Veityper

From Wazeopedia

<-- Forside

Hvilken skal jeg velge?

For at kartverket skal være enheltlig og forutsigbart for navigasjon, er vi avhengig av at alle forholder seg til én standard. Nedenfor er de forskjellige typer vei oppsummert slik de defineres i Norge.

Litt praktisk informasjon

Funksjonell vegklasse

Statens vegvesen har et rangeringssystem for å fastsette viktigheten av en veg i det nasjonale vegnettverket, Funksjonell vegklasse.

Klasse Veger Vegtype i Waze
0 Motorveg, Europaveger Hvis motorvegtype er motorveg: Freeway; ellers Major Highway
1 Resten av riksvegene med vegnr. < 3 siffer Major Highway
2 Riksveger med 3 siffer Major Highway
3 Primære fylkesveger Minor Highway
4 Sekundære fylkesveger Primary Street
5 Øvrige fylkesveger Primary Street
6 Kommunale veger Street
7 Private veger Hvis vegen har et navn og er åpen for alminnelig ferdsel: Street; ellers: Private Road
8 Skogsbilveger Bruk normalt Street med Unpaved markert; hvis veien krever terrengkjøretøy: Off-road/Not maintained
9 Ingen i første omgang Tegnes ikke!

Litt om elevation/bakkenivå

Elevation

Elevation (bakkenivå) bør endres der en vei passerer over en annen. Som standard er Elevation for et segment Ground (null). Når to segmenter overlapper hverandre uten at det er et kryss, må Elevation for hvert segment være forskjellig. Dette sikrer at feilsøkingen i Waze ikke flagger stedet der to segmenter overlapper som et manglende kryss.

Den visuelle fremstillingen av veihøyden er forskjellig når den vises i Waze Map Editor (WME) og i appen.

1. Appen viser segmenthøyde kun basert på veitype. Det betyr at Freeway er på topp, etterfulgt av Ramp, Major/Minor Higway, Primary Street og nederst Street. Dette er den samme rekkefølgen som når du angir veitype i WME.

2. WME bruker Elevation for å vise den relative høyden på veien. Den viser veien med det høyeste tallet øverst. Selv om appen i dag ikke benytter Elevation, anbefales det å angi relativ veihøyde som stemmer med virkeligheten hvis det i fremtiden skulle bli støtte for dette i appen.

3. Høyde -5 brukes til ikke-navigerbare veier for å sikre at rutemotoren ikke forsøker å koble eller styre brukere fra navigerbare veier til ikke-navigerbare veier ved en feil. Det gjøres for å hindre uriktig systemrapportering om at veiene må kobles sammen.

Litt om Vegnummer og skilting

E18.jpg
Europaveger, f.eks. må E18 starte med "E18". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "E18 Vegnavn".
Rv4.JPG
Riksveger, f.eks. må Riksveg 4 starte med "Rv", f.eks. "Rv4". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Rv4 Vegnavn".
Fv120.JPG
Fylkesveger, f.eks. må Fylkesveg 120 starte med "Fv", f.eks. "Fv120". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Fv120 Vegnavn".
Ring3.JPG
Ringveg. I f.eks. Oslo er det 3 ringveger (Ring 1, Ring 2 og Ring 3) Disse merkes med "Ring #" eller "Ring # Vegnavn".
Kombinasjoner av veger, som f.eks. "E16 / Rv4" vil kun lage skilt for det første nummeret. Husk at det MÅ være mellomrom etter vegnummeret for at skiltet skal lages. Forøvrig, ved kombinasjoner som vist her skal den høyeste rangerende vegen stå først. Europaveger over riksveger, og hvis de er like skal det laveste nummeret stå først, f.eks. E6 før E16.

Hovedveier

Freeway = Motorvei

Skilt 502 Motorveg

På motorveier skal kjøreretningene være atskilt og ha minst to kjørefelt i hver retning. Kjøreretningene skal ha fysisk midtdeler. Motorveier har planskilte kryss. Det vil si at veiene krysser hverandre via broer, tunneler eller viadukter. All innkjøring eller avkjøring på motorveien skjer enten ved start eller endepunkt eller via av- og påkjøringsramper. Disse rampene har akselerasjonsfelt (påkjøring) og retardsjonsfelt (avkjøring) som vanligvis er lengre enn på andre veier.

