Drogi

From Wazeopedia
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


Najważniejsze w jednym miejscu.

Forum: Map Editing Guideliness for Poland

Zasady

B-20.png
 1. Keep it simple (KISS) — nie komplikuj! prezentacja z przykładami
 2. Każda reguła ma wyjątek.
 3. Best Map Editing Practice (ang.)

Edytor Map

Wme31 button add.jpg
 1. Adres strony: Waze Map Editor (WME).
  Nazwa użytkownika i hasło jak w aplikacji klienckiej Waze.
 2. Edycja Map - szybki start

Wybieramy typ drogi

— pierwszy pasujący typ z tabeli, np. dla gruntowej drogi wojewódzkiej — Droga gruntowa.

C-12.png

skrzyżowanie o ruchu okrężnym
}
Rondo >>
 —— }Rondo ——

 

A-10.png tory kolejowe
}
Tory, szyny >>
 |-|-|-|-|-|-|-|-|-| Tory, szyny |-|-|-|-|-|-|-|-|-| 
C-13-16gd.png
E-12a.png
droga dla pieszych w miastach
lub szlak turystyczny / rowerowy poza miastem
}
Droga dla pieszych >>
 |   |   |   |   |  Droga dla pieszych |   |   |   |   | 
A-11.png droga o nawierzchni gruntowej
}
[[#Droga gruntowa|Droga gruntowa >>
 1. REDIRECT Template:Dirt]]
B-1.png droga prywatna, strefa ograniczonego ruchu
lub droga nieogólnodostępna
}
Droga prywatna >>
 Droga prywatna 
D-23.png wjazd/wyjazd z parkingu, stacji benzynowej
lub droga wewnętrzna
}
Droga wewnętrzna >>
 Droga wewnętrzna 
E-18a.png droga gminna
A-7.png zwykła ulica (kategoria gminna)
}
Ulica >>
  Ulica 
E-18a.png droga powiatowa
D-1.png główna ulica (kategoria powiatowa)
}
Główna ulica >>
 Główna ulica 
F-14a.png
F-14b.png
wjazd/zjazd z autostrady, drogi ekspresowej
lub łącznica wielopoziomowego węzła drogowego
}
Wjazd/zjazd
bezkolizyjny >>
  Wjazd/zjazd bezkolizyjny 
DW776.png droga wojewódzka (Nr 100-993)
E-17a.png ulica leżąca w ciągu drogi wojewódzkiej
}
Droga wojewódzka >>
 Droga wojewódzka 
DK7.png droga krajowa (Nr 1-98)
E-17a.png ulica leżąca w ciągu drogi krajowej
}
Droga krajowa >>
 Droga krajowa 
D-9.png autostrada (A1, A2...)
lub droga ekspresowa (S1, S2...)
}
Autostrada /
Droga ekspresowa >>
 Autostrada 

Tabela typów dróg

— czym się różnią typy dróg Waze?

Typ drogi Trasa1) Nazwa2) Tranzyt3) Opcja4) Zgłoszenia5)
Autostrada /
Droga ekspresowa
do 1600 km + + tak6) +
Droga krajowa do 200 km + + - +
Droga wojewódzka do 200 km + + - +
Wjazd/zjazd
bezkolizyjny
do 1600 km nie + - +
Główna ulica do 20 km + + - +
Ulica do 15 km + + - +
Droga pomocnicza do 30 km + + - +
Droga wewnętrzna do 30 km + nie - nie
Droga prywatna do 30 km + nigdy - +
Droga gruntowa do 30 km ±7) + tak8) +

 1. Trasa — maksymalna długość trasy, dla której Waze preferuje używać ten typ drogi.
 2. Nazwa — na mapie w App pokazuje się nazwa drogi.
 3. Tranzyt — Waze pozwala na tranzyt przez taki typ drogi.
 4. Opcja — na możliwość przejazdu tym typem drogi wpływają opcje App.
 5. Zgłoszenia — Waze pozwala na zgłoszenia automatyczne dla tego typu drogi (np. korki).
 6. Opcje Omiń autostrady i Unikaj dróg płatnych.
 7. Niektóre urządzenia pokazują nazwy tylko po długim kliknięciu na drodze.
 8. Opcja Drogi gruntowe.

