Difference between revisions of "Användarhandbok för iPhone"

From Wazeopedia
Line 155: Line 155:
  
  
====Events====
+
====Händelser====
  
 
{| border="1"
 
{| border="1"
Line 202: Line 202:
 
|}
 
|}
  
För att ändra mellan lägena, tryck [[Image:UomenuIco.png]] och sedan [[Image:ToolsBtnIco.png]], Följande skärm kommer upp:
+
För att ändra mellan lägena, tryck [[Image:UomenuIco.png]] och sedan [[Image:ToolsBtnIco.png]], Följande skärm visas:
  
 
[[Image:3dMenu.png]]
 
[[Image:3dMenu.png]]
Line 232: Line 232:
 
----
 
----
  
To report an event press [[Image:ReportBtn.png]] The following screen will appear:
+
För att rapportera in en händelse, tryck på knapppen [[Image:ReportBtn.png]] Följande skärm visas:
  
 
[[Image:ReportEventMwenu.png]]
 
[[Image:ReportEventMwenu.png]]
  
'''Note''': This screen will appear only if you have GPS reception and Internet connection.
+
'''Observera''': Den här skärmen visas bara om du har GPS-mottagning och internetanslutning.
  
You can choose to report the following events:
+
Du kan välja att rapportera in följande händelser:
  
[[#Police| Police]]
+
[[#Polis| Polis]]
  
[[#Traffic Jam| Traffic Jam]]
+
[[#Trafikstockning| Trafikstockning]]
  
[[#Accidents| Accidents]]
+
[[#Olyckor| Olyckor]]
  
[[#Hazard| Hazard]]
+
[[#Hinder| Hinder]]
  
[[#Speed cam| Speed cam]]
+
[[#Fartkameror| Fartkameror]]
  
[[#Chit Chats| Chit Chats]]
+
[[#Snackisar| Snackisar]]
  
[[#Updated Map| Updated Map]]
+
[[#Uppdaterad karta| Uppdatera karta]]
  
 
----
 
----
  
==== [[Image:PoliceIco.png]] Police ====
+
==== [[Image:PoliceIco.png]] Polis ====
  
  
You can add a description to the event, set its direction, add a picture of it, and record a message.<br/>
+
Du kan lägga till en beskrivning av händelsen, bestämma dess riktning, lägga till ett foto och spela in ett meddelande.<br/>
 
[[Image:Police.PNG]]
 
[[Image:Police.PNG]]
  
 
<br/>
 
<br/>
In order to record a message, just press the "Record" button in the top right corner, and you will be able to record a message in 3 seconds:<br/>
+
För att spela in ett meddelande trycker du bara på knappen "Record (Spela in)" längst upp till höger. Du kommer då att kunna spela in ett meddelande på tio sekunder:<br/>
 
[[Image:PoliceRecording.PNG|432px|324px]]
 
[[Image:PoliceRecording.PNG|432px|324px]]
  
  
You are recording!, <br/>
+
Du spelar nu in!, <br/>
'''Remember: you have only 10 seconds.'''<br/>
+
'''Kom ihåg att du bara har tio sekunder på dig.'''<br/>
 
[[Image:PoliceRecording2.PNG|432px|324px]]
 
[[Image:PoliceRecording2.PNG|432px|324px]]
  
  
In order to add a picture you can press the "Take a Picture" button, you can also send the report to one of your groups.
+
För att lägga till en bild trycker du på knappen "Take a Picture (Ta ett foto)". Du kan också skicka rapporten till en av dina grupper.
  
 
[[Image:PolicePictureAdded.PNG]][[Image:PoliceGroupselected.PNG]]
 
[[Image:PolicePictureAdded.PNG]][[Image:PoliceGroupselected.PNG]]
  
In order to send the report press "Send"<br/>
+
För att skicka rapporten trycker du på "Send (Skicka)"<br/>
 
<br/>
 
<br/>
 
[[Image:PoliceSending.PNG]]
 
[[Image:PoliceSending.PNG]]
  
[[#Events| Back to Events]]
+
[[#Händelser| Tillbaka till händelser]]
  
 
----
 
----
  
==== [[Image:TrafficIco.png]] Traffic Jam ====
+
==== [[Image:TrafficIco.png]] Trafikstockning ====
  
 
[[Image:TrafficJam.PNG]]
 
[[Image:TrafficJam.PNG]]
  
You can add a description to the event, record a message, set its direction, add a picture of it, classify it, and send it to one of your groups.
+
Du kan lägga till en beskrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild, klassificera det och skicka det till en av dina grupper.
 
