Základy editace History

Revision as of 21:42, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 49 revizí: legacy pages transfer 2)

Nakreslení silnice

Nakresleni-silnice.gif
Nakreslení nového segmentu a jeho připojení ke stávajícímu
 1. Najet na ikonu Silnice Wme-road.png.
 2. Novou silnici začít kreslit kliknutím na místo, kde začíná.
 3. Naklikat potřebné geometrické body na trase silnice.
 4. Silnici ukonči dvojklikem nebo Shift+klik.
Wme-silnice-chyba.jpg
Chybné segmenty: 1 - bez pojmenování atp. 2 - mnoho geobodů. 3 - nepřesné umístění, 4 - cesta je potok.
 • Stisk ESC ukončí kreslení silnice.
 • Kresli jen existující cesty.
 • Každý segment musí mít vhodně zadané položky Země, Město a Ulice, jinak bude segment červený (nedokončený).
Ulice-naseptavac.png

Vymazání silnice

 1. Myší vybrat segment.
 2. Kliknout na ikonu koše Wme-delete.png nebo zmáčknout Delete.

Je možné vymazat více segmentů najednou tlačítkem Wme-delete.png.

Nikdy existující segmenty nemaž. Waze k segmentům ukládá důležité informace (např. jízdní informace hlášené aplikací Waze). Smazáním segmentu systém tyto informace ztratí.

Připojení silnice

Nově kreslené segmenty je obvykle nutné připojit k existujícímu segmentu, nebo křižovatce.

 1. Nový segment lze začít kreslit nebo ukončit kreslení na existujícím segmentu.
 2. Uložený (stávající) segment připojit k jinému segmentu přetažením koncového bodu na existující segment.
 3. Připojení na existující křižovatku připojí segment i k ostatním segmentům křižovatky.
Segment-pripojeni.gif
Připojení existujícího segmentu k jinému a kontrola

Vždycky se ujisti, že jsou všechna připojení nastavena správně:

Wme-nespojena-krizovatka.png
Svislý segment není připojen k hlavní silnici; vpravo je opravené připojení

Na levé straně obrázku není připojen nově nakreslený svislý segment. WME Validator zvýraznil segment červeně a vybraná původní silnice není ukončena v křižovatce (segment pokračuje i za křižovatkou). Pravá část obrázku ukazuje opravený stav: WME Validator nehlásí chybu a vybraný segment hlavní silnice má koncový bod v křižovatce.

Šipky

Šípky znázorňují (ne)možnost odbočení ze segmentu na další připojené segmenty. Klepnutím na šipku se změní její stav:

 • Wme turn allowed.png zelená šipka znamená odbočení povoleno.
 • Wme turn scheduled.png žlutá značí omezení v určitém čase nebo pro určité typy vozidel.
 • Wme turn restricted.png červená šipka znamená zákaz odbočení.
 • Wme u-turn restricted.png červenou šipku U-turn neměníme.

Obvykle na křižovatce nastavujeme všechny šipky zelené:

 • Q zakáže všechny odbočení.
 • W povolí všechna odbočení.

Naučte se po připojení segmentu nebo po změně směru segmentu vždy použít na dotčených křižovatkách stisknutí kláves Q W. Stejná kombinace kláves se používá pro opravu problémů na křižovatce.

Vždycky ověřte, že jsou všechna odbočení nastavena správně. Naučte se používat klávesovou zkratku Shift+Z.

 • S oddělí překrývající se šipky.
 • A přepne průhlednost šipek. Půjde vybrat prvek pod šipkou.

Vymazání připojení

Připojení (křižovatka) je zobrazené jako malý modrý bod spojující nejméně dva segmenty. I připojení pouhých dvou segmentů má význam:

 • Odděluje segmenty různých vlastností (typ cesty, město, ulice, výška atp.).
 • Chrání proti navigačním chybám na silnici se stejnými koncovými body a na smyčkách.

Naopak v ostatních případech je spojení dvou stejných cest zbytečné. Postup vymazání:

 1. Kliknout na křižovatku (změní se na modrý bod s bílým okrajem).
 2. Kliknout na koš Wme-delete.png nebo zmáčknout Delete. Křižovatka se změní na geometrický bod, který je někdy také zbytečný a je dobré ho smazat.