Rondo

Rondo Grunwaldzkie Kraków.jpg


— jako rondo w nawigacji określamy:

C-12.png każde skrzyżowanie oznaczone znakiem C-12

Skrzyżowanie w kształcie ronda, nie oznaczone znakiem C-12 tworzymy ze zwykłych segmentów dróg.

RdAbt-NoDivRd.png
Uwaga!
Dopóki droga nie ma istotnego rozdzielnika pasa wjazdowego i wyjazdowego,
unikaj tworzenia dwóch odrębnych ulic prowadzących do i z ronda.
Dodaj Rondo.jpg

Nanosimy Rondo
Uwaga! Ręcznie utworzona droga w kształcie ronda nie jest traktowana jako rondo:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: 1. Z ronda bierzemy dwa wjazdy o najwyższych kategoriach.
2. Niższa kategoria wybranych wjazdów oznacza kategorię ronda.

RdAbt PrPr.png RdAbt PrSt.png RdAbt PrPr3.png RdAbt MjMj.png RdAbt MjMj3.png RdAbt MjPr.png RdAbt MjMn.png RdAbt MjPr2.png Zobacz też: Przewodnik typów dróg dla rond (link)

Miasto: <nazwa miejscowości>
sprawdź jak nazywać miejscowości
brak
Ulica: zawsze brak
nazwy rond nanosimy jako Punkt orientacyjny (Węzeł drogowy)

Przykład:

permalink

Typ drogi: Główna ulica
Miasto: Luboń
Ulica: No street
Typ drogi: Droga wojewódzka
Miasto: No city
Ulica: No street
Info Sign.svg.png

Informacja
— co jeszcze warto wiedzieć?

Rondo.jpg
Prawidłowe rondo jest oznaczone w WME linią podwójną jak na obrazku.
Wskazówki: Dla poprawnych wskazówek głosowych na rondzie, do każdego węzła ronda musi być połączony tylko jeden segment drogi.
Kształt: W trakcie tworzenia ronda przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift żeby zmienić kształt ronda na eliptyczny.

Zobacz też: Ronda

Autostrada / Droga ekspresowa

Autostrada A2 - Koło.jpg

— droga publiczna o ograniczonej dostępności, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami:

D-9.png autostrada (A1, A2..A18)

D-7.png droga ekspresowa (S1, S2..S86)

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
— jako dwie równoległe drogi jednokierunkowe (oprócz dróg jednojezdniowych):

E-17a.pngE-18a.png
w miejscowości i poza miejscowością
Typ drogi: Autostrada / Droga ekspresowa (Freeway)
Droga płatna: T-28.png zaznaczamy dla odcinków płatnych
Miasto: brak
Ulica: <oznaczenie drogi>
A4.png spis autostrad i dróg ekspresowych
Alt. miasto: brak
Alt. ulica: <europejskie oznaczenie drogi>
E40.png spis tras europejskich

Przykład:

permalink

Droga płatna: nie
Miasto: No city
Ulica: A4
Alt. miasto: No city
Alt. ulica: E40
Info Sign.svg.png

Informacja
— co jeszcze warto wiedzieć?

Opcji App: Na możliwość przejazdu tym typem drogi wpływają następujące opcje aplikacji:
 1. Omiń autostrady — Waze unika tego typu drogi.
 2. Unikaj dróg płatnych — Waze unika tylko odcinków płatnych.

Droga krajowa

Arynów węzeł.jpg

— droga publiczna, umożliwiająca krajową i międzynarodową komunikację pomiędzy dużymi miastami, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego:

DK7.png droga krajowa (Nr 1-98)

E-17a.png ulica leżąca w ciągu drogi krajowej

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
— drogi dwujezdniowe tworzymy jako dwie równoległe drogi jednokierunkowe:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: Droga krajowa (Major Highway)
Miasto: <nazwa miejscowości>
sprawdź jak nazywać miejscowości
brak
Ulica: <nazwa ulicy>
sprawdź jak nazywać ulice
<oznaczenie drogi>
DK7.png spis dróg krajowych
Alt. miasto: brak brak
Alt. ulica: <oznaczenie drogi>
DK94.png spis dróg krajowych
<europejskie oznaczenie drogi>
E77.png spis tras europejskich