<br/>
 
<br/>
 
[[Image:TrafficJam2.PNG]]
 
[[Image:TrafficJam2.PNG]]
Line 294: Line 294:
  
  
[[#Events| Back to Events]]
+
[[#Händelser| Tillbaka till händelser]]
  
 
----
 
----
  
==== [[Image:AccodentsIco.png]] Accidents ====
+
==== [[Image:AccodentsIco.png]] Olyckor ====
  
 
[[Image:Accident.PNG]]
 
[[Image:Accident.PNG]]
  
You can add a description to the event, record a message, set its direction, add a picture of it, classify it, and send it to one of your groups.
+
Du kan lägga till en beskrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild, klassificera det och skicka det till en av dina grupper.
  
  
[[#Events| Back to Events]]
+
[[#Händelser| Tillbaka till händelser]]
  
 
----
 
----
  
==== [[Image:HazardIco.png]] Hazard ====
+
==== [[Image:HazardIco.png]] Hinder ====
  
 
[[Image:Hazard.PNG]]
 
[[Image:Hazard.PNG]]
  
You can add a description to the event, record a message, set its direction, add a picture of it, classify it, and send it to one of your groups.
+
Du kan lägga till en beksrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild, klassificera det och skicka det till en av dina grupper.
  
  
[[#Events| Back to Events]]
+
[[#Händelser| Tillbaka till händelser]]
  
 
----
 
----
  
==== [[Image:SpeedIco.png]] Speed cam ====
+
==== [[Image:SpeedIco.png]] Fartkameror ====
  
You can add a speed camera alert.
+
Du kan lägga till en rapport om en fartkamera.
  
 
[[Image:Speedcam.PNG]]
 
[[Image:Speedcam.PNG]]
  
[[#Events| Back to Events]]
+
[[#Händelser| Tillbaka till händelser]]
  
 
----
 
----
  
==== [[Image:ChitIco.png]] Chit Chats ====
+
==== [[Image:ChitIco.png]] Snackisar ====
  
 
[[Image:Chitchat.PNG]]
 
[[Image:Chitchat.PNG]]
  
You can add a description to the event, decide its direction, record a message, add a picture, and send it to one of your groups.
+
Du kan lägga till en beskrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild och skicka det till en av dina grupper.
  
  
[[#Events| Back to Events]]
+
[[#Händelser| Tillbaka till händelser]]
  
 
----
 
----
  
==== [[Image:UpdateIco.png]] Updated Map ====
+
==== [[Image:UpdateIco.png]] Uppdatera karta ====
  
 
[[Image:UpdateMemu.png]]
 
[[Image:UpdateMemu.png]]
  
In this menu you can record new roads, update details and report map problems.
+
I den här menyn kan du spela in nya vägar, uppdatera detaljer och rapportera in kartproblem.
  
[[#Record New Roads| Record New Roads]]
+
[[#Spela in nya vägar| Spela in nya vägar]]
  
[[#Update Details| Update Details]]
+
[[#Uppdatera detaljer| Uppdatera detaljer]]
  
[[#Report Map Problem| Report Map Problem]]
+
[[#Rapportera kartproblem| Rapportera kartproblem]]
  
  
[[#Events| Back to Events]]
+
[[#Händelser| Tillbaka till händelser]]
  
 
----
 
----
  
==== Record New Roads ====
+
==== Spela in nya vägar ====
  
Choosing [[Image:RecordnewRoadsIco.png]] will change your icon to a small steam-roller and allow you to record a new road.
+
När du väljer [[Image:RecordnewRoadsIco.png]] ändras din ikon till en liten vägvält och tillåter dig att spela in nya vägar.
  
to stop recording just click on the steam-roller icon [[Image:TrackIco.PNG]]
+
För att avsluta inspelningen trycker du bara på vägvältsikonen [[Image:TrackIco.PNG]]
  
 
[[Image:RecordMenu.PNG]]
 
[[Image:RecordMenu.PNG]]
  
  
[[#Updated Map| Back to Updated Map]]
+
[[#Uppdatera karta| Uppdatera karta]]
  
 
----
 
----
  
==== Update Details ====
+
==== Uppdatera detaler ====
  
Choose [[Image:UpdateHouseIco.png]] to update house numbers.
+
Välj [[Image:UpdateHouseIco.png]] för att uppdatera husnummer.
  
