Revision history of "Záložku"

From Wazeopedia

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:10, 5 April 2011Libora (talk | contribs). . (692 bytes) (+692). . (New page: Postup vytvoření záložky se skriptem pro otevření aktuální polohy v mapovém portálu (mapř. google maps, mapy.cz apod.) Mozilla Firefox 1. Na panelu Záložek klikněte pravým...)