Przykład:

permalink

Miasto: Kraków
Ulica: Jasnogórska
Alt. miasto: No city
Alt. ulica: 94
Miasto: No city
Ulica: 7
Alt. miasto: brak
Alt. ulica: E77

Droga wojewódzka

DW107.jpg

— droga publiczna, stanowiąca połączenie między miastami, mająca znaczenie dla województwa, droga o znaczeniu obronnym, niezaliczona do dróg krajowych:

DW780.png droga wojewódzka (Nr 100-993)

E-17a.png ulica leżąca w ciągu drogi wojewódzkiej

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
— staramy się bez potrzeby nie rozdzielać dwujezdniowej drogi. Ustawiamy:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: Droga wojewódzka (Minor Highway)
Miasto: <nazwa miejscowości>
sprawdź jak nazywać miejscowości
brak
Ulica: <nazwa ulicy>
sprawdź jak nazywać ulice
<oznaczenie drogi>
DW780.png spis dróg wojewódzkich
Alt. miasto: brak
Alt. ulica: <oznaczenie drogi>
DW780.png spis dróg wojewódzkich

Przykład:

permalink

Miasto: Kraków
Ulica: Księcia Józefa
Alt. miasto: No city
Alt. ulica: 780
Miasto: No city
Ulica: 780

Wjazd/zjazd bezkolizyjny

RoadPicN2.jpg

— droga pomocnicza, łącząca dwie drogi w ramach wielopoziomowego węzła drogowego dróg głównych:

F-14a.pngF-14b.png jakikolwiek wjazd/zjazd z autostrady, drogi ekspresowej

E-20a.PNG na węźle wielopoziomowym drogi krajowej lub wojewódzkiej

Nazwa wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego zależy od jego położenia odnośnie innych dróg i kierunków jazdy jak pokazano poniżej.

Wjazd/zjazd z nazwą

— nazywamy wyłącznie wjazdy/zjazdy jednokierunkowe, które są położone bezpośrednio przed wjazdem na drogi innych typów lub przed odcinkom dwukierunkowym.

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
— uważamy na poziom i kąty połączeń (ang.) segmentów.

E-2e.png
wjazd/zjazd z numerem drogi
E-20a.PNG
wjazd/zjazd bez numeru
Typ drogi: Wjazd/zjazd bezkolizyjny (Ramp)
Kierunek: Jednokierunkowa Jednokierunkowa
Miasto: brak brak
Ulica: > <nr drogi> - <kierunek>
> <nr drogi 1>, <nr drogi 2> - <kierunek 1>, <kierunek 2>
> <kierunek>
> <kierunek 1>, <kierunek 2>
> <kierunek> (<nazwa ulicy>)
Nazwa drogi powinna możliwie dobrze odwzorowywać znak. Należy podać maksymalnie dwa numery drogi i maksymalnie dwa pierwsze kierunki z drogowskazu tablicowego zgodnie z kolejnością na drogowskazie. Nie należy stawiać spacji przed przecinkiem.
Tablica informująca o kierunku zjazdu (np. do danej dzielnicy miasta) może również zawierać informację o tym na jaką ulicę jest to zjazd. W takim wypadku należy podać nazwę tej ulicy po liście kierunków. Nazwa powinna być ujęta w nawiasy okrągłe.
Sprawdź jak nazywać wjazdy/zjazdy

Przykłady:

permalink

Droga płatna: nie
Kierunek: Jednokierunkowa
Miasto: No city
Ulica: > A2, S5 - Warszawa, Bydgoszcz

permalink

Droga płatna: nie
Kierunek: Jednokierunkowa
Miasto: No city
Ulica: > Fabianowo, Luboń

Każdy węzeł rozpatrujemy indywidualnie, a w razie wątpliwości lepiej zapytać na forum i wybrać wspólnie najlepsze rozwiązanie!

Info Sign.svg.png

Informacja
— co jeszcze warto wiedzieć?

Nazwa: W odróżnieniu od innych typów dróg, nazwa wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego nigdy nie pokazuje się na mapie, jednak pokazuje się w górnym pasku następnego manewru.

