Parkoviská

From Wazeopedia

Revision as of 20:50, 19 June 2016 by Wottem (talk | contribs) (10 revízií)

RoadPicN7.jpg

Parkovisko (Parking lot) je špecifickým druhom miesta a označuje plochu vytvorenú na verejné parkovanie mimo cesty, parkovacie štruktúry ako aj garáže a parkovacie domy.

Plocha alebo bod

Ako vyplýva z predchádzajúceho, parkovisko obyčajne tvoríme ako miesto typu plocha. Parkovisko typu bod je výnimočne vhodné označiť v areáli väčšieho komplexu napr. kampusu, parku, štadiónu, nákupného centra a pod. Samostatne stojace parkovisko by nikdy nemalo byť typu bod.

Princípy

Parking sign.png

Existujú tri princípy, ktoré rozhodujú či garáž, štruktúra alebo parkovacie miesto má byť označené ako Parkovisko:

Všeobecné verejné
Všetky parkovacie miesta musia byť legálne všeobecne verejne prístupné. Bez výhrady.
Všeobecné bezúčelové
Zvyčajne vodiči, ktorý nechajú auto na parkovisku môžu neobmedzene odísť, pešo alebo iným spôsobom, za svojím cieľom. Jedinou výnimkou je verejné "vyčkávacie parkovisko", kde vodiči čakajú v aute napr. na letiskách pred príletom.
Výraznosť a význam
Priveľa parkovísk v mape vedie ku zmätku. Označením Parkovisko musí byť označené dostatočne výrazné a výzmané parkovacie miesto identifikovateľné pre vodičov v okolí, aj na orientáciu pre tých, čo nehľadajú parkovanie.

Parkovisko, ktoré nespĺňa tieto tri princípy nemôže byť označené ako miesto (plocha) Parkovisko. Napr. Garáže, alebo podzemné a nadzemné parkovacie miesta, ktoré sú súčasťou viacúčelového objektu nespĺňajú uvedené podmienky.

Implementácia

Rozloha

Plocha parkoviska musí byť zakreslená podľa jej skutočných hraníc (ohraničujúcich línií). Ak tieto sú nejasné, zakreslite podľa rozlohy parkoviska, štruktúry, alebo garáže.

V situáciách, kedy je parkovisko lokalizované vo vnútri plochy iného miesta, je najjednoduchšie rozšíriť zoznam kategórií miesta o Parkovisko. Parkovisko vo vnútri veľmi veľkej plochy, ako napríklad letiska, vytvorte ako samostatnú plochu vo vnútri plochy veľkého miesta.

Ako pri všetkých ostatných miestach, počas editácie geometrických uzlov plochy parkoviska buďte pozorný, tieto nemôžu byť "prichytené" k segmentom blízkej cesty, alebo križovatky. Ak to takto urobíte, segmenty bude veľmi tažké upravovať. Výnimkou je cesta typu Cesta na parkovisku.

Meno

Tak ako každé iné miesto, aj parkovisko musí mať meno. Ak parkovacie zariadenie, alebo plocha má dokladovanú identitu, použite toto meno, podľa ktorého bude ľahko vyhľadateľné. Všeobecné verejné parkoviská môžu byť pomenované podľa zvyklostí miestnych užívateľov.

Napr.: "[P] Za operou". 

Na Slovensku je zaužívané pred meno parkoviska pridať text [P], čo umožňuje odlíšenie parkoviska od ostatných miest vo výsledkoch vyhľadávania.

Napr.: "[P] Pieninská".

Ak je parkovisko vo vnútri plochy nejakého rozľahlého miesta, nie je potrebné znova opakovať celé meno veľkého miesta. Napr.: Ak k letisku "BTS Medzinárodné letisko Milana Rastislava Štefánika" prislúchajú garáže, ich meno nemusí byť "[P] BTS Medzinárodné letisko Milana Rastislava Štefánika, garáže ", ale stačí len

"[P] Letisko M.R. Štefánika garáže".

Ak nejaké komplexné miesto s inou kategóriou napĺňa aj účel verejného a bezúčelového parkovania, kategória Parkovisko môže byť pridaná do zoznamu kategórií, nad menom tohto miesta. Napr.: Ak Europa Business Center je rozľahlé miesto, ktoré spĺňa aj účel všeobecného, verejného parkovania, môžete pridať Parkovisko do jeho zoznamu kategórií, ale meno miesta ostane

"Europa Business Center".

V zriedkavých prípadoch obec, alebo mestská časť poskytuje verejné parkovanie odlišné od nejakej inej plochy, ale bez potrebnej identity. Toto môže byť pomenované po obci, alebo mestskej časti

napr. "[P] Ružinov" 

Nepoužívajte všeobecné "Parkovisko", alebo "Verejné parkovisko" pre anonymné parkovacie zariadenia. Tiež je nutné sa vyvarovať pomenovaní ako "Parkovisko mestskej polície", ktoré naznačujú, že parkovisko je vyhradené; ak je skutočne vyhradené, tak to nemôže byť Parkovisko a ak nie je vyhradené, meno nemôže byť s takýmto príznakom.

