Kasutaja:Matsalka/Teede tüübid

From Wazeopedia

< Kasutaja:Matsalka

Revision as of 20:06, 29 August 2017 by Kriimsilm (talk | contribs) (→‎Teede tüübid)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Teede tüübid

Maanteede liigitamisel kasutatatakse maanteaameti teede klassifikatsiooni, muudel juhtudel vastavalt kohalikele tingimustele. Teede nimetamisel tuleb välja kirjutada ka liigisõnad "tee", "põik", "puiestee", "allee" ja "maantee", aga mitte “tänav”. Alati lühenda liigisõnad “maantee” (mnt) ja “puiestee” (pst); nende lõppu punkti ei käi.

 •  Freeway  - Põhimaanteed

Nimetamine: Nurksulgudes numbrid 1...11 ja 92.

Näiteks [92]
 •  Ramp  - Maanteede eraldi aeglustus- ja kiirendusradadega peale- ja mahasõidud

Nimetamine: nime lahtrisse loetleda kõik suunaviidal reaalselt kirjasolevad asulanimed koos teenumbritega, mis antud maha- või pealesõidule kehtivad. Linna nime ei sisestata.

Näiteks Tallinn / Kose (2/E263)

 •  Major Highway  - Tugimaanteed

Nimetamine: nurksulgudes kahekohalised numbrid.

Näiteks [25]
 •  Minor Highway  - Kõrvalmaanteed

Nimetamine: nurksulgudes kolmekohalised numbrid, mis on lühendatud ametlikest viiekohalistest numbritest. Alternatiivseks nimeks panna nurksulgudes viiekohaline number.

Näiteks [215]
 •  Primary Street  ja  Street  - Linnatänavad ja kohalikud teed

Märgitakse olenevalt tänava suurusest ja tähtsusest kas Primary Street või lihtsalt Street. Siin on veidi mänguruumi ja see käib osaliselt tunde järgi. Rusikareegel on see, et Primary Street on läbisõidutee. Street võiks olla ainult kohaliku liikluse jaoks ning mitte kasutatav kahe kõrgema kategooria tee vaheliseks liikluseks.

Nimetamine: tänava nimi ja kindlasti tuleb lisada ka asula nimi. Tänava nime puudumisel tuleb lisada märge "puudub".
 •  Off-road / Not maintained 

Põlluteed, metsateed ja muud pinnasteed, mille läbimine võib olenevalt aastaajast ja sõidukist olla raskendatud. Kobedama autoga (näit. SUV) peab see tee siiski läbitav olema. Tavalise kruusatee puhul kasutada  tänavat  koos märkega "Checkbox c.png Mustkatteta"!

 •  Parking Lot Road 
 • Kõik parkla- ja hooviteed, mis pole liiklusmärkide järgi mõeldud läbisõitmiseks.
 • Tankla teed
 • Õuealas asuvad teed ja tänavad. Sellisel juhul ei pakuta navigeerimist läbi õueala, mis on Liiklusseadusega keelatud.
Nimetamine: parklateedele üldiselt nime ei panda, v.a õuealaks määratud tänavad.
 •  Private Road 

Tee, mis on liiklusmärgiga piiratud ligipääsuga, näiteks asutuste territooriumid ja eravaldused. "Private Road" tüüpi märgime ka vaid ühe talu/eramu juurde viivad teed.

Nimetamine: erateedele üldiselt nime ei panda.
 •  • • • • Ferry • • • •   - Praami- ja laevaliinid

Sellele teetüübile võib peale panna ajalise piirangu, kui see eksiteerib, ja kuna Eestis on kõik sellised liinid tasulised, siis tuleb need teed märkida ka tasuliseks.

Nimetamine: mõttekriipsuga eraldatud linnade nimed, mille vahel vedu toimub.

Näiteks Tallinn–Helsingi
 •  |   |   |   |   | Walking Trail |   |   |   |   |  - Kõnniteed

Sõiduteest eraldiseisvad kõnni- ja kergliiklusteed, mida Waze arvestab navigeerimisel! Kui kõnnitee on ühendatud sõidetava teega ning asub sihtkohale lähemal, kui mistahes sõidetav segment, siis navigeerib Waze kõnnitee ja sõidetava tee ühenduspunktini ning sealt edasi tuleks jätkata jalgsi.

 •  |  |  |  |  | Pedestrian Boardwalk |  |  |  |  |  - Jalgrajad

Muud metsa- ja matkarajad, mida ignoreeritakse navigeerimisel. Jalgradade puhul võib rada minna ka täpselt sihtkohani, kuid Waze juhatab siiski vaid selle punktini sõidetaval teel, mis asub sihtkohale kõige lähemal.

Walking Trail ja Pedestrian Boardwalk erinevused
 •  |-|-|-|-|-|-|-|-|-| Railroad |-|-|-|-|-|-|-|-|-|  - Raudteede kaardistamisel on kolm eesmärki. Esiteks on see heaks orientiiriks navigeerimisel. Teiseks aitab see vältida vääraid liiklusandmeid juhul, kui raudtee kulgeb paralleelselt sõiduteega ning rongis kasutatakse Waze'i. Kolmandaks, kui raudtee ristub sõiduteega (samal kõrgusel), siis suudab Waze edukalt ennustada ka ajalisi viiteid raudtee ületamisel.
 • Raudteed kanname kaardile koos liini nimetusega, v.a Virumaa kaevandusliinid, millel konkreetne nimi puudub.
 • Tööstuslikud raudteed kanname kaardile ainult juhul, kui need ristuvad avaliku sõiduteega.
 • Sõiduteega ristumisel tekitada sinna ka ristmik - nii on liiklusandmete kogumine täpsem.
 • Linna nimesid raudteedele panna ei tohi, kuna see rikub ära linnade piirid. Vt. Smudged city
 • Raudtee on kahesuunaline.
 •  █▕█▕█ Runway / Taxiway █▕█▕█  - Lennurajad (äpp neid hetkel ei kuva)

Sarnane raudteega, pole navigeeritav ja kasutatakse ainult visuaalse efekti saavutamiseks. Mitte kasutada sellistel radadel, kus sõidavad ka autod.