Oversikt over veier klassifisert som motorvei kan sjekkes hos Statens Vegvesen i tjenesten Vegkart. Husk å filtrere "Motorvegtype = Motorveg" for å vise de som kvalifiserer til å være Freeway.

Egenskaper:

City

Skal være tom for å unngå utflytende byer. Merk av for "None".

Street

f.eks "E6", "E6 N" eller "E6 Hovedveien" (Bruk N, S, Ø og V for hovedretningen for strekningen.

Lock

Nivå 4

Freeways låses normalt til Editor nivå 4. Dette er for å ivareta stamveinettet i Norge.

Major Highway

Riksvei og europavei (som ikke er motorvei)

Stamvei-skilt

Stamvei er i Norge markert med grønne skilt. Dette gjelder alle europaveier og riksveier i Norge. Merk at mesteparten av riksveiene 1. januar 2010 ble gjort om til fylkesveier. Det nye riksveinettet utgjorde etter omleggingen ca. 10.400 km og 18 riksveiferjesamband.

Link til Stamnettutredningen. Oversikt over riksvegnettet fom side 194. http://www.ntp.dep.no/S%C3%B8k/_attachment/501148/binary/812249?_ts=13ff280d990

Europaveier og Riksveier har funksjonell veiklasse 0, 1 eller 2 i Statens Vegvesens kartapplikasjon .

Egenskaper:

City

Skal være tom for å unngå utflytende byer. Merk av for "None".
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Rv7 Liengvegen".

Street

E16 / Rv7. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "E16 Masterudvegen / Rv7 Liengvegen".

Lock

Nivå 3

Major Highways låses normalt til Editor nivå 3. Dette for å ivareta stamveinettet i Norge.

Minor Highway

En fylkesvei er en vei i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av Statens vegvesen. Fylkesveiene nummereres innenfor hvert fylke. Det betyr at flere fylkesveier kan ha samme nummer - én for hvert fylke. I Norge definerer vi fylkesveier som har funksjonell veiklasse 3 i Statens Vegvesens kartapplikasjon som Minor Highway.

Egenskaper:

City

Skal være tom for å unngå utflytende byer. Merk av for "None".
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn, f.eks. "Fv32 Hvittingfossveien".

Street

Fv32. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv32 Hvittingfossveien".

Ramper

Avkjørings-/påkjøringsfelt

Brukes for avkjørings- og påkjøringsfelt i plandelte kryss i de tre øverste veikategoriene: Freeway, Major Highway og Minor Highway. Legg inn en liten knekk på 20 grader der avkjøringsrampen begynner og påkjøringsrampen slutter. Dette gjøres for å få riktig zoomnivå i appen. Se eksempel:

Avkjøringsrampe

Ramper skal ikke benyttes som svingfelt i samme plan. Da skal du i stedet bruke den laveste av veitypene på veiene du kobler sammen, som vist her:

Sammenfletting

Ramper brukes og på veier som forbinder Freeway/Highway med rasteplasser, parkerings- og serviceområder (f.eks. merket med skilt "rasteplass"/"bensinstasjon").

Avkjøringsramper navngis med kryssnummer der dette finnes ihht. Vegvesenets kryssnummerering. Om mulig skal også veinummeret på neste vei angis. Følg fremgangen her/bidra: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuosqzlAMoGidDJfNHYzR0cxaXpxTDJWdXJrYjlLUkE#gid=0

Avkjøringsrampen bør navngis iht. det som står på skiltet. Pass på at navnet ikke blir lengre enn det som det er plass til i Waze-klienten. Erfaringsmessig kan navn + poststed + land utgjøre maksimalt én og en halv linje, som markert med rød pil, i tekstboksen på dette bildet:

Rampenavn


Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Syntax: Avkjøring ## - "skiltet destinasjon 1" / "skiltet destinasjon 2" / osv. Begrens antallet destinasjoner slik at lengden på navnet ikke overskrider det som kan vises i klienten. Se foregående bilde og tekst.
f.eks:
"Avkjøring 27 - Nordstrand"
"Avkjøring 45 - 120 / Skedsmokorset / Lillestrøm"
"Avkjøring - 155 / Enebakk / Holmlia"
"Påkjøring - E134 Haugesund"
Husk mellomrom foran og bak bindestrek

Lock

Samme som høyeste tilstøtende vei.

