Difference between revisions of "Označovanie ciest na Slovensku"

From Wazeopedia
m (71 revízií)
(No difference)

Revision as of 20:49, 19 June 2016

Tabuľka označenia ciest vo Waze

Typ cesty (sk) Typ cesty (en) WME Typ cesty na Slovensku
Diaľnica Freeway
Segment-dalnice.png
Tento typ cesty na Slovensku nepoužívame [1]
Cesta I. triedy Major Highway
Segment-dalnica.png
Segment-1-trida.png
Cesty I. triedy, diaľnice a rýchlostné cesty
Cesta II. triedy Minor Highway
Segment-2-trida.png
Cesty II. triedy
Hlavná cesta (III. tr.) Primary Street
Segment-3-trida.png
Cesty III. triedy, ostatné kvalitné cesty mimo obcí a ostatné hlavné ťahy v mestách
Ulica Streets
Segment-cesta.png
Ulice a ostatné cesty
Lesná alebo poľná cesta Dirt road/4×4 Trail
Segment-polni.png
Lesné a poľné cesty
Rampa Ramps
Segment-rampaSK.png
Nájazdy, zjazdy a mimoúrovňové križovatky
Cesta na parkovisku Parking Lot Road
Segment-ulicka-na-parkovisti.png
Parkoviská, odpočívadlá, čerpacie stanice apod.
Súkromná cesta Private Road
Segment-soukroma.png
Neverejné komunikácie, zakázaný vjazd, prejazd zakázaný.
Kompa Ferry  • • • • . • • • •   Kompa, prievoz cez rieku alebo trajekt.

Ostatné neprejazdné komunikácie:

Chodník Walking Trail Segment-stezka-pro-chodce.png Chodníky a cestičky pre peších.
Pešia zóna Pedestrian Broadwalk Segment-pesi-zona.png Promenády, korzá a pešie zóny.
Schodisko Stairway Segment-schodiste.png Významné schody a schodiská.
Železnica Railroad Segment-zeleznice.png Železnice a vlečky.
Ranvej Runway/Taxiway Segment-ranvej.png Pristávacia, vzletová dráha, pojazdové a odstavné komunikácie na letiskách.

Diaľnice

Dialnica.jpg
D1.jpg

Cestná komunikácia na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len mimoúrovňové. Na Slovensku máme diaľnice: D1, D2, D3 a D4.

Vo Waze všetky diaľnice na Slovensku kategorizujeme ako Cesta I. triedy. Pozri viac: [2]

.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Freeway gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway seznam sk.png
OpenStreetMap Freeeway osm sk.png
TomTom Route Planner Freeeway tomtom.png

Rýchlostné cesty

RC.jpg
R3.jpg

Rýchlostná cesta – podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách označená zvislou dopravnou značkou IP 22a a IP 22b. Cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Na Slovensku máme tieto rýchlostné cesty: R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7.

Vo Waze všetky rýchlostné cesty na Slovensku kategorizujeme ako Cesta I. triedy. Pozri viac: [3]
Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Freeway r gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway r seznam sk.png
OpenStreetMap Freeway r osm sk.png
TomTom Route Planner Freeway r tomtom routes.png

Cesty I. triedy

57.jpg

Cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Major hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Major hw seznam sk.png
OpenStreetMap Major hw osm sk.png
TomTom Route Planner Major hw tomtom routes.png

Cesty II. triedy

502.jpg

Cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Minor hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Minor hw seznam sk.png
OpenStreetMap Minor hw osm sk.png
TomTom Route Planner Minor hw tomtom routes.png

Cesty III. triedy

IIItr.png

Cestu, ktorá má spravidla miestny význam označujeme štvormiestnym číselným značením. Staršie päťmiestne značenie (resp. 6-miestne), podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy, je vhodné uviesť do alternatívneho názvu. Dohodnuté označovanie podľa CDB [4], [5].