Märkused

 • Kui maantee läheb läbi asula, siis tema tüüp ei muutu ehk ta on ikka edasi Freeway, Major Highway vms. Kuna navigeerimisel eelistatakse alati "kiiremaid" teid, siis suure maantee vahele tänava paigutamine lõhub ära navigeerimise. Samuti, kui asulas on maanteele omistatud tänava nimi, siis tuleb maantee nimeks panna tänava nimi ja alternatiivseks nimeks maantee number.
 • Teede ühendamisel ringteedega või pöörete jaoks eraldi radade joonistamisel peab arvestama, et nende tüüp poleks kunagi "madalam" kui ühendatud teede endi tüübid.
 • Jäätee - see on üks väärt tee ja Waze on siiani ainuke süsteem, kus neid reaalselt kasutada saab. Jääteed tuleb ühendada maanteede jätkuna ja tema klass peaks ka sama olema. Jäätee nimi panna stiilis "Jäätee: Haapsalu–Noarootsi", alternatiivne nimi võiks olla ingl. keeles "Ice road: Haapsalu–Noarootsi". Jälgida tuleb, et jäätee ja maantee vahel oleks ühendustee vähemalt street klassiga. Jääteele tuleb märkida ka kellaajalised piirangud. Kui jäätee suletakse, siis tuleb jäätee lahti ühendada mõlemast pealesõidu kohast ning kategooriaks panna "Walking trail".
Suurte kinniste alade (kaevandused, elektrijaamad, lennujaaamad) teede puhul märgitakse ainult sissepääsud "private road" lõikudega. Muud sellel alal asuvad teed joonistatakse samamoodi nagu mujal.

Teede atribuudid

Mustkatteta

Kõigile kruusateedele tuleb lisada märge "Checkbox c.png Mustkatteta".

Tunnel

Tunnelites on teadupärast kehv või puuduv GPS-levi ja seega pole võimalik ka tavapärasel moel liiklusandmeid salvestada. Waze arvutab keskmise kiiruse tunnelis vastavalt tunnelisse sisenemise ja väljumise aja järgi, mis tähendab aga seda, parema tulemuse saavutamiseks tuleks neid segmente mitte poolitada.

Läheduses on HOV

Kasuta seda märget juhul, kui antud segmendi kõrval asub teine eraldatud segment ühistranspordi jaoks. See tagab korrektse ETA arvutamise ka ebatäpse GPSi korral. Ei ole soovitatav kasutada linnades ja lühikeste lõikude puhul. Enne lisamist konsulteeri kogukonnaga!

Tasuline tee

Tänasel päeval puuduvad Eestis tasulised teed ehk toll roads ja seega seda märget sõiduteedele ka ei lisata. Erandina märgime neid vaid praami- ja laevateedele, millel küsitakse üleveo eest tasu.

Lukustamine

Minimaalsed tasemed segmentide lukustamiseks.

Tee tüüp Luku tase
 Freeway  4
 Ramp  Suurim luku tase, millega ramp ühendatud
 Major Highway  4
 Minor Highway  3
 Primary Street  1 (Automaatne)
 Street  1 (Automaatne)
 Private Road  1 (Automaatne)
 |-|-|-|-|-|-|-|-|-| Railroad |-|-|-|-|-|-|-|-|-|  3
 • • • • Ferry • • • •   4

Muud tähelepanekud

Maanteenumbrite prioriteedid

Teedel tuleb kasutada võimalikult kõrge prioriteediga teenumbrit. Eesti maanteedel kasutatavate numbrite prioriteedid on kahanevas järjekorras:

 • Euroopa teenumber (näiteks "[E20]")
 • kohalik teenumber (näiteks "[2]" või "[230]")
 • tee nimi (näiteks "Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa")

Lühendatud numbrid

Lühendatud (kolmekohaline) number on Maanteaameti pikast ametlikust numbrist olulisemaks tehtud põhjusega, et kõik teeviidad kasutavad ainult lühikesi numbreid. Lisaks hoiab see kaardi vaadet puhtamana. Pikemat numbrit saab alati aliase alt vaadata. Korduvad numbrid erinevate teede juures pole probleem - täpselt samamoodi võib olla tänava nimi sama mitmes asulas ja see üldjuhul kedagi segadusse ei aja.

Sidekriips ja mõttekriips

Maanteede nimedes olevate asulanimede vahel tuleb kasutada mõttekriipsu “–” (en dash). Mõttekriipsu ja asulanime vahel ära kasuta tühikuid. Liitnimedes (Keila-Joa, Kilingi-Nõmme jne) kasutatakse sidekriipsu “-”. Kuigi tegemist on erinevate kirjavahemärkidega, võivad need (eriti väiksema fondi puhul) tunduda ühesugused. Sidekriips on klaviatuuril tavaline miinus. Mõttekriipsu saamine on erinevates operatsioonisüsteemides erinev.

Windows: <Alt> + 0150
Linux: <Ctrl> + <Shift> + U ja seejärel sisesta numbrid 2, 0, 1, 3 või X11 all <Multi_key> <minus> <minus> <period>
Mac: <Alt> + <minus>