Mindre veier

Primary Street

Fylkesveier som er definert som funksjonell veiklasse 4 og 5 i Statens Vegvesen kartapplikasjon.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Angis normalt med gate-/veinavn. Hvis veien er fysisk skiltet med veinummer, skal "Fv" + nr. legges til foran gate-/veinavn.
Eksempler:
"Sagelvvassveien"
"Fv609 Dalsfjordvegen"

Street

Gater og andre veier åpen for allmenn ferdsel.

Asfalterte gater/veier i byer, og veier utenfor tettbygd strøk som har funksjonell veiklasse 6. Også andre generelle veier som ikke faller inn under noen av de andre kategoriene er typisk Street.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Gate-/veinavn.

Narrow Street

Denne veitypen skal foreløpig kun benyttes av nivå 4 editors i Norge. Låses også til L4.

Andre kjørbare veier

Off-road / Not maintained

Denne veitypen brukes normalt ikke i Norge. Den skal kun brukes for veier der du må ha terrengkjøretøy for å kommme frem. Der det i Norge er en normalt god grusvei, skal veitypen Street eller høyere brukes. Merk av for Unpaved for å indikere at veien ikke har asfalt-/betongdekke. Der grusveien er en del av stamveinettet skal veitypen Major Highway og Unpaved benyttes.

Funksjonell veiklasse 8 skal legges inn som veitype Off-road / Not maintained.

Parking Lot Road

Veier inne på parkeringsområder. Veier som går gjennom bensinstasjoner.

Veier av denne typen får tillagt en "straff", slik at ruter ikke blir laget gjennom parkeringsplassen, selv om det kan være en snarvei.

Hastighetsdata blir ikke registrert for denne veitypen.

Private Road

Veitypen Private Road anbefales brukt i disse tilfellene:

 • På veier hvor det er skiltet med gjennomkjøringsforbud.
 • På avgrensede områder hvor adgangen er kontrollert med bom eller port som kan åpnes.
 • På innkjørsler til eiendommer. Se egen artikkel, Innkjørsler.

Bruk av Private Road i større områder kan medføre utfordringer ved kalkulering av ruter. Se artikkelen Private Installations hvis du vurderer å bruke Private Road i et helt nabolag.

Ved kalkulering av ruter som går fra Private Road til et segment av en annen veitype, vil Private Road få en "poengstraff" slik at ruteserveren prøver å unngå dette segmentet. Dette gjør at Waze som hovedregel vil rute utenom Private Road. Som for Street o.a., men ikke Parking Lot Road, registreres køinformasjon automatisk for Private Road.

Når skal du IKKE bruke Private Road?

 • På veier hvor det ikke er noen kjørerestriksjoner.
 • Fordi du selv mener at Waze skal rute utenom denne veien.
 • For å markere at veien er privat.

Unntak: Innkjørsler til hus. Se egen artikkel, Innkjørsler.

Hvis en Private Road har eget veinavn og er skiltet med dette navnet, skal veien navngis og veitypen skal være Street. Hvis en Private Road ikke har et eget navn, skal den IKKE ha navn i Waze.

Hvis destinasjonen ligger nærmest et Private Road-segment uten veinavn, så avsluttes navigasjonen ved siste Street-segment.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Merk av for "None".

Lock

3 når det gjelder gjennomkjøring forbudt.

Innkjørsler

Se egen artikkel, Innkjørsler.

Veier ikke ment for biler

Walking Trail

Brukes ikke.

Pedestrian Boardwalk

Gågater der det unntaksvis er tillatt å kjøre (f.eks. taxi, varelevering osv).

Stairway

Brukes ikke.

Railroad

Skal kun brukes for jernbanestrekninger. Jernbaner er tenkt tatt i bruk (på et eller annet vis), så hvis man tegner inn jernbanelinjer er det viktig å gjøre det riktig. https://wazeopedia.waze.com/wiki/USA/Road_types#Railroad

Egenskaper:

City

Skal være blank for å unngå utflytende City (None)

Street

None, med mindre navnet på jernbanen er av historisk betydning.

Direction

Begge

Level

Settes til 1. Er det kryssende veger må de kobles på og det må settes røde piler til og fra selve jernbanelinjen.

