Revision history of "Ändringshistorik för Android-appen"

From Wazeopedia

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:39, 3 August 2011Tobiashenricsson (talk | contribs). . (335 bytes) (+335). . (New page: ==2.0.2.7== * Bilpositionering i 3D-läget * Möjlighet att kolla ledigt utrymme på SD-kortet ==2.0.2.3== * Nytt guide för registrering och ny välkomstskärm * Möjlighet att betygsät...)