  
[[#Updated Map| Back to Updated Map]]
+
[[#Uppdatera karta| Tillbaka till Uppdatera karta]]
  
 
----
 
----
  
==== Report Map Problem ====
+
==== Rapportera kartproblem ====
  
Choose [[Image:ReportMapProb.png]] to report a problem with a description:
+
Välj [[Image:ReportMapProb.png]] för att rapportera ett problem med en beskrivning:
  
  
 
[[Image:ReportMapProbMenu.png]]
 
[[Image:ReportMapProbMenu.png]]
  
Please submit as much detail about the problem you are experiencing so that the manager of the area you are in can solve the problem without having to request additional information.
+
Skicka gärna med så mycket detaljer som möjligt om det problem du upplever så att den ansvarige för området du är i kan lösa problemet utan att behöva plocka in mer information.
  
Please do not submit errors with the client software such as sound problems, GPS reception issues, etc.
+
Rapportera inte in problem som handlar om appen, som ljudproblem, problem med GPS-mottagning m.m.
  
Choose [[Image:SendIco.png]] to send the report.
+
Välj [[Image:SendIco.png]] för att skicka rapporten.
  
'''Attention''': you won't be able to report without GPS reception or 3G/ WIFI connection!
+
'''Observera''': Du kommer inte att kunna skicka en rapport utan GPS-mottagning eller 3G/WIFI.mottagning!
  
  
[[#Updated Map| Back to Updated Map]]
+
[[#Uppdatera karta| Tillbaka till Uppdatera karta]]
  
 
----
 
----
  
== SETTINGS MENU ==
+
== INSTÄLLNINGSMENYN ==
  
To access the Settings menu click the [[Image:UomenuIco.png]] button in the bottom menu of the main screen.
+
För att komma åt inställningsmenyn, tryck på [[Image:UomenuIco.png]] i nederkanten av huvudsidan.
  
 
[[Image:SecBtnIco.png]]
 
[[Image:SecBtnIco.png]]
  
  
Then click the [[Image:SettingsIco.png]] button:
+
Tryck sedan på [[Image:SettingsIco.png]]:
  
 
[[Image:SettingsMenu2.png]]
 
[[Image:SettingsMenu2.png]]
  
The Settings Menu will appear:
+
Inställningsmenyn kommer att visas:
  
 
[[Image:WazeSettingsMenu.png]]
 
[[Image:WazeSettingsMenu.png]]
Line 417: Line 417:
 
----
 
----
  
=== Quick Actions ===
+
=== Snabbinställningar ===
  
 
----
 
----
  
==== Navigation guidance  ====
+
==== Navigation guidance (Navigationshjälp) ====
  
Here you can select to turn on/off the Navigation guidance, which is the spoken instructions for turns and intersections. This is the same setting which appears as "Mute" and "Unmute" on the main navigation screen pop-up menu when you tap on the navigation bar.
+
Här kan du välja att slå på eller av navigationshjälpen, vilket innebär talade instruktioner vid svängar och korsningar. Detta är samma inställning som visas som "Mute (Tyst)" och "Unmute (Ljud på)" på navigationsskärmens pop-upmeny när nu trycker på navigationslisten.
  
 
[[Image:NavGuidIco.png]]
 
[[Image:NavGuidIco.png]]
  
  
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
+
[[#INSTÄLLNINGSMENYN| Tillbaka till Inställningsmenyn]]
  
 
----
 
----
  
==== Display ====
+
==== Display (Skärm) ====
  
Here you can switch between 2D / 3D view.
+
Här kan du ändra mellan 2D- och 3D-läge.
  
 
[[Image:TwoDthreeDIco.png]]
 
[[Image:TwoDthreeDIco.png]]
  
  
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
+
[[#INSTÄLLNINGSMENYN| Tillbaka till Inställningsmenyn]]
  
 
----
 
----
  
====Light====
+
====Light (Läge)====
  
Here you can switch between Day/ Night light mode Manually.
+
Här kan du skifta manuellt mellan natt- och dagläget.
  
 
[[Image:LightIco.png]]
 
[[Image:LightIco.png]]
  
  
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
+
[[#INSTÄLLNINGSMENYN| Tillbaka till Inställningsmenyn]]
  
 
----
 
----
  
===Music Player===
+
===Music player (Musikspelare)===
  
Here you can turn on the music player.
+
Här kan du slå på musikspelaren.
  