Jeśli wjazd/zjazd nie jest podpisany (No street), wówczas w górnym pasku pokazuje się nazwa następnego podpisanego segmentu trasy.

Wjazd/zjazd bez nazwy

— nigdy nie nazywamy wjazdów/zjazdów, które nie są położone bezpośrednio przed wjazdem na drogi innych typów a także wjazdów/zjazdów dwukierunkowych.

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
— uważamy na poziom i kąty połączeń segmentów.

E-2e.png E-20a.PNG
dla wszystkich wjazdów/zjazdów bez nazwy
Typ drogi: Wjazd/zjazd bezkolizyjny (Ramp)
Droga płatna: T-28.png zaznaczamy dla odcinków płatnych
Kierunek: Jednokierunkowa lub Dwukierunkowa
Miasto: brak
Ulica: brak

Przykład:

permalink

Droga płatna: nie
Kierunek: Jednokierunkowa
Miasto: No city
Ulica: No street

permalink

Droga płatna: nie
Kierunek: Dwukierunkowa
Miasto: No city
Ulica: No street

Główna ulica

Krakow-ul Stradom.jpg

— droga publiczna, stanowiąca połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą a także ulice kategorii powiatowej:

E-18a.png droga powiatowa

D-1.png główna ulica (kategoria powiatowa)

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
— staramy się bez potrzeby nie rozdzielać dwujezdniowej drogi. Ustawiamy:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: Główna ulica (Primary Street)
Miasto: <nazwa miejscowości>
sprawdź jak nazywać miejscowości
brak
Ulica: <nazwa ulicy>
sprawdź jak nazywać ulice
brak

Przykład:

permalink

Miasto: Kraków
Ulica: Stradomska
Miasto: No city
Ulica: No street

Ulica

Ulica Urzędnicza.jpg

— droga publiczna o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych:

E-18a.png droga gminna

A-7.png zwykła ulica (kategoria gminna)

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
Ustawiamy:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: Ulica (Street)
Miasto: <nazwa miejscowości>
sprawdź jak nazywać miejscowości
brak
Ulica: <nazwa ulicy>
sprawdź jak nazywać ulice
brak

Przykład:

permalink

Miasto: Kraków
Ulica: Urzędnicza
Miasto: No city
Ulica: No street

Droga pomocnicza

Typ ten od połowy 2013 roku uznawany był za przestarzały i z dniem 02‑11‑2014 został wycofany z użycia!

Istniejące drogi typu Droga pomocnicza (Service Road) automatycznie skonwertowane zostały do typu Ulica (Street).

Edytor nie pozwala już tworzyć dróg tego typu - próba użycia typu kończy się błędem zapisu.


Yelony.JPG

— ogólnodostępna droga wewnętrzna, niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych, z możliwością przejazdu tranzytem:

D-40.png droga na osiedlu mieszkaniowym

D-46.png droga wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych (serwisowa)

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
Ustawiamy:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: Droga pomocnicza (Service Road)
Miasto: <nazwa miejscowości>
sprawdź jak nazywać miejscowości
brak
Ulica: <nazwa ulicy>
sprawdź jak nazywać ulice
brak

Przykład:

permalink

Miasto: Zielona Góra
Ulica: Kasztanowa
Miasto: No city
Ulica: No street

Droga wewnętrzna

Shellgasstationlosthills.jpg

— ogólnodostępna droga wewnętrzna, niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych, bez możliwości przejazdu tranzytem:

D-18.png wjazd/wyjazd ze stacji benzynowej lub parkingu

D-46.png droga wewnętrzna

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
Ustawiamy:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: Droga wewnętrzna (Parking Lot Road)
Miasto: <nazwa miejscowości>
lub brak dla nazw specjalnych
brak
Ulica: brak lub <nazwa ulicy>
lub nazwa specjalna
brak
lub nazwa specjalna

Przykład:

permalink

Miasto: Kraków
Ulica: [P]
Miasto: No city
Ulica: No street
Info Sign.svg.png

Informacja
— co jeszcze warto wiedzieć?

