בניית כיכרות

From Wazeopedia
Roundabout sign.jpg

כיכר היא מעגל תנועה על פי השם הרשמי לכביש מעגלי אשר מתחבר אל מספר כבישים היוצאים ו/או נכנסים אליו ומוצב בו תמרור 303. כל מעגל תנועה אשר מוצב בו תמרור כזה צריך להיות ערוך במפה בצורה מיוחדת המפורטת בהמשך. בנוסף לכך קיימים מקרים מיוחדים בהם אי תנועה שצורתו עגולה ייערך במפה כאילו הוא מעגל תנועה כפי שמפורט בהמשך.

הערה: בדף זה יש לעיתים שימוש חלופי במילה "כיכר" במקום "מעגל תנועה". המשמעות היא זהה.

יצירת מעגל תנועה

 1. ריחוף עם הסמן מעל Add Road or Roundabout.png יגרום לפתיחת תפריט הוספת כביש או מעגל תנועה למפה, ובו יש לבחור "מעגל תנועה".
 2. ברגע בחירת אפשרות זו הסמן הופך לפלוס שחור. עתה יש ללחוץ לחיצה בודדת על מרכז האיזור הרצוי עבור מעגל התנועה החדש וללחוץ שוב על מקום בהיקף המעגל הרצוי, או ללחוץ במרכז ולגרור את הסמן בעזרת העכבר עד המקום הרצוי ולעזוב את הלחיצה. יש לשים לב כי במצב הגדלת הרדיוס נוצר עיגול כתום אשר במרכזו מצוין בשחור הרדיוס של מעגל התנועה. כדי ליצור את מעגל התנועה יש לוודא שהיקף העיגול הכתום נוגע בלפחות שני מקומות במקטע כלשהו (כמתואר בדוגמא). במידה והמעגל לא נוגע במקטע כלשהו, ברגע עזיבת העכבר לא יווצר מעגל תנועה כלל, ואילו כאשר הוא נוגע רק בנקודה בודדת במקטע כלשהו, נוצר מעגל עם מקטע בודד סגור על עצמו (LOOP) שהוא אסור.
  RA.png
  במידה ונדרש, יש למתוח את המקטעים המתחברים למעגל התנועה לכיוון מרכז מעגל התנועה לפני יצירת מעגל התנועה. יש לשים לב לכך שלא ניתן ליצור מעגל תנועה עם רדיוס העולה על 100 מטר.
  • על מנת ליצור מעגל תנועה בצורה אליפטית, יש לבצע פעולה דומה לנאמר לעיל, אך תוך כדי גרירת העכבר להגדלת הרדיוס יש ללחוץ על SHIFT במקלדת. הזזת העכבר לצדדים תשנה את יחס הקטרים של האליפסה, אך הקטרים (הגדול והקטן) יהיו תמיד בציר מזרח-מערב וציר צפון-דרום (ניתן לסובב את האליפסה באמצעות תוסף בשם WME RA util).


Elliptical RA.png


  • במידה וצריך ליצור כיכר בצורה שונה ממעגל או אליפסה יש להתחיל מיצירת מעגל תנועה בצורה מקורבת, ואז להזיז את נקודות הגיאומטריה של מעגל התנועה ואת הצמתים בצורה ידנית (ללא מחיקה של סגמנטים) עד שמגיעים לצורה המתאימה (כמו שמתאימים גיאומטריה של כביש).
 1. על מנת לערוך את פרטי מעגל התנועה החדש יש ללחוץ על כל אחד מהמקטעים שלו לחיצה בודדת ולערוך את פרטיו בלוח העריכה הצידי, או (עדיף) לבחור את כלל מקטעי המעגל ולערוך את כולם ביחד. בחירת מספר מקטעים במפה מתוארת ב- עריכת כבישים קיימים.
 2. סוג הכביש במעגל תנועה נקבע על פי המפורט להלן ב- קביעת סוג הסגמנטים בכיכר
 3. יש לשים לב כי ברירת המחדל שלפיה נקבע כיוון הנסיעה של הכבישים המרכיבים את מעגל התנועה הוא חד סיטרי כאשר הכיוון נקבע לפי צד הנסיעה בכביש באותה מדינה.
 4. בסיום יש לבצע שמירה. במידה ובוצעה שמירה ללא מתן כתובת (שם עיר עם או ללא שם רחוב) למעגל התנועה יתקבל מעגל תנועה בצבע אדום.
  Roundabout without address.jpg