Lock

2

Runway/Taxiway

Rullebaner på flyplasser kan tegnes i kartet ved hjelp av Runway/Taxiway. Veitypen er kun for visning i Waze Map Editor og Live Map og skal IKKE kobles til veisegmenter. Hvis en kjørbar vei og en rullebane krysser, skal elevation/nivå på veien være lavere enn på rullebanen. Tegn hver rullebane som et enkelt segment, og lås det på L3 for å hindre at andre kobler rullebanen til vei.

Eksempel på bruk av veitypen Runway/Taxiway:

Tromsø


Eksempel på bruk av Place med Entry/Exit Point for flyplass:

Tromsø lufthavn som Place


Gi navn til rullebanen ved å bruke ordet "Rullebane" og rullebanenavnet med det laveste nummeret først og en bindestrek mellom, f.eks. Rullebane 01L - 19R. Merk av for None på City for å unngå utflytende byer.

Til tross for tittelen på veitypen, skal taksebaner ikke tegnes inn.

NB: Runway/Taxiway skal IKKE benyttes for kollektiv-/taxiveier.

Hele flyplassområdet tegnes inn som Place (sted) og navngis med flyplassens offisielle navn med IATA-koden i parantes, f.eks. Tromsø lufthavn, Langnes (TOS). For store områder som dette er det viktig å legge inn et Entry/Exit Point, slik at destinasjonen i Waze blir lik innkjøringen til flyplassen.

Se http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_flyplasser_i_Norge for riktig kode. Dersom det er tvil om Wikipedia er korrekt, dobbeltsjekk med IATA http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx

Egenskaper:

City

Merk av for None

Street

Teksten "Rullebane" og rullebanenavn, f.eks. Rullebane 18 - 36

Road Type

Runway/Taxiway

Lock

3

---

Andre veivalg

Ferry (Fergestrekninger)

Egen veitype for fergestrekninger: Ferry

Egenskaper:

City

Huk av for 'No City'.

Street

Navngis med 'Ferge (Fra - Til)'
Dersom det er en Riksvei eller Fylkesvei skal dette angis som for andre veier med
'Fv##/Rv## Ferge (Fra - Til)'

Veitype

Ferry

Lock

Nivå 3

Toll Road

Dersom det kreves betaling for å være med fergen skal 'Toll Road' hukes av.


Rekkefølgen på Fra/Til defineres ut fra

Strekningsregister http://fdb.triona.no/maintainConnections.xhtml
og/eller
Sambandsregister http://fdb.triona.no/maintainRoutes.xhtml

Man kan tegne en Place/Sted av typen "Ferry Pier" over selve fergekaien og oppstillingsplassen for biler. Dette Stedet navngis i så fall med navnet på anløpsstedet for fergen.

Husk å huke av for "Toll road" under Restrictions med mindre fergen er gratis.

Rundkjøringer

Rundkjoringskilt.gif

Hvordan lage en rundkjøring? Dette er godt forklart i USA-versjonen.

Hvilken veitype skal rundkjøringen ha?

1. Finn de to segmentene som har de HØYEST rangerte veitypene (rangeringen er her):

 • Hvis en bestemt vei går gjennom en rundkjøring, teller veien som to segmenter, én på hver side av rundkjøringen.
 • Hvis en vei på den ene siden av rundkjøringen har en delt veibane laget av to enkeltveisveisegmenter, teller paret av enveisegmenter som et enkelt segment.
 • De to tilkoblede segmentene med høyeste veityper kan ha samme eller forskjellige veityper.
 • Hvis en rampe kobles til rundkjøringen, brukes veitypen som rampen er koblet til.


2. Velg rundkjøringen og sett veitypen slik:

 • Hvis de to segmentene med høyeste veityper har samme veitype: Bruk den veitypen.
 • Hvis de to segmentene med høyeste veityper har forskjellige veityper: Bruk den laveste av veitypene for de to segmentene.


For å unngå at Waze-logaritmen automatisk forandrer kjøreretning til toveis, skal rundkjøringer låses på nivå 3.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Skal stå tomt. Merk av for "None".

Lock

Nivå 3 hvis mulig. Nivå 4 hvis den ligger plandelt med veier som ikke er tilkoblet.

Speed limit

Skal ikke settes
Rundkjøringer skal IKKE brukes i enden av blindveier eller som
snuplasser. Rundkjøringer skal kun benyttes der det er
skiltet som rundkjøring.

