Revision history of "Kontroller för Blackberry-appen"

From Wazeopedia

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:56, 3 August 2011Tobiashenricsson (talk | contribs). . (526 bytes) (+526). . (New page: ==Tangentbordskontroller== ; W : Växlar mellan att visa norr uppåt, och att visa din riktning uppåt ; D : Växlar mellan dag- och nattläget ; C : Slå på eller av röstinstruktioner ;...)