Changes

From Wazeopedia

User:TserBK/Vietnam/Cities

226 bytes added, 3 years ago
no edit summary
'''<big>Thành Phố (đang phát triển)</big>'''
{{mbox | text = Trang này cũng có sẵn bằng [[User:TserBK/Vietnam../en/Cities|tiếng Anh]].<br \>'''This page is also available in [[User:TserBK/Vietnam../en/Cities|English]].'''}}
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Phân Cấp Hành Chính Việt Nam ==
The table below provides general information on divisions at respective administrative levels in Vietnam.
|}
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Chỗ Địa Điểm ==
Liên quan đến Waze, ta phải chọn tên "City" (thành phố) theo ...?
[[../Roads_and_Roundabouts#Th.C3.A0nh_Ph.E1.BB.91|Xem vào trang này]] để tìm hiểu quy tác định dạng tên thành phố.
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Lớp Thành Phố trong WME =={{mbox | type=construction | text= (đang phát triển)}}
147
edits