Ako pri ostatných plochách, ani tu nepoužívajte mapové skratky pre nejakú časť názvu parkoviska.

Platené a neplatené parkovisko

Akonáhle parkovanie spĺňa tri princípy - všeobecné verejné, všeobecné bezúčelové, výraznosť a význam, má nárok byť miestom s kategóriou Parkovisko, bez ohľadu na to, či je platené, alebo nie.

Potlačenie automaticky hlásených chýb

Podobne ako Čerpacie stanice, parkoviská potláčajú automatické hlásenia Waze "Mapové problémy", ako napríklad chýbajúce cesty; tak aj parkoviská nikdy nemôžu byť kreslené cez, alebo pridané na cesty s hlavnou premávkou. Výnimkou je Cesta na parkovisku.

Osobitné prípady

Letiská

Na letiskách sa obyčajne rozlišuje medzi parkovaním pre rôzne terminály, pre vnútroštátne alebo medzinárodné, a pre vyčkávacie. Ako iné navigačné ciele aj parkoviská si zaslúžia byť označené a pomenované podľa letiskovej nomenklatúry, najmä ak ich vytvoríte vo vnútri rozsiahlej plochy letiska.

Autobusové a železničné stanice

Autobusové a železničné stanice sú často lokalizované v mestských centrách a môžu poskytovať verejné parkovanie. Na niektorých staniciach parkovanie môže byť dovolené a používané bezúčelovo, na iných to môže byť nelegálne, nevhodné, alebo jednoducho nedovolené pre tých, čo nechcú použiť toto tranzitné zariadenie. Záleží od miestnej situácie, či je možné označiť Parkovisko na autobusovej, alebo železničnej stanici. Bez ohľadu na to, ako je podľa pravidiel Waze označené celé komplexné miesto stanice, ohraničenie tohto miesta môže zahŕňať aj príslušné parkovisko. V tomto prípade, označenie parkoviska je v poriadku, kategória Parkovisko môže byť pridaná do zoznamu kategórií miesta.

Súkromne prevádzkované verejné parkovisko

Súkromné firmy často poskytujú verejné parkovanie v centrách miest a pri letiskách. Súkromne prevádzkované parkovacie zariadenia, ktoré podporujú krátkodobé bezúčelové parkovanie pre verejnosť, može byť označené Parkoviskom s dodržaním princípu výraznosti a významu ako je uvedené vyššie. Súkromné zariadenia určené iba na dlhodobé parkovanie majú špeciálny účel a nie je vhodné ich označovať ako Parkovisko.

Požičovne automobilov

S dostupnosťou novej kategórie Autopožičovňa, zariadenia na požičiavanie a vrátenie automobilov, vrátane služieb na letiskách, môžu byť označené touto špecifickou kategóriou. Ak vrátenie automobilov prebieha na normálnom verejnom parkovisku, potom to označte ako Parkovisko a budovu požičovne kategóriou Autopožičovňa.

Parkinglots noncompliant.png

Príklady

Parkovisko je vždy vhodné pre:

  • Všeobecné odstaviská a podobné verejné parkoviská.
  • Bezúčelové krátkodobé verejné parkoviská, štruktúry alebo garáže zriadené výhradne na parkovanie a nezávislé od blízkych obchodov, komplexov, kampusov, alebo iných cieľových destinácií.
  • Pomnenované mestské verejné parkovacie služby na letiskách.

Parkovisko je nevhodné pre:

  • Parkovanie na ulici, bez ohľadu na to, či je paralelné, šikmé, alebo kolmé.
  • Zamestnanecké, študentské alebo rezidentské (súkronmé) parkovanie.

Nevhodné vo vnútri veľkých plôch

Ak celé komplexné miesto je prekryté plochou, vo vnútri ohraničenia môže byť zahrnuté aj nejaké prislúchajúce parkovanie; napríklad plocha obchodného centra s parkoviskom môže zahŕňať všetky predajne a parkovacie plochy s ním spojené. Napriek tomu, že je to takto urobené, veľkému miestu nie je možné pridať kategóriu Parkovisko ak parkovanie je tu určené výhradne na špeciálny účel. Pred úpravou sa uistite, že toto je v súlade s miestnymi pravidlami editácie.

Parkovisko typu bod

Klient nezobrazuje parkoviská typu bod. Parkovisko typu bod je výnimočne vhodné označiť v areáli väčšieho komplexu napr. kampusu, parku, štadiónu, nákupného centra a pod. ak je potrebné k nemu navigovať. Samostatne stojace parkovisko by nikdy nemalo byť typu bod. Existujúce, pomenované parkoviská, ktoré nie sú v súlade s týmito zásadami, môžu byť upravené a konvertované na plochu. Všetky nepomenované parkoviská typu bod, ktoré nie sú v súlade s týmito zásadami, nemôžu byť označené kategóriou Parkovisko.

Pozri tiež