Czech/Zamykání mapy a levely editorů

From Wazeopedia

< Czech

Zamykání segmentů

Editor může zamknout segmenty ve své EA (Editable Area) nebo AM (Area Manager area) do výše svého levelu. Zamykáme kvůli ochraně mapy před (ne)úmyslným poškozením.

Klíč pro zamykání segmentů

 • L6 - používá se výjimečně ve zvláštních případech (speciálně na chodníky) a při zadání Major Events (po skončení akce se vrací na původní hodnoty).
 • L5 - používá se výjimečně ve zvláštních případech (např. segmenty u státní hranice).
 • L4 - Major Highway (dálnice a silnice I. třídy) a kruhové objezdy. Výjimečné případy, které na první pohled nemusejí dávat smysl.
 • L3 - Minor Highway (silnice II. třídy). Primary street (III. třída), které prochází dobře zmapovanými oblastmi. Praha, Brno a Zlín.
 • L2 - železnice, Primary street (silnice III. třídy) v dobře zmapovaných oblastech a pro větší města dle seznamu - jedná se o prvních 26 měst. Vybrané další dokončené obce (před zamčením se zeptejte na fóru).
 • L1 - vše ostatní.

Zamykání landmarků

Ve své EA by měl editor zamykat jen taková místa, která jsou řádně a úplně zadaná. Tzn., že je zvolený vhodný typ místa (bod/plocha) a kategorie, je zadaný správný název, popis a adresa a na kartě Více informací jsou vyplněny požadované údaje.

Historie uzamykání

Způsob, jak se dalo zamykat segmenty a jiné objekty v mapě, se v průběhu času měnil a ani dnes se nejedná o konečnou verzi. Testuje se automatické uzamykání, kde se výše zámku a výběr segmentů, na kterých bude zámek použit, bude odvíjet z četnosti průjezdů daným segmentem.

V minulosti bylo zamykání poměrně nešťastné a následky jsou v mapě patrné dodnes. Editor po editaci uzamkl jakýkoli objekt na výši vlastního levelu. Nebylo možné vybrat nižší úroveň zámku. Pokud například L4 editor upravil geometrii silnice III. třídy, automaticky povýšil zámek na L4. Navíc poté co editor získal vyšší level, byly zámky na všech jím editovaných segmentech povýšeny spolu s ním.

Žádost o odemčení

Pokud v mapě narazíte na uzamčené prvky, které chcete upravit, navštivte prosím česko-slovenskou sekci fóra, kde si v subfóru CZ: Žádosti o úpravu cest v ČR nebo SK: Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku založte nové vlákno. Chyba bude brzy buď odstraněna, nebo bude část mapy odemčena, abyste mohli úpravy dokončit sami.

Level editora

 • Level 1 má každý registrovaný uživatel Waze. L1 může editovat do jedné míle od míst která projel se zapnutým Waze.
 • Level 2 je přidělen automaticky po dosažení 3 000 editů v mapě. Okruh editace se zvyšuje na 2 míle. Když se level nezvýší automaticky, je potřeba o zvýšení požádat.
 • Pro získání levelu 3 je potřeba 25 000 editů (při menším počtu editů žádost, kterou schvaluje skupina Local Champs). Editační oblast se zvyšuje na 3 míle.
 • O udělení levelu 4 rozhodují Local Champs, Global Champs a Koordinátoři v dané zemi. Tento level 4 je jen na pozvání.
 • O level 5 a 6 nelze žádat a je vyhrazen koordinátorům či členům skupiny Global Champs.

Požádat o level 3+ lze prostřednictvím formuláře, který je velmi dobře ukrytý na stránce Podpora (Support) a je nutné se k němu proklikat. Pokud jsi dosáhl 25 000 editů, navštiv stránku Podpora (Support), klikni třeba na odkaz "Body (Points)" a do vyhledávacího pole na další stránce napiš upgrade my rank.

