Разклонения и кръгови кръстовища

From Wazeopedia

Въведение

Кръстовища

Като цяло кръстовищата трябва да бъдат чертани възможно най-просто. Т-образните кръстовища и кръстообразните кръстовища е добре да бъдат чертани с единични двупосочни сегменти, свързани в една точка. Само когато има големи разклони или някакви ограничения в кръстовището, може да се използва по-сложна схема.

Ukjunction1.jpg Ukjunction2.jpg

Кръгови кръстовища

Кръговите кръстовища трябва да бъдат чертани възможно най-просто - с единични двупосочни сегменти за всеки път. Много от пътищата имат разклонение в края си за влизане и излизане от кръговото кръстовище, които не са необходими. Ако имате възможност, моля, премахвайте ги, когато преправяте кръговото.

Стъпки за преправяне на кръгово кръстовище

Ukroundabout1.png Ukroundabout2.png Ukroundabout3.png

 • Изтрийте кръгa и еднопосочните "V"-сегменти
 • Начертайте главните двупосочни сегменти към центъра
 • Начертайте новия кръг

Малките и мини-кръговите кръстовища трябва да бъдат чертани възможно най-големи. Всички кръгови с радиус по-малък от 10 м, няма да бъдат видими в клиентската програма, затова се опитайте да ги докарате до този размер.

Име на кръговото кръстовище

След като начертаете новото кръгово кръстовище, важно е да промените вида на пътя и да му зададете селище и улица. Ако кръговото кръстовище е червено, значи не е завършено.

За правилна навигация, кръговите кръстовища не трябва да имат име на "улицата", а само име на "селището". Когато клиентът се движи по сегмент без име, клиентската програма използва за указание името на следващия сегмент, който следва.

Входни и изходни сегменти

RdAbt-NoDivRd.png

Пътните сегменти, влизащи и излизащи от кръстовището, като цяло се чертаят като обикновени двупосочни пътища, свързани перпендикулярно (90 градуса) към кръга на кръстовището. По този начин потребителя по-лесно може да си представи кръстовището в действителност, без да е необходимо да следи различните разклонения. Клиентската програма ще съобщи на шофьора да вземе втория изход (например), и шофьорът бързо ще види на картата на какво разстояние от него се намира изхода.

В някои случаи входните и изходните сегменти може да са на значително разстояние един от друг, така че по-добре е те да бъдат разклонени на два еднопосочни сегмента.

Вид на пътя

Възможно е в кръговото да се пресичат няколко вида пътища (Streets, Primary Streets, Minor Highway и т.н.)

За да се намали неефективното пренасочване, трябва да внимаваме какъв вид път определяме за кръговото кръстовище. Желанието ни е да намалим съпротивлението, пораждано между различните видове пътища, но също така и да не направим твърде "привлекателно" самото кръстовище.

Тъй като кръговите кръстовища не са част от пътните възли, няма да обсъждаме Freeway (Автомагистралите). Пътищата, които ни интересуват са (от висш към низш вид): Major Highway, Primary Street, Street. Засега ще смятаме Private Road и Parking Lot Road като Street (Улица).

За да определим какъв вид път да използваме за кръговото кръстовище:

 1. Определяме двата пътни сегмента от НАЙ–ВИСШ вид
  1. Ако пътят е раздвоен от едната страна на два еднопосочни пътя, броим двойката еднопосочни сегменти за един сегмент.
  2. Двата старши сегмента могат да бъдат от един и същ или от различен вид.
  3. Ако към кръговото кръстовище е свързана рампа, използваме вида на пътя, към който води рампата.
 2. Избираме ПО-НИЗШИЯ вид от двата пътни сегмента.