 
[[Image:MusicIco.png]]
 
[[Image:MusicIco.png]]
  
  
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
+
[[#INSTÄLLNINGSMENYN| Tillbaka till Inställningsmenyn]]
  
 
----
 
----
  
===Settings===
+
===Inställningar===
  
 
----
 
----
  
More features in the settings menu:
+
Fler val i inställningsmenyn:
  
 
[[Image:Settings1.PNG]]
 
[[Image:Settings1.PNG]]
Line 475: Line 475:
 
----
 
----
  
====General====
+
====General (Allmänna inställningar)====
  
  
Tap [[Image:GeneralIco.png]] :
+
Tryck på [[Image:GeneralIco.png]] :
  
 
[[Image:123.png]]
 
[[Image:123.png]]
  
  
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
+
[[#INSTÄLLNINGSMENYN| Tillbaka till Inställningsmenyn]]
  
 
----
 
----
  
=====Language=====
+
=====Language (Språk)=====
  
Here you can change your prefered language.
+
Här kan du välja det språk du föredrar.
  
 
[[Image:LangIco.png]]
 
[[Image:LangIco.png]]
Line 496: Line 496:
  
  
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
+
[[#INSTÄLLNINGSMENYN| Tillbaka till Inställningsmenyn]]
  
 
----
 
----
  
=====Prompts=====
+
=====Prompts (Röst)=====
  
Here you can change the navigation commands' language.
+
Här kan du ändra språk på de talade instruktionerna.
  
 
[[Image:PromptsIco.png]]
 
[[Image:PromptsIco.png]]
Line 510: Line 510:
  
  
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
+
[[#INSTÄLLNINGSMENYN| Tillbaka till Inställningsmenyn]]
  
 
----
 
----
  
=====Measurement System=====
+
=====Measurement System (Måttenhet)=====
  
Here you can switch between Meters/ Miles.
+
Här kan du ändra mellan meter och miles.
  
 
[[Image:MeasureIco.png]]
 
[[Image:MeasureIco.png]]
  
  
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
+
[[#INSTÄLLNINGSMENYN| Tillbaka till Inställningsmenyn]]
  
 
----
 
----
  
=====Clock=====
+
=====Clock (24-timmars klocka)=====
  
Here you can switch between 24 or 12 hours clock.
+
Här kan du ändra mellan 12-timmars och 24-timmars klocka.
  
 
[[Image:24ClockIco.png]]
 
[[Image:24ClockIco.png]]
  
  
[[#SETTINGS MENU| Back to Settings Menu]]
+
[[#INSTÄLLNINGSMENYN| Tillbaka till Inställningsmenyn]]
  
 
----
 
----
Line 538: Line 538:
 
=====Auto Zoom=====
 
=====Auto Zoom=====
  
by default it's "According to speed", so the map will zoom in and out, while navigating, depending on your speed. You can also select "According to distance", so the map will zoom in and out depending on the distance to your next decision point (e.g. place where you have to turn). You can disable this feature by selecting "No".
+
Som standard är den här inställningen "According to speed (Enligt fart)", så kartan kommer att zooma in och ut beroende på hur fort du rör dig. Du kan också välja "According to distance (Enligt avstånd)". Då zoomar kartan in och ut beroende på avståndet till din nästa navigationspunkt (t.ex. nästa sväng). Du kan också stänga av den här funktionen genom att välja "No (Nej)".
  
 
[[Image:2.PNG]]
 
[[Image:2.PNG]]

Revision as of 08:42, 30 July 2011

Contents

Svensk användarhandbok för Waze på iPhone (arbete pågår)

Observera: Bilderna visas än så länge på engelska. Appen är översatt till svenska, varför de svenska uttrycken används inom parentes i texten. I vissa fall kan det hända att uttrycken på svenska inte stämmer till 100% med de i appen. Det beror förmodligen på att språkfilen till apparna uppdaterats. Påpeka gärna detta i den här tråden i forumet.

Första gången i Waze?

WelCsr.png

Första gången som du kör Waze kommer du att guidas genom ett antal sidor som hjälper dig att ställa in Waze ordentligt. Den här användarhandboken kommer att guida dig genom de stegen, och genom alla funktioner som Wazes app för iPhone har.


Välj server

Om Waze inte kan hitta din nuvarande plats så kommer du bli ombedd att välja en generell plats: SeleServ.png

  1. USA & Kanada.
  2. Israel.
  3. Internationellt (resten av världen).

Efter att du har valt detta kommer Waze att be dig att välja språk från listan.

