Wazeopedia.png

Wazeopedia

Czech

Open main menu

Značení cest

Revision as of 16:49, 3 October 2018 by Bures (talk | contribs) (Učesání posledního odstavce)

Čísla všech silnic v ČR na mapě ŘSD

Jako oficiální zdroj značených silnic v ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy) používáme web Silniční a dálniční síť ČR - ŘSD.

Tabulka značení silnic

Typ silnice ve Waze Editor Waze Typ silnic v ČR
Dálnice
Freeway
  Dálnice a silnice pro motorová vozidla
Silnice I. třídy
Major Highway
  Silnice I. třídy
Silnice II. třídy
Minor Highway
  Silnice II. třídy
Silnice III. třídy
Primary Street
  Silnice III. třídy
Ulice
Street
  Ulice a ostatní silnice
Nezpevněná
Unpaved
  Nezpevněné cesty (dříve přeloženo Lesní a polní cesta)
Rampa
Ramp
  Sjezdy a mimoúrovňové křižovatky
Ulička na parkovišti
Parking Lot Road
  Parkoviště, odpočívadla, čerpací stanice apod.
Soukromá cesta
Private Road
  Neveřejné komunikace, vjezd zakázán dopravním značením.

Dálnice a silnice pro motorová vozidla

WME: Dálnice, Freeway.


Dálnice jsou pozemní komunikace určené pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, které jsou budovány bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a které mají zpravidla směrově oddělené jízdní pásy. Silnice pro motorová vozidla patří sice mezi silnice 1. třídy, ale platí na nich stejná pravidla pro provoz jako na dálnicích.

   
Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps  
Seznam Mapy.cz  
OpenStreetMap  
TomTom Route Planner  

Informace o dálnicích ČR, silnicích pro motorová vozidla (obojí na Wikipedii) a na ŘSD

Silnice I. třídy

WME: Silnice I. třídy, Major Highway.

Silnice I. třídy jsou v ČR určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. Označují se jednomístným nebo dvojmístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo I oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps  
Seznam Mapy.cz  
OpenStreetMap  
TomTom Route Planner  

Seznam silnic první třídy na Wikipedii a na ŘSD

Silnice II. třídy

WME: Silnice II. třídy, Minor Highway.

Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy. Označují se třímístným číslem před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo II oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps  
Seznam Mapy.cz  
OpenStreetMap  
TomTom Route Planner  

Seznam silnic druhé třídy na Wikipedii

Silnice III. třídy

WME: Silnice III. třídy, Primary Street.

Silnice, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. V terénu ani v mapách se zpravidla číslem neoznačují. V úředních dokumentech a specializovaných mapách se označuje se čtyřmístným nebo pětimístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo III oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Bílá čára při zoom 5 a vyšším
Seznam Mapy.cz Silnější bílá čára
OpenStreetMap
TomTom Route Planner

Pravidla označování ramp

WME: Rampa, Ramp.

Označujeme jen rampy, kterými opouštíme komunikaci (D, SMV, I. tř.), případně kde se na nich rozvětvuje směr. Obvykle se nejedná o sjezdy na odpočívadlo nebo k čerpací stanici.

Symbol exitu a křížení dálnic
Typ silnice Označení rampy
D + SMV Exit xxx název / název (SK)
Ostatní rampy » název / název / název (D)
  • xxx - vždy km dle dopravní značky,
  • název - jméno cíle dle značky,
  • / - oddělovač řádku,
  •  » - alt+0187 nebo alt+175.

Název je vždy podle návěstí a obsahuje název obce kam se jede. Zadáváme jeden až dva výrazy podle textu na dopravní značce. Řidič nestihne přečíst dlouhý text. Dlouhý text navíc na malém displeji zakrývá mapu. Např.:

  • Exit 258 Kroměříž-západ
  • Exit 265 Uh. Hradiště / Zlín
  • Exit 112A Wien (A) / Jihlava
  • » Bratislava (SK)
  • » Bogatynia (PL) / Zitta (D)

Místní komunikace

Místní komunikace rozlišují se třídy I. až IV., přičemž místní komunikace IV. třídy jsou zejména pěší komunikace. Ve Waze je to:

Ulice

WME: Ulice, Street.

Ulice, místní komunikace pro motorová vozidla.

Nezpevněná

WME: Nezpevněná, Unpaved.

Obvykle lesní a polní cesty. Opravdu není potřeba zakreslit do mapy všechny lesní a polní cesty, ale jen ty které jsou použitelné pro jízdu autem, viz Nesjízdné a obtížně sjízdné cesty.

Úzká ulička

Nový typ segmentu, uvedený v dubnu 2018, do mapy nezakreslujeme.

Účelová komunikace

Účelové komunikace nepodléhají evidenci a zákon neomezuje, kdo smí být jejich vlastníkem. Mohou být buď veřejně přístupné nebo neveřejné, nevztahuje se však na ně institut obecného užívání ani povinnost zajistit schůdnost chodníku pro majitele přilehlé nemovitosti.

Ulička na parkovišti

WME: Ulička na parkovišti, Parking Lot Road

Parkoviště, odpočívadla, obslužné komunikace vedoucí přes čerpací stanice apod.

Soukromá cesta

WME: Soukromá cesta, Private Road

Neveřejné komunikace, komunikace s dopravní značkou zákaz vjezdu, průjezd zakázán atp.

     
Příklad značek, které označují soukromou cestu

Jako soukromou cestu označujeme také silnice v uzavřených areálech. Tzn. silnice, které jsou "za branou". K veřejným silnicím připojujeme jen soukromé cesty vedoucí branou, která je obvykle otevřená nebo u které je obsluha. Viz Areály.

Do mapy nekreslíme cesty v soukromých zahradách, cesty vedoucí k rodinným domům atp.

Další typy komunikací kudy Waze nenaviguje

Zamyslete se, k čemu bude motoristovi dobré mít v mapě takové segmenty?, když po nich Waze nenaviguje. Nekreslíme je, protože dodržujme pravidlo jednoduchosti. Jejich velké množství mapu znepřehledňuje.

Segmenty, které Waze nepoužívá pro navigaci:

Typ silnice ve Waze Editor Waze Typ silnic v ČR
Stezka pro chodce
Walking Trail
  Až na výjimky nekreslíme, viz Chodníky
Pěší zóna
Pedestrian Boardwalk
  Až na výjimky nekreslíme, viz Chodníky
Schodiště
Stairway
  Až na výjimky nekreslíme, viz Chodníky
Železnice
Railroad
  Železnice
Ranvej
Runway/Taxiway
  Vzletová, přistávací a pojížděcí dráha na letišti

(tento typ segmentu se v klientovi nezobrazuje)


Pokud segment nepoužívaný pro navigaci připojíme mezi koncové body obyčejného segmentu (sloužícího k navigaci), nedojde k jeho rozdělení. V místě připojení obou segmentů vznikne virtuální uzel. Připojit obyčejný segment k segmentu, který Waze nepoužívá pro navigaci, není možné. Všechny segmenty jde připojovat k uzlům mezi obyčejnými segmenty.

Kam dál