Není dobré používat ikonu mostu Bridge idle.png. To sice smaže křižovatku, ale zároveň zvýší výšku o jednu úroveň. Tu je následně nutné opět snížit.

Úprava geometrie

Existující segmenty někdy nemají ideální tvar a nekopírují skutečnou trasu silnice. Segment je možné upravit. Po vybrání segment zmodrá a objeví se na něm nové body, kterými lze pohybovat myší:

Wme-segment.png
A, B - koncové body, 1 - geometrický bod, 2 - vytvoření geobodu

Kreslit příliš mnoho geometrických bodů je zbytečné. Zatěžuje to systém a vyčerpává drahý datový přenos. Smazání geometrického bodu je snadné. Na nadbytečný geometrický bod je třeba najet kurzorem myši a zmáčknout klávesu D.

Geometrie.gif
Vytvoření nových a odstranění nadbytečných geometrických bodů

Smyčka

Smycka.png

Smyčka je silnice, které končí sama v sobě. Smyčku je před připojení potřeba rozdělit, jinak nepřipojíte koncový bod.

Podrobný postup najdete v kapitole smyčky.

Rozdělení segmentu

Segment-rozdeleni.gif
Rozdělení segmentu na dva

Stávající segment (1) je někdy nutné rozdělit. K segmentu připojte nový segment (2), který okamžitě vymažte. Na původním segmentu vznikne křižovatka (3):

Wme-segment-rozdeleni.png

Pozor na vytváření krátkých segmentů, které v mapě nechceme.

Rozpojení silnic

 1. Vybrat segment.
 2. Přesunout konec segmentu pryč z křižovatky.
Segment-odpojeni.gif
Odpojení segmentu z křižovatky

Výběr více segmentů

Jeden segment se vybere kliknutím na něj. Občas je nutné vybrat více segmentů a udělat na nich společné nastavení. Po výběru prvního segmentu se další vybírají Ctrl+klik.

Druhou možností je použití klávesy M a následného výběru segmentů. Režim multivýběru se ukončí dalším stiskem M.

Výběr celé silnice

Postup výběru všech segmentů se stejnými vlastnostmi, jako má vybraný segment:

 1. Vybrat segment.
 2. Zmáčknout klávesovou zkratku Ctrl+A nebo vlevo ve vlastnostech zvolit volbu Vybrat celou ulici.

Pokud je někde mezera nebo cesta s jinými vlastnostmi, nebude zahrnuta do výběru. Není možné vybrat segmenty bez zadaného jména ulice.

Mosty

Postup vytvoření mostu mezi dvěma stejnými segmenty:

 1. Vybrat sousední segmenty.
 2. Kliknout na ikonu mostu Bridge idle.png.

Přemostění zvýší výšku obou segmentů o jednu úroveň, kterou je možné následně upravit.

Kruhové objezdy

Podívejte se na podrobný návod pro vytvoření kruhového objezdu.

Další informace najdete na stránkách Značení cest v České republice a v kategorii Cesty.

Místa

Vytvoření místa

 1. Najet na ikonu Místa Wme-place.png.
 2. Místo typu Bod:
  • Vybrat ikonu Bod Wme-place-point.png.
  • Následně kliknout na místo na mapě.
 3. Místo typu Plocha:
  • Vybrat ikonu Plocha Wme-place-landmark.png.
  • Na mapě postupným klikat geometrické body po obvodu daného místa.
  • Kreslení ukončit dvojklikem.

Kam se bude navigovat

Místo typu Bod by mělo být umístěno na (nebo co nejblíže) segmentu, kam má být řidič navigován.

Plocha má "zaměřovač" Wme place stop point.png, na který bude navigace navádět. Zaměřovač umisťujeme na nejlepší sjízdnou příjezdovou cestu k místu, popř. na vhodné parkování (i mimo hranici Plochy do vyznačeného prostoru).

Ukládání

Provedené úpravy mapy je třeba uložit klávesovou zkratkou Ctrl+S nebo ikonou diskety Wme-save-49.png.

Editor má někdy problémy s ukládáním a tak je lepší ukládat často. Doporučujeme ukládat po nejvýše 50 úpravách.

Další informace jsou na stránce Místa a Map Editing Quick-start Guide EN.