Združené križovatky

Z Wazeopedia
Združená križovatka

Združené križovatky (Junction Boxes) sú vo všeobecnosti odporučenia editorov pre trasovacie služby Waze. To znamená, že aj keď križovatka má viac pripojených segmentov a je rozdelená na niekoľkých miestach, zjednodušene ju možno považovať za jediný bod, ktorý prepína premávku z viacerých smerov. Takéto odporučenia pomôžu trasovacím službám získať lepší výpočet ETA a teda vybrať lepšie cesty pre wazerov.

Združená križovatka môže mať niekoľko vstupov a výstupov - pre účely výpočtu ETA nezáleží na geometrii segmentov vo vnútri polygónu.

Problémy, ktoré ZK riešia

Zoberme si nasledujúcu situáciu a predpokladajme, že všetky cesty sú tu obojsmerné a všetky odbočenia sú povolené:

Junction Box 3.png

Uvažujme, že vodič ide z A do E a povedzme, že niekedy je dopravná zápcha pri odbočení vľavo (bod D), ktorá zasahuje až severnejšie ako je bod C (červená), ale doprava z A do F beží normálne (modrá):

Junction Box 4.png

Problém s touto situáciou je, že premávka z bodu A do bodu C sa považuje za rovnakú (pre červené aj modré autá). Štatistické údaje tu zozbierané sa spriemerujú a tak skresľujú ETA pre každý smer (A->E aj A->F).

Združená križovatka takúto situáciu môže riešiť:

Junction Box 5.png

Pri združenej križovatke sa historické a reálne časové údaje môžu zhromažďovať oddelene pre každú z možných trás v križovatke (všetkých 12). Vylepšenia nebudú zjavné okamžite, pretože zozbieranie údajov ovplyvňujúcich výber trasy a ETA algoritmy môže trvať niekoľko týždňov.

Nedovolené odbočenia

Motýliková križovatka

Ďalšou kľúčovou funkciou združenej križovatky je, že môže zakázať odbočenia, ktoré sú normálne povolené. Až doteraz si to vyžadovalo pridanie umelých segmentov, alebo použitie motýlikov.

Editor, ktorý vytvoril uvedenú križovatku sa múdro rozhodol spojiť všetky prítomné segmenty do jedného uzla v strede. To bol jediný spôsob, ako kontrolovať všetky odbočenia - a zakázať napríklad niektoré otočenia (U-turn).

Junction Box 6.png

So združenou križovatkou, by to bolo riešené pomocou križovatky ako je na obrázku.

Ako vidieť, môžeme vypnúť A->G otočenie (U-turn), pričom je stále umožnené A->E odbočenie vľavo.

Zobrazenie v WME

Združená križovatka sa v editore zobrazuje ako polygón okolo niekoľkých segmentov a uzlov. Keď je mnohouholník vybratý, zobrazí sa vľavo, v okne vlastností, editovanie prepojení.

Medzi vrstvami je funkčná nová položka - Združené križovatky.

V menu nástrojov je prítomný nový nástroj na kreslenie, ktorý je prístupný len editorom s oprávnením L5+.

Segmenty, ktoré patria do združenej križovatky, nemôžu byť editované kýmkoľvek, len editorom s právami L5+.

Ak editor, ktorý nemá oprávnenie na editovanie ZK, zistí nedostatky pri trasovaní, alebo geometrii segmentov ZK, je potrebné to oznámiť v Žiadosti o úpravu ciest na slovensku.

Ak je potrebné upraviť segmenty ZK, správne riešenie je:

  1. Odstránenie združenej križovatky.
  2. Úprava segmentov.
  3. Vytvorenie novej združenej križovatky. (Klávesová skratka J)

Zobrazenie v aplikácii

Združené križovatky nie sú v klientovi viditeľné. Sú použité len na výpočty trasovacieho servera, ale nemajú žiadne zobrazenie v klientovi ani v Live mape. Nie sú vyhľadateľné ani vo vyhľadávači.

Použitie

Združené križovatky sú vhodné len pre špeciálne miesta, kde sú evidentné vyššie uvedené problémy.

Nedostatky

Združené križovatky potrebujú viac miesta na ukladanie všetkých údajov, ktoré sú zapojené do služby trasovania a pri ich použití bude analýza a poskytnutie trasy trvať dlhšie.

Rovnako ako u akéhokoľvek softvérového produktu, sú možné aj chyby. Aspoň počas uvedenia tejto funkcie, odporúčame vyhýbať sa umiestneniu združených križovatiek na veľmi zaťažených a dôležitých miestach.

  • ZK nepodporujú kruhové objazdy. Nevytvárajte ZK na kruhových objazdoch.
  • Veľkosť ZK nemôže presiahnuť 1 kilometer. Limit je lineárne 1 km sever-juh, alebo východ-západ. Ak si predstavíte rámik 1 km² okolo ZK a nejaká časť presahuje tento rámik, potom je ZK príliš veľký.
  • ZK musí obsahovať minimálne dva spojovacie uzly (Junction Nodes). Dva uzly na križovatke ZK musia byť prepojené segmentom. ZK iba s jedným križovatkovým uzlom sa nedá uložiť.
  • Jeden križovatkový uzol nemôže byť obsiahnutý vo viacerých ZK.
  • ZK musia mať iba jedno pripojenie pre každý vstupno/výstupný pár. Ak tu existujú viaceré cesty cez segmenty ZK medzi vstupno/výstupnými pármi, ZK je neplatný a nemožno ho uložiť.
  • Najviac 16 kontrolovateľných vstupno-výstupných ciest môže prechádzať cez jeden uzol v KZ. Ak uzol má viac ako 16 spojení pri uložení sa objaví chybové hlásenie: Zvolený uzol nemôže mať viac ako 16 pripojení.