Toll road = Bomvei

Avkryssingsboks under veitype. Markerer at man må betale for å passere dette veistykket. Waze-klienten bruker denne informasjonen til å gi mulighet for å kjøre rundt bomstasjoner (herunder også ubetjente stasjoner og automatiske stasjoner (f.eks. Autopass)).

Dette valget skal gjøres på den biten av strekningen der bomstasjonen står. Man skal ikke passere avkjørsel før / etter bomstasjonen med markeringen, da denne veien kan være en del av muligheten til å kjøre rundt bomstasjonen. Ikke marker alt mellom to stasjoner, da det er gratis å kjøre innenfor, så lenge man ikke passerer selve bomstasjonene.

Dersom det bare er betaling i en retning (typisk bomringer) må man dele veien i to enveiskjørte veier på stedet der bomstasjonen står. "Toll road" markeres da på den delen av veien som er i riktig retning.

"Toll road" skal også benyttes på ferjestrekninger (med mindre den er gratis). Marker selve ferjestrekningen som "Toll road". (Her er det litt ulik praksis i dag, der noen ferjestrekninger er markert med "Toll road", mens det andre steder er markert på oppstillingsfeltene på kaien. Om det er oppstillingsfeltene som er markerte med "Toll road" er det viktig at alle felt er tegnet inn, inkludert et eventuelt av- og påstigningsfelt.)

Veitype (Road type) følger reglene over.

Example of Toll Road.jpeg

Bildet viser et eksempel på Fv190 i Oslo hvor det fremgår at det er bare sydgående som er registrert som bomvei. (Addon WME Colour Highlights er brukt for å få frem den stiplede linjen)

Egenskaper:

Toll road

Angis med avkryssning dersom det er betaling for å passere den markerte strekningen.

Tunneler

Skilt-tunnel.jpg


 • Hele tunnelen må i størst mulig utstrekning bestå av bare et segment.
 • Tunnelsegmentet må "stikke ut" av begge tunnelåpningene slik at trafikk blir registrert på segmentet.
 • Segmentet navngis med navnet på vegen (Ikke navnet på tunnelen).
 • Place/stedet "Tunnel" bygges på hele tunnelstrekningen, så tett inntil vegen som mulig.


Tunnel-wme.JPG

Navnet på tunnelen vil vises i kartet, og det er søkbart.

Tunnel-livemap.JPG

Avkryssingsboksen Unpaved

Avkryssingsboksen Unpaved er en egenskap som kan benyttes på alle veityper. Den forteller at veien ikke har fast dekke, dvs. asfalt eller betong. Unpaved kan påvirke rutingen. Hvis brukeren har valgt "Ikke tillat grusveier" eller "Unngå lange grusveier" i klienten, så vil Waze prøve å unngå segmenter som er markert med Unpaved ved beregning av rute.

UnpavedPic.jpg


Når skal du bruke avkryssingsboksen Unpaved?
Unpaved skal brukes når en navigerbar vei ikke har asfalt- eller betongdekke.

Innkjørsler

I byer og tettsteder er det vanlig å ha en ganske kort innkjørsel fra en navngitt vei til garasjen eller huset. Som hovedregel skal disse svært korte segmentene ikke tegnes inn. Dette er fordi de ikke har noe navn, kompliserer kartet i appen, tar lang tid til å tegne og øker størrelsen på kartdatabasen uten å gi særlig nytte for brukerne.

Ved svært lange innkjørsler kan det være nyttig for brukeren å se innkjørselen i appen eller til og med nødvendig for Waze for å vite hvordan man skal nå destinasjonen. I slike tilfeller kan det være nyttig å tegne inn innkjørselen. Se artikkelen om Innkjørsler for mer informasjon.

Poststed/City Name

For å få satt riktig poststed i feltet City benyttes Posten som kilde:


Fra Januar 2014 er det ikke lenger mulig å legge inn andre navn i City-feltet enn de som finnes i Postens register. Dette er begrenset fra Waze sin side. Dersom det allikevel skulle være noe feil eller at det mangler noe, så kan en Level 4 editor legge inn nye Cities.

Places (Steder)

Places kan i tillegg til veityper benyttes for å unngå at det blir rapportert om kø (f.eks. på parkeringsplasser).
Se Places