All translations

From Wazeopedia

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)==The relation between the satellite view and map==
Starting editors often tend to draw the map exactly like the satellite view shows. However, the Waze map should be as simple as possible, in a way that yield the best navigation instructions, with a clear and simple map on screen. This implies that sometimes roads or parts of roads are even <i>not</i> drawn, or drawn differently from the satellite view. In addition, the satellite view may be outdated or doesn´t show everything. For example, a road in a forest is probably not visible on the satellite view. Thus, use the satellite view as a source, not as a goal to copy. In case the road is mapped differently, please consult the previous editor or the area manager.<br />
[[File:TryingTooHard.png|thumb|left|320px|'''Roads added according to Satellite View.''' ]]
[[File:TryingTooHard_fixed.jpg|thumb|right|320px|'''Waze Map:''' A single segment yields a simple and clear routing, that is easy to maintain.]]
Many examples can be found on our [[KISS|KISS]] page.
<div style="clear: both"></div>
== Too many geometry nodes==
[[File:GeometryNodes_excessive.png|thumb|left|320px|Too many geometry nodes (13 nodes)]]
[[File:GeometryNodes_efficient.png|thumb|right|320px|This is efficiënt (3 nodes)]]
Too many geometry points can slow down the build of your screen. Also, it is harder to maintain the map. Therefore, we use as few nodes as possible, even if that means that a road in Waze does not exactly follow the road in the Satellite View. If a segment has too many nodes, please remove them by hovering your mouse over the nodes, and press '''d'''.
<div style="clear: both"></div>
[[File:WME geometry corner toomanynodes.PNG|thumb|left|320px|Too many geometry nodes]]
[[File:WME geometry cornerminimumnodes.PNG|thumb|right|320px|This give excelent navigation instructions]]
If you prefer more rounded corners than square ones - right picture - you can use two geometry nodes instead of one for creating a corner. For more information see the [[Quick_start_guide#Create_a_Road|Create a road]] paragraph in the Quick Start Guide.
<div style="clear: both"></div>
==Simplify an intersection==
[[File:TryingTooHard.png|thumb|left|320px|'''The actual situation of the intersection.'''  In this example, when you draw the roads exactly as the actual situation you will end up with lots of segments and junctions. This will result in a lot of maintenance. Also the driver will get a lot of navigation instructions where one instruction, e.g. "turn left", should be sufficient and is much clearer.]]
[[File:TryingTooHard_fixed.jpg|thumb|right|320px|'''This is the preferred way to draw this intersection.''' This way the driver gets only one navigation instruction and also the map is easy and quick to read on a small screen.]]
More examples of drawing complex situations can be found in [[KISS]]. 
<div style="clear: both"></div>
==Road types==
Starting editors often tend to change the road type of a segment. Choosing the type of a road segment has many implications, due to the consequences for visibility, routing and such. These typics can vary across countries and you will see some of these differences when choosing another language in WME. Thus, some road types are differently used than expected at first sight, and some are even not used.  If you think a road type should be changed, please consult the last editor or the Area or Region Manager.<br />
<br />
For more information check the [[Road types]] page and sub-pages.
 h Dutch (nl)==De relatie tussen de satellietweergave en de kaart==
Beginnende editors hebben vaak de neiging om de kaart precies zo te tekenen als de satellietweergave laat zien. De Waze-kaart moet echter zo eenvoudig mogelijk zijn, op een manier die de beste navigatie-instructies oplevert, met een duidelijke en eenvoudige kaart op het scherm. Dit houdt in dat soms wegen of delen van wegen zelfs <i>niet</i> zijn getekend, of anders zijn getekend dan de satellietweergave. Daarnaast kan de satellietweergave verouderd zijn of niet alles weergeven. Een weg in een bos is bijvoorbeeld waarschijnlijk niet zichtbaar op de satellietweergave. Gebruik de satellietweergave dus als bron, niet als doel om te kopiëren. Als de weg anders in kaart is gebracht, raadpleeg dan de vorige editor of de area manager.<br />
[[File:TryingTooHard.png|thumb|left|320px|'''Wegen toegevoegd volgens satellietweergave.''' ]]
[[File:TryingTooHard_fixed.jpg|thumb|right|320px|'''Waze kaart:''' Een enkel segment levert een eenvoudige en duidelijke route op, die gemakkelijk te onderhouden is.]]
Veel voorbeelden zijn te vinden op onze [[KISS|KISS]] pagina.
<div style="clear: both"></div>
== Te veel geometrieknooppunten==
[[File:GeometryNodes_excessive.png|thumb|left|320px|Te veel geometrie-knooppunten (13 nodes)]]
[[File:GeometryNodes_efficient.png|thumb|right|320px|Dit is efficiënt (3 nodes)]]
Te veel geometrie-punten kunnen de opbouw van uw scherm vertragen. Ook is het moeilijker om de kaart te onderhouden. Daarom gebruiken we zo min mogelijk knooppunten, ook als dat betekent dat een weg in Waze niet precies de weg volgt in de Satellietweergave. Als een segment te veel knooppunten heeft, verwijder deze dan door met uw muis over de knooppunten te bewegen en druk op '''d'''.
<div style="clear: both"></div>
[[File:WME geometry corner toomanynodes.PNG|thumb|left|320px|Te veel geometrie-knooppunten]]
[[File:WME geometry cornerminimumnodes.PNG|thumb|right|320px|Dit geeft uitstekende navigatie-instructies]]
Als je liever meer afgeronde hoeken hebt dan vierkante - rechter afbeelding - kun je twee geometrieknopen gebruiken in plaats van één om een ​​hoek te maken. Zie voor meer informatie de paragraaf [[Quick_start_guide#Voeg_een_Weg_toe|Voeg een weg toe]] in de Quick Start Guide.
<div style="clear: both"></div>
==Simplify an intersection==
[[File:TryingTooHard.png|thumb|left|320px|'''De werkelijke situatie van het kruispunt.''' Als je in dit voorbeeld de wegen precies zo tekent als de werkelijke situatie, krijg je veel segmenten en knooppunten. Dit zal veel onderhoud met zich meebrengen. Ook krijgt de chauffeur veel navigatie-instructies waarbij één instructie, b.v. "links afslaan", zou voldoende moeten zijn en is veel duidelijker.]]
[[File:TryingTooHard_fixed.jpg|thumb|right|320px|'''Dit is de beste manier om dit kruispunt te tekenen.''' Op deze manier krijgt de chauffeur slechts één navigatie-instructie en is de kaart ook gemakkelijk en snel af te lezen op een klein scherm.]]
Meer voorbeelden van het tekenen van complexe situaties zijn te vinden op de [[KISS]] pagina. 
<div style="clear: both"></div>
==Wegtypen==
Beginnende editors hebben vaak de neiging om het wegtype van een segment te wijzigen. Het kiezen van het type weggedeelte heeft veel implicaties, vanwege de gevolgen voor zichtbaarheid, routing en dergelijke. Deze kenmerken kunnen per land verschillen en je zult enkele van deze verschillen zien wanneer je een andere taal kiest in WME. Zo worden sommige wegtypen anders gebruikt dan op het eerste gezicht verwacht en sommige zelfs niet. Als je vindt dat een wegtype moet worden gewijzigd, raadpleeg dan de laatste editor of de gebieds- of regiomanager.<br />
<br />
Voor meer informatie zie de [[Road types|Wegtypen]] pagina en sub-pagina's.