User:TserBK/Vietnam/Cities

From Wazeopedia

< User:TserBK‎ | Vietnam

Revision as of 06:16, 26 May 2016 by TserBK (talk | contribs)

This page is a work-in-progress draft.


Thành Phố (đang phát triển)

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Phân Cấp Hành Chính Việt Nam

The table below provides general information on divisions at respective administrative levels in Vietnam.

Phân Cấp
1 Thành phố trực thuộc trung ương Tỉnh
2 Quận Huyện Thị xã Thành phố trực thuộc tỉnh Huyện Thị xã
3 Phường Phường Phường Phường
Thị trấn Thị trấn

Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Địa Điểm

Liên quan đến Waze, ta phải chọn tên "City" (thành phố) theo ...? As far as Waze is concerned, the filed of "City" shall use names of the following (whichever applicable).

Tên TP TP Trực thuộc trung ương TP Trực thuộc tỉnh Huyện Thị xã

Xem vào trang này để tìm hiểu quy tác định dạng tên thành phố.

Lớp Thành Phố trong WME

(đang phát triển)