Revision history of "Ändringshistorik för iPhone-appen"

From Wazeopedia

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 05:34, 5 August 2011Tobiashenricsson (talk | contribs). . (394 bytes) (+394). . (New page: ==2.0.0.1== Buggar som fixats: * Fixat problem med att ansluta * Fixat en krasch när man använder en stream-app från ett annat företag (t.ex. Pandora) * Sekretessinställningar har fly...)