Tranzyt: Waze stara się nie prowadzić tranzytem przez drogi wewnętrzne.
Zgłoszenia: Waze nie pozwala na zgłoszenia automatyczne (np. o korkach).

Droga prywatna

Szczecin Osiedle Nad Strumykiem.jpg

— droga prywatna, z ograniczoną przepustowością lub inna droga nieogólnodostępna:

A-9.png droga za szlabanem lub za bramą

B-1.png strefa ograniczonego ruchu w miastach

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
Ustawiamy:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: Droga prywatna (Private Road)
Miasto: <nazwa miejscowości>
sprawdź jak nazywać miejscowości
brak
Ulica: <nazwa ulicy>
sprawdź jak nazywać ulice
brak

Przykład:

permalink

Miasto: Kraków
Ulica: Poselska
Miasto: No city
Ulica: No street
Info Sign.svg.png

Informacja
— co jeszcze warto wiedzieć?

Tranzyt: Waze nigdy nie prowadzi tranzytem przez drogi prywatne.


Droga gruntowa

Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg

— droga o nawierzchni z gruntu rodzimego lub utrwalona przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużla, itp:

A-11.png droga nieutwardzona w miejscowościach

D-32.png droga na terenach leśnych, polnych

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
Ustawiamy:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: Droga gruntowa (Dirt Road)
Miasto: <nazwa miejscowości>
sprawdź jak nazywać miejscowości
brak
Ulica: <nazwa ulicy>
sprawdź jak nazywać ulice
brak

Przykład:

permalink

Miasto: Kraków
Ulica: Korzeniowskiego
Miasto: No city
Ulica: No street
Info Sign.svg.png

Informacja
— co jeszcze warto wiedzieć?

Nazwa: Niektóre urządzenia pokazują nazwy tylko po długim kliknięciu na drodze.
Opcja App: Na możliwość przejazdu drogą wpływa opcja aplikacji Drogi gruntowe:
 1. Nie pozwalaj — Waze unika tego typu dróg.
 2. Unikaj długich — Waze unika tylko długich odcinków.

Droga dla pieszych

Komunikat o błędzie z współdzielonych zasobach: Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP
g

— droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszego lub rowerów:

C-16.png droga dla pieszych w miastach

R-1b.png szlak rowerowy poza miejscowością

E-11.png szlak turystyczny poza miejscowością

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
Ustawiamy:

E-17a.png
w miejscowości
E-18a.png
poza miejscowością
Typ drogi: Scieżka dla pieszych (Walking Trail)
Deptak (Pedestrian Boardwalk)
Schody (Stairway)
Miasto: <nazwa miejscowości>
sprawdź jak nazywać miejscowości
brak
Ulica: <nazwa ulicy>
sprawdź jak nazywać ulice
<nazwa szlaku>
lub brak

Przykład:

permalink

Miasto: Kraków
Ulica: Sienna
Miasto: No city
Ulica: Szlak czerwony
Info Sign.svg.png

Informacja
— co jeszcze warto wiedzieć?

Trasa: Waze nigdy nie prowadzi przez drogi dla pieszych.
Nazwa: Niektóre urządzenia pokazują nazwy tylko po długim kliknięciu na drodze.
Połączenie: Nigdy nie łączymy dróg nieprzejezdnych z przejezdnymi (np. chodnik do ulicy).

Tory, szyny

08 tory railtrack ubt.jpeg

— oznaczają na mapie:

A-10.png tor kolejowy, manewrowy lub boczny

Uwaga!
NOWOŚĆ! Tory i drogę na tym samym poziomie łączymy węzłem dla dokładnego uwzględnienia czasu postoju w tym miejscu przez serwer obliczający trasę.
Nie mapujemy linii tramwajowych.

Wme31 button add.jpg

Nanosimy Drogę
Ustawiamy:

E-17a.pngE-18a.pngw miejscowości i poza miejscowością
Typ drogi: Tory, szyny (Railroad)
Miasto: brak
Ulica: PKP

Przykład:

permalink

Miasto: No city
Ulica: PKP
Info Sign.svg.png

Informacja
— co jeszcze warto wiedzieć?

Nazwa: Niektóre urządzenia pokazują nazwy tylko po długim kliknięciu na drodze.