User:Hamilnes/Sandbox

From Wazeopedia

Premiestnenie spojovacieho uzla

Pri úpravách mapy je niekedy potrebné premiestniť existujúcu hranicu obce alebo hranicu najvyššej dovolenej rýchlosti na nové (výhodnejšie) miesto. Uchopenie spojovacieho uzla (junction) a presunutie na novú pozíciu je jednoduchý úkon, ale nie je to vždy správne riešenie.

Je potrebné si uvedomiť, že k segmentom ciest, po ktorých už jazdili wazeri, sú pripojené dáta o priemernom čase prejazdu (priemer z historických časov).

Kedy posunúť a kedy prekresliť

Ak editor posunie uzol, spájajúci dva segmenty tak, že jeden segment skráti a druhý predĺži, zmenia sa dĺžky segmentov, ktoré mali uchovaný svoj priemerný čas prejazdu. Priemerný čas prejazdu sa však nezmení. Takáto deformácia (predĺženie) potom môže spôsobiť, že za normálnej premávky obyčajnú rýchlosť server vyhodnotí ako podpriemernú, keďže aktuálna doba prejazdu predĺženým segmentom je zrazu dlhšia. Takto upravený segment zrazu začne vykazovať spomalenie premávky, resp. až zápchu (falošné indikovanie na mieste, kde v skutočnosti žiadne spomalenie nie je).

Posunutie spojovacieho uzla

na novú pozíciu je rýchla a jednoduchá úprava a je vhodné ju použiť v nasledujúcich prípadoch:

  • spojenie málo jazdených bočných uličiek
  • spojenie ciest na parkovisku
  • spojenie súkromných ciest
  • spojenie lesných a poľných ciest
  • pri posunutí spojenia o menej ako 25% dĺžky kratšieho zo segmentov
  • zarovnanie ciest (malé zmeny dlhých segmentov).
Prekreslenie spojovacieho uzla

je pracnejšia úprava, ale v konečnom dôsledku je menej deštruktívna na prejazdné časy segmentov ako presunutie uzla. Prekreslenie znamená rozdelenie jedného segmentu v mieste nového spojenia, a následné vymazanie starého uzla, pričom sa dĺžky ako aj časy segmentov proporčne rozdelia resp. sčítavajú.

Pri prekreslení postupujte nasledovne:

  1. Na segmente v mieste novej polohy spojenia vytvorte nový uzol. Viď. vytvorenie uzla.
  2. Vymažte starý uzol (pôvodné miesto spojenia) Viď Vymazanie pripojenia.

Prekreslenie je výhodné v nasledujúcich prípadoch:

  • pri spojeniach premiestnených o viac ako 25% dĺžky kratšieho zo segmentov,
  • zarovnanie ciest (veľké zmeny krátkych segmentov).

Pamätajte, že pri prekreslení spojenia je veľmi dôležité skontrolovať šipky pripojenia (Shift+Z).

Prekresľovanie zložitých križovatiek a kruhových objazdov je potrebné pred zmenou prediskutovať na fóre.

Niektoré veľké natiahnutia segmentu nie je možné vo WME uložiť, to je ochrana pred neprimeranou deformáciou.

Pred každým presúvaním vykonajte dôsledné zarovnanie mapy!

Pozri tiež