Označovanie miest, obcí a ich častí

From Wazeopedia

Revision as of 08:11, 11 November 2014 by Hamilnes (talk | contribs) (Created page with " == Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku == ==== Názvy miest a obcí ==== Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného ''Mesto (City)'' Ak...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v Zozname dvojpísmenových skratiek okresov a pomôže aj Zoznam obcí na Slovensku. Často môže pomôcť pri orientácii Geoportál, alebo regionálny GIS.)

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy alebo Gis niektorých miest

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [1]

Lovčica-Trubín [2]

Diskusia Waze na túto tému

Pravidlá skracovania dlhých názvov ulíc

Skracujeme názvy dlhšie ako 30 znakov.

WME Validátor je nastavený presne na 30 znakov. Skracovanie bude podliehať tomuto algoritmu s tým, že po každom kroku vyhodnotíme koľko znakov po aplikovaní zostáva a ak to stačilo, tak ďalšie skracovanie podľa ďalších bodov nebudeme aplikovať.

Snažime sa vychádzať z oficiálnych názvov ulíc.

Kedže sú zaužívané divné skratky už v týchto názvoch (napr. Námestie Slov.národ.povstania alebo Námestie Slov.učeného tovarišstva (dokonca bez medzery za bodkou!)), tak lepšia bude skratka vychádzajúca s neskráteného tvaru oficiálneho názvu. Za oficiálny názov považujeme:

  1. Názvy ulíc uvedené vo Všeobecne záväznom nariadeni (VZN), ak také nie je k dispozícii, tak
  2. Zoznam ulíc na oficiálnej webstránke mesta, ak taký nie je k dispozícii, tak
  3. Oficiálny geografický informačný systém (GIS), ak taký nie je k dispozícii, tak
  4. Fyzické tabule názvov ulíc umiestnené na domoch, (streetview)
Uprednostňujeme zauživané skratky z nasledujúceho zoznamu:
Slovenského národného povstania - SNP
Československej armády - ČSA
Májového povstania českého ľudu - MPČĽ


v slovenskom prostredí:
Námestie - Nám.
Nábrežie - Nábr.
Trieda - Tr.


v českom prostredí:
náměstí - nám.
nábřeží - nábř.
třída - tř.
Ak názov ulice obsahuje názov vojenskej hodnosti

použijeme oficiálnu skratku hodnosti.

kapitána Jaroša = kpt. Jaroša

Ak názov ulice obsahuje plné meno osobnosti

všetky krstné mená nahradíme iniciálami mena

S. H. Vajanského

Ak aplikovanie vyššie uvedeného nestačí

treba použiť zdravý rozum a ešte niečo skrátiť (hneď v prvom príklade nižšie)

Do políčka Ulica (Street) v editore

uvádzame skrátený názov!

Do políčka Alternatívne názvy ulice:/Ulica v editore

uvádzame oficiálny názov!

Políčko Alternatívne názvy ulice:/Ulica sa vytvorí po kliknutí na Pridať alternatívny názov. Ďalej do Alternatívne názvy ulice:/Ulica uvádzame neskrátenú verziu názvu a tiež názov, ktorý je použitý na tabuliach (ak je iný ako doteraz použitý). Do ďalších vytvorených polí môže editor uviesť prípadné ďalšie alternatívy zaužívaného pomenovania, ktoré budú užitočné pri vyhľadávaní ulice. Toto platí aj pre ulice, ktorých názov neskracujeme.

Jána Bottu vs. Bottova

V takomto prípade sa treba oprieť o lokálnu znalosť. Tu je aj priestor pre editora vytvoriť skartku podľa seba.

Príklady:
oficiálny názov znakov plný názov znakov skratka
Námestie Slov.učeného tovarišstva 33 Námestie Slovenského učeného tovarišstva 40 Nám. Slov. učeného tovarišstva
Námestie Milana Rastislava Štefánika 36 Námestie Milana Rastislava Štefánika 36 Nám. M. R. Štefánika
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 43 Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 43 Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 37 Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 37 Nám. S. H. Vajanského
Hrdinov Slov.národ.povstania 28 Hrdinov Slovenského národného povstania 39 Hrdinov SNP
Námestie Slov.národ.povstania 29 Námestie Slovenského národného povstania 41 Námestie SNP

Diskusia Waze na túto tému