Tillägg från den engelska versionen: Den svenska språkfilen uppdateras med jämna mellanrum, och vi rekommenderar därför att du använder den om du är svensktalande. Trots detta kan det finnas översättningsmissar eller uttryck som inte översatts. Påpeka gärna detta för oss i den här tråden i forumet.

LangScr.png

Observera att du kan ändra språket senare.


Nästa steg är att läsa och acceptera användarvillkoren för Waze

TermUsr2.png TermUsr1.png

Logga in

Efter att du accepterat användarvillkoren kan du välja mellan att skapa ett nytt konto eller logga in som en befintlig användare.

LoginScr.png

Välj Sign up (Registrera) för att registrera dig som ny användare, eller Get Started (Starta) för att använda ett befintligt användarnamn och lösenord(om du skapat ett Waze-konto tidigare). Observera att du också kan använda Waze anonymt. Välj Sign up (Registrera) på den här sidan för att fortsätta som anonym.

Om du har glömt ditt lösenord kan du besöka den här sidan och be om att få ditt lösenord återställt: [1]


Sign Up (Registrera]

Efter att du har valt LoginScr.Sign.png kommer du till den här sidan:

ProfileSign.png

Fyll i fälten för att göra klart din registration. Om du vill använda Waze utan att skapa ett konto, klicka på knappen skip (hoppa över). Du kommer att kunna skapa ett konto senare.

OBSERVERA: Om du väljer att använda Waze som gäst (skip (hoppa över)) så kommer du inte att kunna använda funktionerna på vår webbplats, som att ändra dina rutter på kartan och resten av inställningssidorna (nedan) kommer inte att visas. I så fall kommer du att omdirigeras till huvudsidan. Om du väljer att skapa ett konto senare så kommer de poäng du samlat på dig som anonym att läggas till på ditt konto. SkipReg.PNG

Twitter

Du ställer in ditt Twitter-konto via den här sidan: TwitterReg.png

Om du inte har ett Twitter-konto eller inte vill länka det till ditt Waze-konto så lämnar du bara fälten tomma och klickar på next (nästa).


Ping\Snackisar

PingReg.png

Här kan du välja om du vill ta emot pingar (snackisar) från andra användare. Det betyder att andra användare kan se din wazer-ikon (användarikon) med en liten chattruta, och de kan sända dig direktmeddelanden, s.k. snackisar.


Facebook

FacebookReg.png

Waze låter dig ansluta till Facebook. Om du inte har ett konto eller inte vill länka ditt Facebook-konto, klicka på skip (hoppa över). Om du länkar Waze till ditt Facebook-konto så kommer du att kunna se dina Facebook-vänner med en speciell ikon på kartan. Du kommer också att kunna jämföra dina Waze-poäng och din ranking med dem.


FaceConn.png


WelcoSc.png

Ditt konto har skapats. Klicka på GO och börja använda Waze (om det är första gången som du använder Waze så kommer du att få en kort guidad tur).

Huvudsidan

Efter att du startat applikationen kommer du att se följande sida:

Map navigation 1st screen.jpg


Toppen av sidan


Sex olika ikoner kommer att dyka upp längst upp på huvudsidan:

Ikoner för GPS-mottagning

GreenGp.png Ansluten
OrangeGp.png Delvis ansluten
GreyGp.png Ingen GPS-mottagning.


Internetanslutning

ConneGPS.png Ansluten till Waze
OffGPS.png Inte ansluten till Waze


Humörikoner

MoodIco.png Här kan du bestämma vilket humör du ska visas med i Waze.


Groups icon

GroupsIco.png Här kan du se alla grupper som du följer.


Händelser

EventsIco.png Här kan du se alla händelser som har rapporterats in av grupper, som har rapporterats in på din rutt eller som har rapporterats in nära dig.

Avsluta-ikon

ExitApp.png Här kan du stänga av appen.

Nederkanten av skärmen


Fyra olika knappar kommer att dyka upp i nederkant av skärmen:

Btnbtn.png

Genom att trycka på den första knappen UomenuIco.png kommer du till följande meny:

SecBtnIco.png


Mitten av skärmen


På mitten av skärmen ser du kartan. Du kan välja mellan att visa kartan i två olika lägen:

3D-läge 2D-läge
3dModIcoFixed.png 2dModIcoFixed.png

För att ändra mellan lägena, tryck UomenuIco.png och sedan ToolsBtnIco.png, Följande skärm visas:

3dMenu.png

Välj hur du vill visa kartan.