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Nie je možné rozpoznať oproti bežným cestám.
Seznam Mapy.Cz Nie je možné rozpoznať oproti bežným cestám.
OpenStreetMap
Primary osm sk.png
TomTom Route Planner
Primary tomtom routes.png

Rampy

Nájazdy a výjazdy z diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj mimoúrovňové križovatky, označujeme ako Rampa (Ramps) a pomenúvame ich nasledovne:

 • Ak výjazd má číselné označenie:

exit + číslo výjazdu » označenie prvých cieľov na výjazdovej smerovej tabuli, napr.:

exit 66 » Hlohovec, Jaslovské Bohunice
 • Ak výjazd nemá číselné označenie:

exit » označenie prvých cieľov na výjazdovej smerovej tabuli, napr.:

exit » Piešťany, Horná Streda
 • Ak výjazd je prejazdom na inú diaľnicu/rýchlostnú cestu (z D1 na D2):

exit + označenie diaľnice na ktorú sa odbočuje » označenie prvých cieľov na smerovej tabuli, napr.:

exit D2 » Brno (CZ), Malacky

Ulice (Street)

Ulica (Street) označujeme všetky cesty ktoré nie sú Hlavnou cestou (III. tr.) alebo Lesnou alebo poľnou cestou. Ak je ulica v obci, pomenujeme ju príslušným názvom v políčku Ulica (Streetname).

Viacjazyčné pomenovanie

V oblastiach, kde je zastúpenie národnostnej menšiny 20 % a viac, je možné používať dvojjazyčné názvy ulíc. Ulica obsahuje vždy pomenovanie ulice v Slovenčine a alternatívne pomenovanie v jazyku národnostnej menšiny môže byť uvedené do Alternatívne názvy ulice:/Ulica.

Pre dvojjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v slovenskom jazyku. Viac.

Kompy

Prievozy alebo kompy na riekach sú súčasťou dopravného systému a predstavujú špeciálny druh ciest. Zakresľujeme ich do mapy podobne ako cesty. Viac na samostatnej stránke Kompy.

Ostatné

 • Mimo obce do políčka Ulica (Street) dávame číselné označenie cesty (napr. "65").
 • V obci dávame do políčka Ulica (Street) názov ulice (napr. "Hlavná"). Ďalší názov cesty (napr. "65") je možné vložit do Alternatívne názvy ulice:/Ulica (Alternate Street name:/Street). Alternatívne názvy budú v budúcnosti pravdepodobne využité na vyhľadávanie a na zobrazovanie grafickej značky názvu cesty na mape (road shields).
 • Typ cesty Hlavná cesta (III.tr) (Primary street) odporúčame na označenie hlavných ťahov v mestách podľa uváženia. Základným kritériom je prehľadnosť mapy, takže polovica cestičiek dediny označená ako Hlavná cesta (III.tr.) nebude tolerované.
 • Mimo mesta Hlavná cesta (III.tr) (Primary street) označujeme všetky cesty, pokiaľ to nie je vyslovene zlá a rozbitá cesta, alebo lesná/poľná cesta.
 • Nepoužívame európske označenie hlavných ťahov E57.jpg.
 • Na kruhových objazdoch sa nevypĺňa pole Ulica (Street), zaškrtáva sa políčko Žiadne (No Street).

Výnimky z pravidiel

Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť zmenu kategórie cesty. Každú takúto zmenu je potrebné navrhnúť na prediskutovanie v komunite na SK: Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku.

Dôvodom na zmenu kategórie môže byť:

 • Extrémne rozbitá cesta - je možné zmeniť na Lesnú alebo poľnú cestu (Dirt/4x4)
 • Trasovanie je na ceste nevyhovujúce - prednostne používame Trasovanie a Preferované (Routing preference), výnimočne aj zmenu kategórie.

Zoznam výnimiek

 1. Bratislava, Rovinka a Dunajská Lužná - cesty I. a II. triedy sú ponížené na úroveň cesty III. triedy, pričom úsek cesty I/63 od Dunajskej Lužnej po obchvat má nastavenú zvýšenú preferenciu
 2. Martin, na uliciach Kollárova, Jahodnícka, Jesenského, Kohútova, Mudroňova, P.O.Hviezdoslava, Červenej armády, Ambra Pietra, Jilemnického (cesta I/65 vedúca cez centrum) z dôvodu správneho routingu neuvádzame alternatívny názov "65, Martin, Slovakia".
 3. Povýšenie (pomocou routing preferencies) cesty II/507 pri Bytči v úseku od D1 po cestu I/10.
 4. Povýšenie (pomocou routing preferencies) cesty III/1291 cez Bukovú v celej dĺžke (Plavecký Peter - Trstín).
 5. Cesty I/16 a I/20 napriek tomu, že sú v teréne označené ako cesta pre motorové vozidlá označujeme vo WME ako cesta I. triedy.

Pozri tiež