ההוראות History

ההוראות מתקבלות באפליקציה בעת ניווט ליעד מוגדר. ההוראות מתקבלות הן בצורה ויזואלית על גבי המסך והן בצורה קולית על פי הגדרות המשתמש.
דף זה מטרתו להסביר מהן ההוראות שיתקבלו בעת מעבר דרך כיכר או דרך צומת כאשר לא הוכנס אילוץ על הוראת הפניה.
הדף מבוסס על תרגום לעברית של הדף המקורי בוויקי האמריקאי.
התורמים לדף האמריקאי הם: Krankyd, Doctorkd, Kentsmith9, Qualetee, Dbraughlr, PesachZ, Motik.

הערות על אי התאמה בין האלגוריתם המופיע בדף זה ובין ההוראות בפועל
וכל הערה אחרת ניתן להפנות אל yaacobyy או בפורום.

הגדרות

על מנת לאפשר תאור של האלגוריתם, אנו נדרשים לתת שם לכל אחד מן הדרכים אשר מתחברות לצומת או לכיכר. שמות אלה הם סובייקטיבים, והם נקבעים על פי המקטע שממנו מגיעים אל הצומת (או כיכר), והמקטע שממנו יוצאים מהצומת (או הכיכר) על פי המסלול הנקבע על ידי הניווט.
התחל עם הצומת במרכז.

 • s-in: המקטע עליו נמצא הרכב כאשר הוא מגיע לצומת (או לכיכר).
 • s-out: המקטע שהרכב יוצא מהצומת (או מהכיכר) על פי הניווט המוצע. זה יכול להיות כל אחד מהמקטעים האחרים המתחברים לצומת (או לכיכר) ששמותיהם s1,s2,s3,s4 וכו' וייתכן שהוא זהה ל- s-in במקרה של כיכר כפי שמוגדר בהמשך.
 • s1,s2,s3,s4 וכו': כל המקטעים המתחברים לצומת/כיכר (כולל s-out) ממוספרים ברציפות ואחד מהם מכונה גם s-out על פי המוגדר לעיל (למעט בכיכר שבה s-out יכול להיות גם s-in).


S-in s-out definition he.jpg
 • ההמשך המיטבי: אחד המקטעים היוצאים מן הצומת (לא מדובר כאן על כיכר) יכול להיות 'ההמשך המיטבי' (לא חייב להיות כזה). זהו המקטע ש- Waze קובע שנהגים יתייחסו אליו כ'מסלול ללא פניה' או 'המשך ישר' דרך ההצטלבות. המקטע הזה יקבל הוראת 'המשך', והאפליקציה בקליינט מתעלמת מההוראה הזו. הקריטריון ש- Waze משתמש לצורך קביעת 'ההמשך המיטבי' מוסבר בהמשך.
 • כביש ראשי: מתייחס ל: Freeway Image.png או Major Highway Image.png או Minor Highway Image.png ולא Primary street Image.png.
Turn angle he.png
 • זווית פניה: היא הזווית מהמקור ליעד בצומת. עבור כביש ישר לחלוטין עם צומת במרכזו נקבל זווית פניה של 0°. בהמשך הזווית מתרחבת ככל שפונים יותר לאחד הצדדים. פניה מושלמת ימינה או שמאלה היא בזווית של 90°. פניית פרסה בצומת בין שני מקטעים מיוצגת על ידי פניה של 180°. (פניה שהיא בזווית קטנה מ- 45.04° תתן הוראת היצמד, ואילו פניה בזווית שהיא מעל 45.14° תתן הוראת פנה).
  • במונחים טכניים: הזווית של פניה מ- s-in אל sN היא הזווית בין הקרן שמתחילה בצומת וממשיכה את הקו ממפרק הגיאומטריה האחרון של s-in אל הצומת, והקרן שמתחילה בצומת וממשיכה דרך מפרק הגיאומטריה הראשון של sN. בניסוח אחר: זה הערך המוחלט של ההפרש בין האזימות של כיוון הכניסה לצומת והאזימות של כיוון היציאה מהצומת.
זוויות פניה
90 degrees Dogleg Geometry Node.png
37 degrees angle.png
Standard Angles.png
צומת גיאומטריה של רגל-כלב 90° זווית 37° זוויות סטנדרטיות