עריכת מעגל תנועה

הגדלת רדיוס מעגל תנועה

על מנת להגדיל את הרדיוס של מעגל התנועה כדי שיתאים לרדיוס בשטח, יש ליצור מעגל תנועה שמרכזו במרכז המעגל הקיים, באופן דומה ליצירת מעגל תנועה חדש המתואר לעיל. בשלב שלפני ביצוע שמירה, ייראו מעגל התנועה הקודם (עם קו מקווקו ורוד בתוכו המסמן שהוא יימחק בעת ביצוע שמירה) יחד עם המעגל החדש.

Enlarge roundabout.jpg
Enlarge Roundabout 2.jpg

בסיום יצירת המעגל החדש ושמירתו ייעלם המעגל המקורי הקטן יותר.

הקטנת רדיוס מעגל תנועה

כאשר נדרש להקטין את רדיוס מעגל התנועה, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. יש להאריך את כל המקטעים אשר מצטלבים עם מעגל התנועה.
  Shrink Roundabout 2.jpg
 2. יש ליצור את מעגל התנועה ברדיוס הרצוי.
  Shrink Roundabout 3.jpg
 3. יש לערוך את הפרטים של מעגל התנועה הקטן שנוצר.
  Shrink Roundabout 4.jpg
 4. יש למחוק את מעגל התנועה המקורי הגדול.
 5. בסיום יש לבצע שמירה ונקבל את מעגל התנועה המוקטן.
  Shrink Roundabout 6.jpg

הזזת חיבור כביש למעגל תנועה

בהזזה של נקודת המפגש של כביש עם מעגל תנועה, ישנם שני מקרים: 1) נדרשת הזזה רק של נקודת המפגש ללא שינוי תוואי הכביש המתחבר, 2) תוואי הכביש עצמו צריך לזוז.

יש לשים לב שבכל מקרה אסור לגרור את נקודת הצומת במעגל התנועה על ההיקף, מאחר ונקודות הגיאומטריה נשארות במקומן ונוצר תוואי לא תקין של מעגל התנועה

Move node in roundabout 1.jpg

במקרה ורוצים להזיז רק את נקודת הצומת, יש ליצור נקודת גיאומטריה חדשה על גבי הכביש קרוב למעגל התנועה (פחות מ- 5 מטר לא יובחן במפה שבקליינט) .

Move node in roundabout 2.jpg

לאחר מכן יש לבחור את נקודת הצומת ולהזיז אותה אל מחוץ למעגל התנועה.

Move node in roundabout 3.jpg

לאחר מכן יש לבחור את קצה המקטע הנ"ל ולחברו מחדש אל מעגל התנועה במקום הרצוי.

Move node in roundabout 4.jpg

בסיום יש לאפשר פניה מהכביש שחובר מחדש אל מעגל התנועה, לבדוק את כל הפניות ולבצע שמירה.

במידה ורוצים להזיז את כל תוואי הכביש, יש לבחור בנקודת הצומת ולהזיז אותה אל מחוץ למעגל התנועה.

Move node in roundabout 5.jpg

לאחר מכן יש לבחור את נקודת קצה המקטע שהוצא החוצה, ולחברו מחדש אל מעגל התנועה במקום הרצוי.

Move node in roundabout 6.jpg

בשלב הבא יש לאפשר פניה מהכביש שחובר מחדש אל מעגל התנועה ולבדוק את כל הפניות.

Move node in roundabout 7.jpg

בסיום יש לבצע שמירה.

חיבור כביש חדש אל מעגל התנועה

חיבור של כביש נוסף אל מעגל התנועה מתבצע בדיוק כמו חיבור של כביש למקטע כביש קיים. יש לדאוג להתיר ולאסור פניות על פי הנדרש ולבצע שמירה. יש לשים לב שכביש כזה צריך להתחיל או להסתיים במעגל התנועה ולא לחצות אותו.
יש לשים לב שהוספה של כביש נוסף, יכולה לשנות את מעגל התנועה מכיכר נורמלית לכיכר שאינה נורמלית.