Zoom

Zooma ut Zooma in
ZoomOutIco.png ZoomInIco.png

Tryck en gång på skärmen för att få upp knapparna zooma in / zooma ut:

ScreenZoom.PNGHändelser


För att rapportera in en händelse, tryck på knapppen ReportBtn.png Följande skärm visas:

ReportEventMwenu.png

Observera: Den här skärmen visas bara om du har GPS-mottagning och internetanslutning.

Du kan välja att rapportera in följande händelser:

Polis

Trafikstockning

Olyckor

Hinder

Fartkameror

Snackisar

Uppdatera karta


PoliceIco.png Polis

Du kan lägga till en beskrivning av händelsen, bestämma dess riktning, lägga till ett foto och spela in ett meddelande.
Police.PNG


För att spela in ett meddelande trycker du bara på knappen "Record (Spela in)" längst upp till höger. Du kommer då att kunna spela in ett meddelande på tio sekunder:
PoliceRecording.PNG


Du spelar nu in!,
Kom ihåg att du bara har tio sekunder på dig.
PoliceRecording2.PNG


För att lägga till en bild trycker du på knappen "Take a Picture (Ta ett foto)". Du kan också skicka rapporten till en av dina grupper.

PolicePictureAdded.PNGPoliceGroupselected.PNG

För att skicka rapporten trycker du på "Send (Skicka)"

PoliceSending.PNG

Tillbaka till händelser


TrafficIco.png Trafikstockning

TrafficJam.PNG

Du kan lägga till en beskrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild, klassificera det och skicka det till en av dina grupper.
TrafficJam2.PNG


Tillbaka till händelser


AccodentsIco.png Olyckor

Accident.PNG

Du kan lägga till en beskrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild, klassificera det och skicka det till en av dina grupper.


Tillbaka till händelser


HazardIco.png Hinder

Hazard.PNG

Du kan lägga till en beksrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild, klassificera det och skicka det till en av dina grupper.


Tillbaka till händelser


SpeedIco.png Fartkameror

Du kan lägga till en rapport om en fartkamera.

Speedcam.PNG

Tillbaka till händelser


ChitIco.png Snackisar

Chitchat.PNG

Du kan lägga till en beskrivning till händelsen, spela in ett meddelande, bestämma dess riktning, lägga till en bild och skicka det till en av dina grupper.


Tillbaka till händelser


UpdateIco.png Uppdatera karta

UpdateMemu.png

I den här menyn kan du spela in nya vägar, uppdatera detaljer och rapportera in kartproblem.

Spela in nya vägar

Uppdatera detaljer

Rapportera kartproblem


Tillbaka till händelser


Spela in nya vägar

När du väljer RecordnewRoadsIco.png ändras din ikon till en liten vägvält och tillåter dig att spela in nya vägar.

För att avsluta inspelningen trycker du bara på vägvältsikonen TrackIco.PNG

RecordMenu.PNG


Uppdatera karta


Uppdatera detaler

Välj UpdateHouseIco.png för att uppdatera husnummer.


Tillbaka till Uppdatera karta


Rapportera kartproblem

Välj ReportMapProb.png för att rapportera ett problem med en beskrivning:


ReportMapProbMenu.png

Skicka gärna med så mycket detaljer som möjligt om det problem du upplever så att den ansvarige för området du är i kan lösa problemet utan att behöva plocka in mer information.

Rapportera inte in problem som handlar om appen, som ljudproblem, problem med GPS-mottagning m.m.

Välj SendIco.png för att skicka rapporten.

Observera: Du kommer inte att kunna skicka en rapport utan GPS-mottagning eller 3G/WIFI.mottagning!


Tillbaka till Uppdatera karta


INSTÄLLNINGSMENYN

För att komma åt inställningsmenyn, tryck på UomenuIco.png i nederkanten av huvudsidan.

SecBtnIco.png


Tryck sedan på SettingsIco.png:

SettingsMenu2.png

Inställningsmenyn kommer att visas:

WazeSettingsMenu.png


Snabbinställningar


Navigation guidance (Navigationshjälp)

Här kan du välja att slå på eller av navigationshjälpen, vilket innebär talade instruktioner vid svängar och korsningar. Detta är samma inställning som visas som "Mute (Tyst)" och "Unmute (Ljud på)" på navigationsskärmens pop-upmeny när nu trycker på navigationslisten.

NavGuidIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Display (Skärm)

Här kan du ändra mellan 2D- och 3D-läge.

TwoDthreeDIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Light (Läge)

Här kan du skifta manuellt mellan natt- och dagläget.

LightIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Music player (Musikspelare)

Här kan du slå på musikspelaren.

MusicIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Inställningar


Fler val i inställningsmenyn:

Settings1.PNG


General (Allmänna inställningar)

Tryck på GeneralIco.png :

123.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Language (Språk)

Här kan du välja det språk du föredrar.

LangIco.png

LangIcoMenu.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Prompts (Röst)

Här kan du ändra språk på de talade instruktionerna.

PromptsIco.png


PromIcoMenu.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Measurement System (Måttenhet)

Här kan du ändra mellan meter och miles.

MeasureIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Clock (24-timmars klocka)

Här kan du ändra mellan 12-timmars och 24-timmars klocka.

24ClockIco.png


Tillbaka till Inställningsmenyn


Auto Zoom

Som standard är den här inställningen "According to speed (Enligt fart)", så kartan kommer att zooma in och ut beroende på hur fort du rör dig. Du kan också välja "According to distance (Enligt avstånd)". Då zoomar kartan in och ut beroende på avståndet till din nästa navigationspunkt (t.ex. nästa sväng). Du kan också stänga av den här funktionen genom att välja "No (Nej)".

2.PNG


Back to Settings Menu


Show Points Ticker

Here you can turn on\off the points ticker.

ShowPointsIco.png


Back to Settings Menu


Back Light On

Here you can turn on\off the back light.

BacklightIco.png


Back to Settings Menu


Auto-Learns Routes

Here you can turn on\off the auto-learn routes mode.

AutoRoutICO.png


Always Play Sound to Speaker

In case you use a Bluetooth device or other headset, you can choose to play the Waze's guidance sounds only through the phone speaker by selecting "on". The other option is to transfer the sounds to the Bluetooth/headset.

Image.png


Back to Settings Menu


Events Radius

EventsRad2.png

Here you can select the range which you'll receive events notifications during your ride.


Back to Settings Menu


Notifications

NotifiC.png

Here you can select the types of notifications you will receive.


Back to Settings Menu


Profile

ProfileSc.png

Here you can sign in with a different user, select your privacy settings and sign into 3 different social networks.


PrivIco.png Privacy

PrivaCyScr.png

Here you can set up your privacy settings, such as Nickname, FB/Twitter details, etc.


Back To profile


Show me as


Show Facebook Details

My FB name

My FB picture

My profile link


Show Twitter Details

My profile link


Show me as

Here you can select to show your Nickname or stay anonymous.

PrivShowMeAs.png


Back to Privacy Menu


My FB name

Here you can choose whether your Facebook name will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.

FBshowName.png


Back to Privacy Menu


My FB picture

Here you can choose whether your Facebook picture will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.

FBshowPic.png


My Facebook profile linkHere you can choose whether a link to your Facebook profile will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.

FBshowProf.png


Back to Privacy Menu


My Twitter link

Here you can choose whether a link to your Twitter profile will be revealed to your friends only, to everyone or to no one.

TwitShowProf.png


Back to Privacy Menu


Twitter Account

TwitterAccounT.png

Here you can sign in to your Twitter account and set up different settings.


Back to Profile MenuFacebook Account

FacebookAccount.png

Here you can sign in to your Facebook account and set up different settings.


Back to Profile Menu


Foursquare Account

FourSquareAccount.png

Here you can sign in to your Foursquare account and set up different settings.


Back to Profile Menu

MapsEDR.png Map


General Map Settings menu:

MapsMenuGTR.png

Here you can set up your map settings, like colors and events to appear on the map.


Maps color scheme

Tapping the “Map color scheme” button, will open the following screen:

ColorScheme.png

Here you can select your map color.


DataUser.png Data Usage

DataUs.png

Here you can set up the data usage settings.


RoutingIco.png Routing

RoutingMenu.png

Here you can set up your Routing preferences: Choosing between Fastest/Shortest route, selecting whether to include dirt roads in your navigation, minimizing turns, avoiding highways and preferring cookie munching (in roads without connectivity).

Type Dirt roads
TypeRou.png DirtRou.png

Gr123.png Groups

Here you can set up yours preferences for pop-up reports and groups icons.

GrMenu.png

Pop-up reports Waze group icons
PopRep.png WazeGrIcon.png

SpreadWor.png Spread the word

SpreadWor1.png

Here you can share the application with your friends and write a review about Waze in Apple Store\Chomp.


NOTE: Reviewing Waze on Apple store, will close the application.


AboutIco.png Help/ About

HelpAboutMenu.png

Here you can get supportive information about the Waze and send logs when needed.