 • זווית כיכר: היא הזווית של כל מקטע המתחבר אל הכיכר מנקודת מבט של הכניסה לכיכר s-in או במקרה של כביש מפוצל שמגיע לכיכר מנקודת מבט של היציאה של הכביש המפוצל הזה באותו הצד בו הוא נכנס (s-pair). בהמשך יפורט המקרה האחרון.
  לצורך ההסבר:
  • מתח קו דמיוני ישר מהצומת בו מתחבר s-in דרך מרכז הכיכר עד לצידה השני של הכיכר. הקו הזה מייצג זווית כיכר של 0°. כל קו היוצא ממרכז הכיכר הסוטה מהקו הזה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון, יוצר זווית הולכת וגדלה (כלומר תהיה תמיד חיובית).
  • מתח קו דמיוני נוסף דרך מרכז הכיכר בניצב לקו הדמיוני הראשון. זווית הכיכר הנוצרת ממרכז הכיכר לכל אחד משני הכיוונים היא 90°.
אותה כיכר מנקודות מבט של 2 כניסות שונות
נורמלית לא-נורמלית
Roundabout 3 normal he.png

Roundabout 3 non-normal he.png

כל היציאות נמצאות בתוך התחום המותר של 0°-15° או 75°-105° או 165°-180°. לא כל היציאות נמצאות בתוך התחום המותר של 0°-15° או 75°-105° או 165°-180°.


כביש מפוצל מוכר ע"י המערכת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
- אורך המקטע על הכיכר בין שני חלקי הכביש המפוצל אינו עולה על 15 מטר,
- הזווית בין שני הצמתים של הכביש המפוצל ממרכז הכיכר אינה עולה על 30 מעלות,
- השם של שני המקטעים של הכביש המפוצל זהה.
בכל המקרים בהם כביש מפוצל כזה מגיע לכיכר, ההתייחסות מבחינת מדידת הזוויות היא לא אל s-in אלא אל s-pair (הצומת של המקטע השייך לאותו כביש מפוצל ויוצא מן הכיכר).

 • כיכר לא חוקית זוהי כיכר שיש בה 2 או יותר יציאות מתוך אותו הצומת: זהו מצב לא חוקי (מאחר ולא ניתן במסגרת ההוראות הקיימות להבדיל בין יציאה אחת ליציאה השניה). יש להימנע מבניית כיכר כזו.

שאר סוגי הכיכרות להלן נחשבות חוקיות והמקרה הנ"ל לא מתקיים בהן.
יש לשים לב שהגדרת סוג הכיכר מיוחסת לכניסה מסויימת, וייתכן שכיכר תהיה מוגדרת באופן שונה עבור כניסות שונות שלה (כפי שמוצג באיור).

 • כיכר נורמלית על פי זוויות כיכר היא כיכר (מעגל תנועה) שבה מתקיים:
  1. יש בה 4 יציאות לכל היותר (סופרים כל סוג דרך היוצאת מן הכיכר).
  2. כל היציאות עוזבות את הכיכר (מנקודת ראות של s-in או s-pair כמוגדד לעיל) בזווית נורמלית.
   • זווית נורמלית היא זווית של 0°-15° או 75°-105° או 165°-180°.
  3. אין בה 2 או יותר יציאות בתוך אותו תחום של 0°-15° או 75°-105° או 165°-180°.
  4. אין בה יציאה בתחום 165°-180° הנמצאת מימין לכניסה (יציאה סמוכה לכניסה נגד כיוון השעון).
  5. הרדיוס שלה אינו עולה על 25 מטר.
Turn Angle in RA.jpg
 • כיכר נורמלית על פי זוויות פנייה היא כיכר (מעגל תנועה) שבה מתקיים:
  1. מתחברים אליה 4 מקטעים לכל היותר (כל סוג מקטע המיועד לרכב ובלי תלות בכיווניות שלו).
  2. כל היציאות עוזבות את הכיכר (מנקודת ראות של s-in) בזווית נורמלית.
   • זווית נורמלית היא זווית של 0°-30° או 75°-105° או 150°-180°.
  3. אין בה 2 או יותר יציאות בתוך אותו תחום של 0°-30° או 75°-105° או 150°-180°.
  4. אין בה יציאה בתחום 150°-180° לכיוון ימינה מהכניסה (יציאה סמוכה לכניסה נגד כיוון השעון).
  5. הרדיוס שלה אינו עולה על 25 מטר.
 • כיכר מעורבת זוהי כיכר שלא מקיימת את תנאי כיכר נורמלית או את תנאי כיכר לא חוקית, כאשר התנאי היחיד שבגללו אין עמידה בתנאי כיכר נורמלית (על פי זוויות כיכר או זוויות פנייה) הוא התנאי השלישי, כי יש יותר מיציאה אחת ברבעון.
 • כיכר לא נורמלית היא כיכר שלא מקיימת את התנאים של אף אחד מארבעת המקרים שנזכרו לעיל.