חיבור דרכים למעגל תנועה

 1. שני כבישים מהירים לא יחוברו למעגל תנועה. כביש מהיר יכול להתחיל או להסתיים במעגל תנועה.
 2. לא רצוי לחבר למעגל תנועה: דרך עפר, שביל, טיילת, מדרגות, כביש פרטי, מגרש חניה. אם בכל זאת מחברים סוג אחד מאלה, רצוי שהוא יהיה כזה שהפניה ממעגל התנועה אליו אסורה. חיבורים כאלה עלולים ליצור בלבול למשתמש, ולכן מומלץ לנקוט בזהירות ולבחון בשטח מה ההוראה הרצויה כדי למנוע בלבול. כאשר הדבר ניתן, יש לשאוף להוראות מסוג ישר/ימינה/שמאלה (הסבר בהמשך) כאשר קיימים חיבורים מהסוגים הנ"ל.

מתי יש לערוך אי תנועה בתור מעגל תנועה?

Right sign.jpg

קיימים מקרים מיוחדים בהם למרות שמוצב תמרור 214 ולא 303, רצוי לערוך מעגל תנועה. המקרים הללו הם כאשר המשתמש יבין טוב יותר את ההוראות שהוא מקבל כאשר זה יהיה מעגל תנועה. דוגמא לתנאים בהם צריך לשקול יצירת מעגל תנועה במקרה כזה:

 1. אי התנועה הוא עגול
 2. אם ממשיכים לאחר אי התנועה בצורה ישרה, פוגשים מעגל תנועה במרחק פחות מ- 100 מ'.
אי תנועה כמעגל תנועה.jpg

במצב הנ"ל אם אי התנועה ייערך בצורת צומת רגילה, הנהג שצריך להמשיך ישר באי התנועה (לדוגמא מצפון לדרום בתמונה) יקבל את ההוראה עבור מעגל התנועה שבהמשך (למשל: בכיכר פנה שמאלה), והוא עלול להבין שהכוונה לאי התנועה שאליו הגיע, והוא יפנה באי התנועה (שמאלה לרחוב אקליפטוס בדוגמא) במקום להמשיך בו ישר.
במקרים בהם אין מקום לאי הבנות כמו בדוגמא לעיל, אין לערוך אי תנועה כמעגל תנועה, ויש לערוך אותו כצומת או כאוסף מקטעים על פי מה שמתאים.

איך אקבע את רדיוס מעגל התנועה?

לצורך קביעת הרדיוס של מעגל התנועה ניתן לפעול באחת או יותר מהשיטות הבאות:

 1. ניתן לנסוע מסביבו מספר פעמים ולאחר מכן בעורך המפה ניתן לראות את מסלולי הנסיעות שבוצעו, ולהעריך באמצעותם את רדיוס המעגל.
 2. ניתן להפעיל את שכבת צילום לווין בעת יצירת המעגל, כאשר המעגל צריך לעבור באמצע הכביש הסובב את מעגל התנועה.
 3. אם שכבת נקודות GPS פעילה, המעגל צריך לעבור במרכז הענן של הנקודות המקיפות את הכיכר.
 4. אם קיימים מעגלי תנועה נוספים בסמוך, ואחד מהם באותו הרדיוס (בהערכה בעין), ניתן לצייר בעורך את מעגל התנועה כך שיהיה באותו רדיוס כמו מעגל התנועה הסמוך.

אם לא בטוחים ברדיוס, כדאי לצייר אותו במידה הקטנה יותר שניתן להעריך, כי יותר קל להגדיל את הרדיוס לאחר מכן אם נדרש תיקון.

מתי מקטע נחשב לחלק ממעגל תנועה?

ביצירת מעגל תנועה (כיכר) חשוב מאוד שלא להוסיף או למתוח מקטעים חיצוניים אל האיזור שבתוך מעגל התנועה. יצירת מעגל תנועה ניתן לבצע רק בתוך עורך המפה. המקטעים שנוצרים בהיקף מעגל תנועה (מינימום 2, בהתאם למספר המקטעים שנחתכים עם מעגל התנועה) הם מקטעים של מעגל תנועה וחשוב מאוד לשמור עליהם במקומם.
רק המקטעים האלו יובילו להנחיות קוליות של כיכר.

למה אני לא מקבל את ההנחיה: 'בכיכר, ...'?