Groups

Tap on the 6eng.png button from the bottom menu.

5eng.png

Then tap on the "Groups" button.

GrMainMenu.png


Create Group

Tap on CreateGrNew.png to create a new group.


Adding Icon

Tap on AddnewIco.png to add a new Icon for the group:

NewIcoMenu.png


Group Name

GrName.png

Here you can select a name for the group.

Note! once you select a name, you can't change it. The name is permanent.


Group Twitter Account

Tap on GrTwitterACT.png to keep your group connected to Twitter.

GrTwitterACTMenu.png


Group Facebook Fan Page

Tap on GrFaceBACTMenu.png to keep your group connected to Facebook.

GrFaceBACTMenu2.png


Tap on CreaGrp.png to finish creating the group.

Joining to existing Group

You can search for a group by taping on the icon SearchIco.png

To join a group just tap on the PlusIco.png icon. The following message will appear:

AddGrp.png

To quit a group you've joined to, tap on the MinusIco.png button. The following message will appear:

QuitGrp2.png


Additional Info

By tapping on the name of the group, for example:

NameOfGrp.png

You will get additional info about this group:

AdditioGrpInfo.png

- Number of members.

- New Users.

- New Reports.

- Facebook account.

- Twitter Account.

- The Owner of the group.

- When the group was created.

By tapping on the members button UserInGrp.png you will see all the members of this group:

NumbersUsersGRP.png

To join the group, click the JoinGRPIco.png button.


Main Group

To set a group as your main group, tap on MINE tab to see the groups that you are following and tap on the gray star StarGr.png

StarGrMenu.png

To cancel main group, tap on the yellow star YellowStar.png


Edit Your Group

In order to edit a group that you've created, tap on MineGrp.png and select your group MyGrp.png. You will see your group info:

MyGRPmenu.png

In Order to edit tap on EditBtnGrp.png

EditGrpMenu2.png

Here you can Change Icon, Description, Group Twitter Account, Group Facebook Fan Page.

Tap "save" to save your changes.


Navigation

In order to navigate tap on DriveTobtn.png button from the bottom menu

Btnbtn.png

The Drive To Menu will appear:

DrivetoMenu.png

My Favorites

Recent Searches

Saved locations

Contacts


StarFav.png My Favorites

In order to add an address/place to your favorites, first search for one, using the search bar.

SearchBarIco.png

SearchText.png

DriveToSearch.png

Tapping on ArrowNext.png will open these options:

NavigateToMenu.png

Select whether to Navigate to the destination, show the destination on the map, or add it to your favorites.

After selecting Add to Favorites, enter a name for it.

GiveAname.png

to save tap on DoneBTNMenu.png


RecentSearch.png Recent Searches

Here you can view your recent searches

RecentSearches.png

Tapping on ArrowNext.png will open these options :

OptionNavMemu.png

Select between:

Drive drive to the location.
Show on map show the location on the map.
Delete to delete the location from the resent searches menu.
Add to favorites add the location to favorite menu.

SavedLoc.png Saved locations

In order to save a location, tap on the location on map for a few seconds and a pop up menu will open.

Select SaveLocIco.png

Enter a name for the location.

ChooseNameLoc.png

Tap SaveIco.png to add the location to your Saved Locations.

ReMenufin.png


Delete Location from Favorites/ Saved Locations

Select the location you want to delete from your Favorites or Saved Locations and tap on ArrowNext.png

Favorites Saved Locations
OptionMenuDelete.png OptionMenuDeleteSaved.png

Select Delete to remove the location.


ContactIco.png Contacts

Search Address

Tap on the search bar to search address or place SearchBarIco.png

SearchForAddr.png

Tap on SearchIconBar.png

ResSearchMen.png


RouteFound.png

Select Drive or Alternatives.


Alternatives

Here you will find alternatives routes for your destination (the routes differ in time and distance):

AlterRouMenu.png

You can compare them visually by tapping on CompareIco.png

Route 1 Route 2
CompareVis1.png CompareVis2.png
Route 3 All Together
CompareVis3.png CompareVisAll.png


To see the navigation list, tap on GreenBtnMenu.png

GreenBtnMenu2.png

A pop up menu will appear:

GreenBtnMenu2Pop.png

Select "Navigation list"

NavigationList2.png


How to stop Navigation

To stop the navigation tap on GreenBtnMenu.png

GreenBtnMenu2.png

A pop up menu will appear:

GreenBtnMenu2Pop.png

Select StopNavigation.png