Changes

From Wazeopedia

User:TserBK/Vietnam/Roads and Roundabouts

409 bytes added, 3 years ago
Thành Phố
*Các thành phố không trùng tên với tên của Tỉnh, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng.<br />
**Ví dụ: Vinh ''(Thành phố Vinh của Tỉnh Nghệ An)''
*Các thành phố trùng tên với tên của tỉnh, ta thêm từ khóa TP vào tên thành phố.
**Ví dụ: TP Bắc Giang ''(Thành phố Bắc Giang của Tỉnh Bắc Giang)'' *Một số trường hợp đặc biệt khi tên Huyện của nhiều Tỉnh trùng nhau thì ta thêm tên Tỉnh vào phía sau của tên Huyện. **Ví dụ:***Châu Thành, Trà Vinh ''(Huyện Châu Thành của Tỉnh Trà Vinh)''***Châu Thành, An Giang ''(Huyện Châu Thành của Tỉnh An Giang)'' ***Châu Thành, Kiên Giang ''(Huyện Châu Thành của Tỉnh Kiên Giang)''
=== Nước ===
147
edits