הערה: לא רצוי שיהיו 2 כניסות המתחברות אל אותו צומת בכיכר. זהו מצב לא סביר שיקרה מכיוון שמבחינה חוקית נוצרת אי בהירות לגבי זכות קדימה בין 2 כלי רכב המגיעים משתי כניסות אל אותו הצומת בכיכר.

ההוראות בכיכר

 • ההוראות בכיכר נורמלית: ההוראה שתתקבל היא אחת מתוך:
  • פנה ימינה (עבור זווית כיכר או זווית פנייה של 75°-105° ימינה)
  • המשך ישר (עבור זווית כיכר או זווית פנייה של 0°-15° או 0°-30° ימינה בתלות בסוג)
  • פנה שמאלה (עבור זווית כיכר או זווית פנייה של 75°-105° שמאלה)
  • בצע פניית פרסה (כשהיציאה היא בזווית כיכר 165°-180° או 150°-180° בתלות בסוג).
הערה: כאשר מתקיימים תנאים לכיכר נורמלית גם לפי זוויות כיכר וגם לפי זוויות פנייה, אז ההנחיות יתקבלו על פי זוויות הכיכר.
 • ההוראות בכיכר לא-נורמלית: ההוראה תהיה צא ביציאה ה-N.
  • N הוא מספר היציאה אחרי s-in בספירה נגד כיוון השעון. צמתים בהם אין יציאה (יש רק כניסה או צומת ללא כניסה וללא יציאה) לא נספרים.
 • ההוראות בכיכר מעורבת: ההוראות אל 2 היציאות הסמוכות יהיו "צא ביציאה ה-N" ובשאר היציאות יהיו כמו בכיכר נורמלית (פנה/ישר/פרסה).

ההמשך המיטבי

כאשר לצומת מתחברים רק s-in, s-out אזי s-out הוא ההמשך המיטבי ללא תלות בזווית ביניהם. על מנת לקבוע אם s-out הוא ההמשך המיטבי של s-in כאשר לצומת מתחברים עוד מקטעים למעט s-in, s-out, ווייז פועל על פי האלגוריתם המתואר להלן.

Best continuation Alg.jpg


הערה
זהות שמות משמעותו ששם ראשי או חלופי בסגמנט אחד שווה לשם ראשי או חלופי בסגמנט אחר (אין חשיבות אם זה ראשי או משני)

חריגים

בצומת עם יותר ממקטע אחד העוזבים אותו בזווית קטנה מ 45° ייתכן שיתקבלו הוראות לכל המקטעים או לאף מקטע. להלן מספר תרחישים כאלה:

