Revision history of "Bruk dine språkferdigheter"

From Wazeopedia

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:23, 3 February 2011Dislabled (talk | contribs). . (586 bytes) (+586). . (New page: Waze har lyst til å støtte de ulike land og språk i verden, men er avhengig av din hjelp. Waze klienten har over 1000 ord og uttrykk som må bli oversatt til språk brukt over hele verd...)