Changes

From Wazeopedia

User:TserBK/Vietnam/Roads and Roundabouts

215 bytes added, 3 years ago
no edit summary
! Category !! Type !! Ứng Dụng ở Việt Nam
|-
| Major Routes || Motorway (MW) || N.A.?
|-
| || Ramp || ?
=== Thành Phố ===
(đang phát triển)(cross-reference to "City" subpage)
*TPTTTU
*TPTTT
=== Nước ===
Mục này phải chọn "Vietnam".
 
== Phương Hướng ==
(đang phát triển)
 
== Giới Hạn Tốc Độ ==
(đang phát triển)
 
== Elevation ==
(đang phát triển)
 
== Cấp Khóa ==
(refer to sub-page)
== Thực Hành Chỉnh Sửa ==
147
edits