Výška History

Revision as of 21:43, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 17 revizí: legacy pages transfer 2)Nastavení výšky

Vybranému segmentu (segmentům) se výška nastaví výběrem hodnoty v poli VÝŠKA. Výchozí hodnotou je Povrch a tak většinou není třeba výšku vůbec nastavovat.

Wme-vyska.png
Nastavení výšky segmentu

Většina segmentů na mapě by měla mít v poli VÝŠKA nastavenou hodnotu Povrch. Zápornou výšku by prakticky neměli mít žádné segmenty. Výjimkou jsou např. podzemní parkoviště případně tunely.

Vyska-1.jpg
Podzemní parkoviště pod supermarketem
Výška zvýrazněna červeně skriptem ToolBox

Mimoúrovňové křížení

Pokud se dva segmenty mimoúrovňově kříží, je nutné jim nastavit rozdílnou výšku. Přitom s ohledem na předchozí pravidlo o nezáporné výšce by nejnižší segment měl mít nastavenou hodnotu Povrch.

Vyska-0-1-2.jpg
Mimoúrovňové křížení silnic ve třech výškách

Toto se týká také železničních viaduktů, kdy podjezdy pod železnicí nepovažujeme za tunely a nastavuje se jim také hodnota Povrch.

Vyska-1+1.jpg
Špatně a dobře nastavený viadukt

Z toho plyne, že pokud kreslíme novou cestu, která není tunelem nebo podzemním parkovištěm a leží pod existujícími segmenty, musíme jí nechat výchozí výšku 'Povrch' a ostatní segmenty zvýšit o 1.

Mosty nad řekou

Mosty nad řekou (pokud pod nimi nevede jiný segment) nastavujeme také na hodnotu Povrch.

Vyska-most.jpg
Špatný most: nesprávné jméno ulice, výška 1
Opraveno jméno ulice dle ČÚZK, výška Povrch a most vyznačen místem se jménem

U pojmenovaných mostů je vhodné vytvořit místo a pojmenovat je. Jméno mostu většinou není oficiálním názvem ulice, takže nepatří do pole Ulice.

Dělení segmentů

Kvůli vytvoření mostu, viaduktu nebo nadjezdu segmenty zbytečně nedělíme na nové segmenty. Je lepší zvednout celý stávající segment, i když ve skutečnosti ve své větší části vede na úrovni terénu. Není dobré, aby na segmentech vznikaly nové uzly kvůli omezení dosahu výpočtu trasy. Je potřeba myslet také na nejmenší délku segmentů.

Oprava

Nesprávná výška segmentu

Např. při nesprávném spojení dvou segmentů může dojít k nežádoucí změně výšky segmentu. Pokud je nainstalovaný WME Toolbox a povolena volba Elevation < or > ground, zobrazí se kolem segmentů s jinou výškou než povrch barevná záře (modrá pro výšku nad terénem, červená pod úrovní terénu):

Av-vyska.jpg

Oprava:

  • Vybrat chybné segmenty.
  • V levém panelu nastavit výšku na Povrch nebo použít klávesovou zkratku Ctrl+, nebo Ctrl+.

Místo křižovatky most

Pokud je na mapě nakreslená křižovatka v místě mimoúrovňového křížení je nutné ji nahradit:

  • Vybrat segmenty, které budou "výše".
  • V místě křížení kliknout na ikonu mostu.
Vyska.gif