 • אם אף מקטע העוזב בזווית קטנה מ 45° אינו בעל התאמה טובה יותר ל- s-in מבחינת התאמה בשם או בסוג, כולם יקבלו הוראות. זה נכון גם כאשר אחד המקטעים עוזב בזווית של 0° יחסית ל s-in.
 • לא תמיד יש המשך מיטבי. כאשר s-out הוא בעל התאמה בשם ובסוג ל s-in, אבל sN אחר גם כן בעל התאמה בשם ובסוג ל s-in, אף אחד מהם לא יוגדר כהמשך המיטבי.
 • מקטע (s1, s2, ...sN) היוצא מצומת בזווית קטנה מ 45°, ויש איסור פניה אליו מתוך s-in, לא ייחשב כהמשך המיטבי או כ sN אפילו אם הזווית שלו 0° יחסית ל s-in.
 • מקטע ללא שם נחשב כאילו שמו הוא "ללא שם" מבחינת אלגוריתם מציאת ההמשך המיטבי. באופן זה שני מקטעים ללא שם ייחשבו כבעלי שם זהה, אפילו אם הם יורשים שם שונה של מקטע בהמשך שלהם עבור ה- TTS.


ההוראות בצומת

אלגוריתם מילולי

 1. אם אל הצומת מתחברים רק 2 מקטעים, אין הוראה.
 2. אם זווית הפניה היא 45°-170°, ההוראה תהיה פנה ימינה או פנה שמאלה לפי הכיוון1 (למעט במקרה החריג של פרסה בכביש מפוצל בנקודה הבאה).
 3. אם קיימות 2 פניות שמאלה אחת אחרי השניה (בכביש מפוצל) שלא בתוך פוליגון צומת (JB), אזי תתקבל הוראת בצע פניית פרסה ולא שתי הוראות פניה שמאלה כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  • הכביש המפוצל הוא מסוג רחוב ראשי ומעלה (המקטע המחבר לא חייב להיות כזה),
  • בסגמנט המחבר בין שני הכיוונים של הכביש המפוצל אין צומת נוסף, ואורכו קטן מ- 30 מטר,
  • הסגמנטים של הכביש המפוצל (בחלק האחרון המגיע לצומת) מקבילים עד כדי 10 מעלות לכל כיוון.
 4. אם זווית הפניה גדולה מ- 170°, ההוראה תהיה בצע פניית פרסה
 5. אם s-out הוא ההמשך המיטבי של s-in (ראה ההמשך המיטבי לעיל) אין הוראה.
 6. אם אין sN היוצא מהצומת בזווית פניה קטנה מ 45° הנמצא משמאל ל s-out או חופף לו (כלומר אם יש יציאות נוספות פרט ל s-out הן מימין אליו), ההוראה תהיה היצמד לשמאל.
 7. אם s-in הוא כביש ראשי, ו- s-out אינו כביש ראשי, ההוראה היא צא ימינה.
 8. אם s-in הוא מחבר היוצא מכביש ראשי (רמפת יציאה), ו- s-out הוא לא כביש ראשי ולא מחבר, ההוראה תהיה צא ימינה.
 9. בשאר המקרים ההוראה תהיה היצמד לימין.


הערות
1ב-בוויקי האמריקאי נאמר שהזווית הגבולית היא 45.04°.
2האלגוריתם בדף זה צומצם למקרה של נהיגה בצד ימין של הכביש, ואינו נכון למדינות כגון אנגליה בהן הנהיגה היא בצד שמאל של הכביש
3האלגוריתם אינו מתייחס למקרה בו הוכנס אילוץ על הוראת הפניה.
4האלגוריתם אינו מתייחס למקרה בו הוכנסו נתיבים המשפיעים על הוראת הפניה.

תרשים זרימה של האלגוריתם

התרשים להלן לא מתייחס למקרה בו הוכנס אילוץ על הוראת הפניה ולא כולל את המקרה של הוראת צא שמאלה (ההנחה שיציאה מכביש ראשי תמיד ימינה), ולא כולל את המקרה של פניית פרסה בכביש מפוצל הנזכר באלגוריתם המילולי לעיל, כמוכן בתרשים חסר המקרה ש- Sout הוא לא היציאה המיטבית והוא חופף לסגמט אחר היוצא מהצומת. למקרה המיוחד האחרון ניתן לפנות לתרשים ב-בוויקי האמריקאי.

Instructions algorithm flowchart.png

קישורים חיצוניים