Описание Първите 2
(Определящ вид)
Картинка
Street и Primary Street се пресичат в Кръговото, така че са свързани два сегмента Street и два сегмента Primary Street. Primary Street, Primary Street RdAbt PrPr.png
Три сегмента Street и един Primary Street се срещат. Primary Street, Street RdAbt PrSt.png
Един сегмент Street и три Primary Street се срещат. Primary Street, Primary Street RdAbt PrPr3.png
Minor Highway и Major Highway се пресичат, така че имаме по два сегмента от всеки вид. Major Highway, Major Highway RdAbt MjMj.png
Един сегмент Minor Highway и три Major Highway се срещат. Major Highway, Major Highway RdAbt MjMj3.png
Един сегмент Major Highway, два сегмента Primary Streets, и един сегмент Street се срещат. (Може да се смята, че Major Highway започва/свършва в Кръговото.) Major Highway, Primary Street RdAbt MjPr.png
Един Major Highway, един Minor Highway, и два сегмента Primary Street се срещат. (Ако използваме Primary Street, маршрутизирането ще бъде ощетено при преминаване от Minor Highway към Major Highway.) Major Highway, Minor Highway RdAbt MjMn.png
Два сегмента Street, един Primary Street и един Major Highway се срещат в Кръговото. Major Highway, Primary Street RdAbt MjPr2.png
Major Highway, Minor Highway и два сегмента Primary Street се срещат. (Ако използваме Primary street, ще има наказание за маршрута от Minor Highway към Major Highway). Major Highway
Minor Highway
RdAbt MjMn.png
Същото като по-горе, само че Major Highway и Minor Highway са раздвоени пътища. (Припомнете си, че раздвоените пътища се броят за един сегмент при настоящото правило.) Major Highway
Minor Highway
Roundabout - split roads.png
Рампа (свързана към Major Highway), Minor Highway и два сегмента Primary Street се срещат. (Припомнете си, че видът на пътя, свързан към рампата, се използва при анализа. Т.е. случаят е същият като предишния.) Major Highway
Minor Highway
Roundabout - ramp.png
Само сегменти Ramp са свързани към кръговото кръстовище. Ако всеки сегмент свързан към кръстовището е рампа, значи и то е рампа. (Когато всички сегменти, свързани към кръговото са рампи, не се взима под внимание видовете на свързаните пътища.) Ramp Roundabout - all ramps.png

Обичайни проблеми с кръговите кръстовища

 • Ако кръговото няма точка в центъра си или символите === по края си, тогава това не е правилно кръгово кръстовище. Клиентската програма ще съобщава "дръжте вляво" и "дръжте вдясно", вместо "вземете n-тия изход". Тези кръстовища трябва да бъдат изтрити и преправени.
 • Ако един входен и един изходен сегмент са свързани в една и съща точка на кръговото, изходът няма да се брои, когато се влиза в тази точка. В някой случаи това е необходимо, но в повечето случаи входните и изходните сегменти трябва винаги да бъдат свързани към различни точки.
 • Понякога клиентската програма съобщава "вземете 0-я изход". Това се предизвиква от невидима точка по или в кръстовището, и може да бъде оправено като се изтрие и преправи цялото кръгово.
UK Roundabout Landmark Example 1.jpg

Ако кръговото кръстовище има име в действителност, това може да се покаже чрез маркировката "Junction/Interesection", която да запълни кръговото кръстовище. Това обикновено се прилага при големи кръгови кръстовища - по-големи от 30 м.

Маркировката трябва да е привързана към линиите на кръговото кръстовище, за да се осигури точното ѝ пресъздаване в клиентската програма.


Обяснение на навигационните инструкции

Този раздел отговаря на два важни въпроса:

 • Кое кръгово кръстовище е стандартно и кое нестандартно?
 • Кога получавате инструкция "завийте надясно / продължете направо" и кога "хванете X изход"?

Нестандартното кръгово кръстовище:

 • Предизвиква инструкция "хванете Х изход" (със стрелки около инструкцията)
 • Има 5 или повече възела (всеки сегмент от двоен път се брои отделно)
 • Има необичайно разположение на възлите (вж. примерите по-долу)

Стандартното кръгово:

 • Предизвиква инструкция "завийте наляво/надясно" или "продължете направо"
 • Има до 4 възела и център
 • Всички възли са разположени приблизително под "стандартен" ъгъл спрямо възела на влизане.

Дадено кръгово кръстовище може да бъде както стандартно, така и нестандартно в зависимост от точката на влизане.

Примери за по-добро обяснение
 • За по-лесно ще разгледаме кръгово с три изхода.
 • Ъглите под които се захожда към кръстовището не са важни, важно е разположението на възлите един спрямо друг върху кръговото.

Roundabout 2.jpgRoundabout 3.jpg

 • Всеки път, когато влизате в кръговото от един от трите възела, се прокарва въображаема ос от съответния възел към центъра
 • При влизане от възел #1 кръговото изглежда по следния начин:
Roundabout 4.jpg
 • Изходите #2 и #3 са под приблизително "стандартен" ъгъл спрямо точката на влизане (90°±15° и 180°±15°).
 • За двата изхода ще получите инструкция "завийте надясно" или "продължете направо" съответно.


 • При влизане от възел #3 кръговото изглежда по следния начин:
Roundabout 5.jpg


 • Двата изхода #1 и #2 не са под стандартен ъгъл спрямо точката на влизане - и за двата ще получите инструкция "хванете X изход".


 • Забележка: в този случай дори единият от изходите да е под стандартен ъгъл, кръговото ще бъде разглеждано като нестандартно и за изходите ще получите инструкция "хванете Х изход".


Вижте също

Скриптове
 • WME RA Util - премества кръгови кръстовищаИзточник: Junctions and Roundabouts и Roundabouts