finding an answer on a more detailed question and you already read the [[Quick start guide]], check out one the following pages:
+
Wann s du hei bass fir eng méi Detailléiert Äntwert ze kréien a wann s de schonn de [[Quick start guide | Schnell Start Guide]] gelies hues, da kuck dir emol folgend Säiten un:
* [[Road types]]
+
* [[Road types | Stroossen Aarten]]
* [[Places]]
+
* [[Places | Platzen]]
* [[Closures]] and [[Restrictions|restrictions]]
+
* [[Closures | Spären]] a [[Restrictions|Beschränkung]]
* [[Community]]
+
* [[Community | Gemeinschaft]]
Or look directly in the [[Index]].<br />
+
Oder kuck direkt an den [[Index]].<br />
 
<br />
 
<br />
If you can't find an answer in our local [[Main Page|BeNeLux wiki]], please check the [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Waze Wiki].<br />
+
Wann s du d' Äntwert net am Lokalen [[Main Page | BeNeLux Wiki]] fënns, da wann ech gelift kuck de [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Waze Wiki].<br />
 
<br />
 
<br />
 
{{Bottomline}}
 
{{Bottomline}}

Latest revision as of 07:59, 5 November 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands

Wëllkomm a Waze BeNeLux

Wiki Benelux.png

Wëllkomme Wazer!

Du bass Interesséiert u Waze a wonners dech wat fir eng App Waze ass.
Du benotz App a wonners dech wat s du besser maache kanns.
Du beaarbechts Kaart a wonners dech wéis de verschidde Situatiounen am beschte léis.

Du bass hei um Wiki vun der Waze community vu der Belsch, de Hollänner a Lëtzebuerg, kuerz gefaasst Waze BeNeLux. Also, dëse Wiki informéiert iwwert Waze am BeNeLux. Fir Generell Informatioune wann ech gelift kuckt op Globale Wiki Säiten oder op der Waze Haaptsäit.

Fir Informatioune bezüglech Waze an de ABC-islands kuckt hire Wiki.

Wat ass et

Waze ass déi Welt wäit gréisste Community baséiert Trafic an Navigatiouns App. Et gi vill Navigatiouns Apps, vill dovunner baséieren op Kaarte wou all Joer ë puer mol aktualiséiert ginn, Resultat ass ofgelafe Kaarten a falsch Wee Beschreiwungen. Waze ass anescht. Waze Kaarte ginn all Dag aktualiséiert. Kaarte gi stänneg aktuell gehale vu fräiwëlleger aus der BeNeLux Gemeinschaft. Also, Zeeche laanscht Strooss wou froen dass du deng Navigatiouns App ausschalte sollts gëllt net fir Waze. Waze huet déi beschten aktuell Stroossen Informatiounen, an dat Gratis.

App benotzt Kaart an dengem Handy säi GPS. Kaarten Informatiounen déi beréits gespäichert sinn am Handy an Informatiounen déi empfaange goufe vun der Waze Kaart vie den Internet. Et ass méiglech mat Waze ouni Internet Connectioun wärend dem Fueren an Zonë wou däin Handy Kaart beréits gespäichert huet, Mais déi beschten Erfarunge kriss de mat enger Internet Connectioun. De Data verbrauch ass mëttelméisseg. Den Test vun der ANWB moosst 3,9 MB fir 75 KM.

Fir méi Informatioune vun der Waze App ze kréien, kuckt wann ech gelift dës global Wiki Säit

Wat kanns du maachen

Bass du Interesséiert wat s du fir Waze Community maache kanns?

Eis Kaart ass sou wäit fäerdeg, Mais Citéen, Stroossen, Landschafte si stänneg um änneren. Du bass am meeschte wäert mat dengem Lokalem Wëssen. Du kanns eis Hëllefen d' Kaart vu Waze aktuell ze halen.

Si Stroosse Späre geplangt an dengem Nopeschduerf?
Nei Wunnengen?
Nei Stroosse geplangt?
Ännerung an eng Richtung / zwou Richtungen Trafic?
Munchmol sinn Daten net verfügbar oder net präzis genuch: Vitess Limitatiounen, Haus Nummeren.


Sinn do Sehenswierdegkeeten an dengem Nopeschduerf dat fir verschidde Wazer als Ziel Interessant wiere wéi eng Tankstell, Parking, Spidol, Schoul an sou weider. Kuck op déi an der Kaart schonn erstallt goufen a wann net dann hues de eppes ze dinn.

Wann s du nei bass an eis gären Hëllefe wëlls d' Kaart Aktuell ze halen, da kuck dir eisen  Schnell Start Guide un, an net ze vergiessen ze Liesen deng Kompetenzen ze verbesseren a wärend dem Beaarbechte vun der Kaart: behal eisen KISS prinzip am Kapp!

Mell dech bei Slack un, eist primär Kommunikatiouns Kanal via dës Slack Invitatiouns Säit. Wann s du Froen hues, da fäert net se ze stellen. Et sinn ëmmer erfuere Beaarbechter prett fir deng Froen ze beäntwerten. Och d' Liese vun anere Leit hier Froen an Äntwerten um Slack Kanal si vu Virdeel.

Eng Schematesch Iwwersiicht vun de Méiglechkeete fir d' Ufänger gesäis de an der Ufänger Zesummefaassung.

Wéi s de et sollts maachen

Wann s du hei bass fir eng méi Detailléiert Äntwert ze kréien a wann s de schonn de Schnell Start Guide gelies hues, da kuck dir emol folgend Säiten un:

Oder kuck direkt an den Index.

Wann s du d' Äntwert net am Lokalen  BeNeLux Wiki fënns, da wann ech gelift kuck de global Waze Wiki.

Main Page | Index