User:TserBK/Vietnam/Cities

From Wazeopedia
This page is a work-in-progress draft.


Thành Phố (đang phát triển)

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Phân Cấp Hành Chính Việt Nam

The table below provides general information on divisions at respective administrative levels in Vietnam.

Phân Cấp
1 Thành phố trực thuộc trung ương Tỉnh
2 Quận Huyện Thị xã Thành phố trực thuộc tỉnh Huyện Thị xã
3 Phường Phường Phường Phường
Thị trấn Thị trấn

Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Chỗ

Lớp Thành Phố trong WME