Na následující stránce je pod tabulkou informující o tom, za jakých podmínek je možné získat ten který rank text: "Click here to send us a request to upgrade your editing rank (do not send requests for level 2 - it's automatically updated)." Po kliknutí na "here" se konečně objeví onen kýžený formulář, který je potřeba vyplnit a odeslat.

Kompletní informace o systému bodování a přidělování hodností (levelů) najdete v anglické části Wiki na stránce Your Rank and Points EN.

Žádost o přidělení AM (Area Manager)

Kvůli zachování kvality mapy a zabránění ničení mapy (mazání segmentů, nesprávné nastavení navigačních pokynů a označování typů cest) jsou AM (Area Manager) práva přidělovaná pouze těm editorům, kteří splňují dohodnutá kritéria.

AM, kteří dělají editační chyby a nereagují na PM (Private Message - soukromé zprávy ve fóru) déle než 30 dní a nedá se s nimi žádným dostupným způsobem spojit, budou AM práva zrušená. AM, kteří zbytečně editují bezchybné segmenty a křižovatky a opakovaně se dopustí editačních chyb, budou AM práva zrušená.


Pravidla pro přidělování AM území

Níže uvedené hodnoty najdete ve svých statistikách. V editoru klepněte na ikonu Cog.PNG, tím se dostanete na stránku My Dashboard.

Přidělení menších území

Přidělení území do 15×15 km vyžaduje splnění těchto podmínek:

Map Edits 3 000 (L2)
Points 5 000+
Forum Posts 20+
User for 3+ měsíců

Žadatel uvede 3 příklady své kvalitní práce, kterou posoudí CM/CC. Žádost bude schválena, pokud CM/CC nezjistí vážné chyby.

Přidělení větších území

Přidělení území do 25×25 km vyžaduje:

Map Edits 5 000+
Points 30 000+
Forum Posts 20+
User for 6+ měsíců

Žadatel uvede 3 příklady své kvalitní práce, kterou posoudí CM/CC. Žádost bude schválena, pokud CM/CC nezjistí vážné chyby.

Přidělení velkých území

Přidělení bude posuzováno individuálně, pokud bude dodrženo:

Map Edits 20 000+
Points 100 000+
Forum Posts 100+
User for 9+ měsíců

Velmi dobrá kvalita práce je samozřejmostí.

Hodnocení kvality

Co se týká kvality, bude se hodnotit:

 • Správná kategorizace segmentů.
 • Správná pozice vůči mapovým podkladům resp. GPS stopám.
 • Správné pojmenování ulic (podle oficiálních zdrojů vč. alt. jmen) a obce.
 • Správné nastavení turn restrictions (moře červených šipek).
 • Vyčištění soft/rev/uturn anomálií.

Vždy je možnost schválení výjimky.

Druhá a další žádost

Po třech měsících bezproblémových editací - výjimky po zdůvodnění možné, např. nasazení méně zkušeného editora na doplnění nezmapované oblasti.

Podmínky v pravidlech jsou orientační a žádost podléhá individuálnímu posouzení dle aktivity a kvality editora, nebo pokrytí dotčené oblasti jinými editory. Pokud nesplňujete některé z výše uvedených kritérií a chcete se pustit do oblasti, která je málo zmapovaná, můžete požádat o výjimku. V takovém případě někdo z top AM zkontroluje vaši existující práci a znalosti a na základě jeho zjištění bude rozhodnuto.

Zrušení AM

V případě, že nebudete editovat déle než 90 dní, bude AM oblast automaticky odebrána. O nové přidělení samozřejmě můžete žádat výše popsaným způsobem.

Pravidla zvyšování levelů

L2

Úroveň se zvýší po dosažení 3 000 editů.

L3

Úroveň se přiděluje po schválení na úrovni LC.

L4 - Local Champ

L4 se nedá vyžádat. Nominaci na L4 mohou navrhnout stávající L4+ Local Champs. O nominaci rozhodují naši Global Champs, Experti, Country manageři a Country koordinátoři. Nutnou podmínkou pro získání L4 je vysoká kvalita editování, výborná znalost pravidel a aktivní komunikace.

Pro více informací prosím navštivte česko-slovenskou sekci fóra