שני מצבים יכולים להוביל למצב כזה:

 1. אחד מהמקטעים אינו סגמנט מקורי של כיכר. (לצערנו כרגע אין דרך לדעת האם מקטע הוא מקטע מקורי של כיכר)
 2. הניווט עובר רק דרך node (צומת) של הכיכר (מעגל התנועה), אך לא דרך מקטע של כיכר. בשביל לקבל הנחיות של ניווט, על הניווט לעבור לפחות במקטע אחד של כיכר.

האם חשוב לשמור על ה-node המרכזי של הכיכר?

התשובה: מאוד!
ה-node המרכזי (מעוין כחול קטן) חשוב מאוד לחישוב של היציאות בכיכר. ללא ה-node המרכזי, סביר להניח שהנחיות הניווט ייפגעו.

מהי כיכר נורמלית? מתי נקבל הנחיה לפנות ימינה, ומתי נקבל הנחיה לצאת ביציאה הראשונה?

ראה ההוראות.

קביעת סוג המקטעים בכיכר

בכיכר יכולים להיפגש מספר מקטעים מסוגים שונים כגון: רחוב, רחוב ראשי, בין עירוני משני, בין עירוני ראשי וכו'. על מנת למזער ניווטים לא יעילים, חשוב לקבוע את סוג המקטעים בכיכר בזהירות.
המדרג של סוגי הדרכים מהדרגה הגבוהה לנמוכה הוא: כביש מהיר, בין עירוני ראשי, בין עירוני משני, רחוב ראשי, רחוב, מגרש חניה, כביש פרטי. שני כבישים מהירים לעולם לא ייפגשו בכיכר, אך בהחלט אפשרי שכביש מהיר יסתיים או יתחיל בכיכר.

על מנת לקבוע את סוג המקטעים של הכיכר יש לפעול כך:

 1. מצא את שני המקטעים המתחברים לכיכר בעלי הדרגה הגבוהה ביותר על פי הסדר הרשום לעיל.
  • אם כביש מסויים עובר דרך הכיכר יש לספור את הכביש כשני מקטעים, אחד מכל צד של הכיכר.
  • אם כביש מפוצל לשני כבישים חד כיווניים מתחבר לכיכר, יש לספור את שני המקטעים החד כיווניים כמקטע אחד ולא שניים.
  • שני המקטעים (בספירה כנ"ל) בעלי הדרגה הגבוהה ביותר יכולים להיות מאותו סוג, או מסוג שונה.
  • אם מחבר (רמפה) מחובר לכיכר, יש להעניק לו דרגת ביניים הנמצאת בין הדרגה של הסוג שאליו מוביל המחבר ובין הדרגה הנמוכה יותר הבאה בתור (לדוגמה מחבר המתחבר לכביש בין עירוני ראשי יקבל דרגה הנמצאת בין כביש בין עירוני משני לבין זו של כביש בין עירוני ראשי).
 2. בחר את המקטעים של הכיכר וקבע את סוג המקטעים שלו כדלהלן:
  • אם שני המקטעים בעלי הדרגה הגבוהה ביותר הם בעלי אותו סוג, זה יהיה הסוג של המקטעים בכיכר.
  • אם שני המקטעים בעלי הדרגה הגבוהה ביותר הם לא מאותו סוג, בחר את הסוג עם הדרגה הנמוכה יותר מבין השניים עבור הסוג למקטעים של הכיכר.

דוגמאות

סוגי המקטעים המתחברים לכיכר סוג הכיכר
רחוב, רחוב, רחוב, רחוב ראשי רחוב
רחוב, רחוב, רחוב ראשי, רחוב ראשי רחוב ראשי
רחוב, רחוב, מחבר אל כביש מהיר, רחוב ראשי רחוב ראשי
רחוב, כביש פרטי, רחוב, רחוב ראשי רחוב
רחוב, רחוב, מגרש חניה, רחוב ראשי רחוב
רחוב, רחוב, רחוב ראשי מפוצל רחוב
רחוב, רחוב, בין עירוני משני, בין עירוני משני בין עירוני משני
רחוב ראשי, רחוב ראשי מפוצל, בין עירוני משני, בין עירוני ראשי מפוצל בין עירוני משני
רחוב ראשי, מחבר אל כביש בין עירוני ראשי, מחבר המגיע מכביש בין עירוני ראשי, רחוב מחבר
בין עירוני ראשי, מחבר אל כביש בין עירוני ראשי, בין עירוני ראשי בין עירוני ראשי

ראו גם