Rýchla príručka pre editora

From Wazeopedia

Revision as of 11:01, 2 June 2016 by Hamilnes (talk | contribs) (presun Výber ulice)

Map editors.png

Táto stránka obsahuje užitočné rady a zaužívané spôsoby pre editorov mapy.

Skratky

Všetky klávesové skratky funkcií nájdete v ľavom dolnom rohu okna editora (WME) pod tlačítkom ? Klávesové skratky. Skratky výrazov a termínov je možné nájsť na stránke Zaužívané_skratky.

Vrstvy

Vo WME je možné zobraziť alebo skryť rôzne vrstvy (prekrývajúce zobrazenie) mapy kliknutím na tlačítko Layers.png na pravej hornej strane nad oknom mapy. Viac na stránke Vrstvy.

Cesty

Vytvorenie cesty

Vytvorenie a pripojenie cesty
 1. V editore podržte myš na ikone DrawRoads.jpg v nástrojovej lište nad zobrazením mapy a vyberte voľbu Cesta.
 2. Na mapu kliknite v mieste, kde chcete začať cestný segment.
 3. Myšou posúvajte kurzor pozdĺž cesty a kliknite vždy na miesto, kde je potrebné pridať geometrický uzol cesty.
 4. Segment ukončíte dvojitým kliknutím (alebo Shift+klik) na mieste posledného bodu cesty.
 • Stlačením ESC zrušíte vytváranie segmentu.
 • Pred vytvorením sa presvedčte, či cesta alebo križovatka skutočne existuje a či je podkladová mapa správne zarovnaná.
 • Každý vytvorený segment musí mať vyplnené minimálne vlastnosti Štát, Mesto a Ulica, inak sa bude zobrazovať červený, ako nedokončený. Ak je Mesto alebo Ulica neznáme, je potrebné zaškrtnúť Žiadne.
Všetky diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku kategorizujeme ako Cesta I. triedy. Viac na stránke Označovanie ciest na Slovensku.

Vymazanie cesty

 1. Vyberte segment myšou.
 2. Kliknite na ikonu odpadkového koša Wme31 buton delete.jpg na nástrojovej lište alebo stlačte Delete na klávesnici.

Môžete vybrať a vymazať viac segmentov naraz, ale len tlačítkom Wme31 buton delete.jpg v nástrojovej lište.

Dobre zvážte zmazanie každého segmentu. Waze k segmentom ukladá dôležité informácie (napr. dáta o histórii jázd z mobilnej aplikácie). Zmazaním segmentu sa tieto informácie stratia.

Pripojenie cesty

Keď kreslíte nové segmenty alebo presúvate segmenty v blízkosti existujúcej cesty, editor ich bude automaticky pripájať:

Pripojenie cesty
 1. Pri nových cestách, ak začínate alebo končíte kreslenie na existujúcom segmente.
 2. Pri existujúcich cestách, ak presuniete koncový bod na existujúci segment.
 3. Ak presuniete spojenie na existujúci segment, potom spojenie bude časťou tohto segmentu a všetky ostatné cesty, skôr pripojené k tomuto segmentu, budú tiež pripojené.

Presvedčte sa, že všetky odbočenia nového pripojenia sú nastavené správne.

Ak sa vám nepodarí pripojiť novú odbočku na existujúcu cestu, môže to byť tým, že cesta je [Školenie pre začínajúcich editorov#Úrovne editorov a zamykanie objektov|uzamknutá].

Vymazanie pripojenia

Pripojenie je zobrazené ako malý modrý bod, ktorý spája dva alebo viac segmentov. Pripojenie iba dvoch segmentov sa môže zdať nepotrebné, ale v skutočnosti môže mať význam. Pred vymazaním pripojenia dvoch segmentov sa presvedčte, že vymazanie nespôsobí:

 • Zmenu vlastností cesty - Typ cesty
 • Zmenu vlastností cesty - Meno, Mesto, Krajina.
 • Zmenu vlastností cesty - Výška.
 • Zmenu vlastností cesty - Najvyššia dovolená rýchlosť.
 • Zrušenie cestnej slučky, ktorá slúži na ochranu pred navigačnými chybami.

Ak ste si istý, že vymazanie je bezpečné, potom na vymazanie môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

 1. Kliknite na pripojenie, ktoré sa zmení na modrý bod s bielym okrajom, potom kliknite na tlačítko smetného koša Wme31 buton delete.jpg, alebo použite klávesu Delete. Toto zmení pripojenie na geometrický bod a spojenie rozdelí na dva segmenty. Aby ste pripojenie mohli vymazať, môžu byť pripojené iba dva segmenty.
 2. Vyberte segmenty na oboch stranách pripojenia a kliknite na ikonu mosta Bridge idle.png, ktorý sa objaví nad pripojením.
  Majte na pamäti, že toto spôsobí aj nárast výšky o 1 úroveň, takže túto metódu je najlepšie použiť pri výmene pripojenia za nejaké premostenie. Aby toto fungovalo, vlastnosti - Meno, Mesto, Krajina (ak sú použité) musia byť rovnaké pri všetkých segmentoch.
 3. Tretí spôsob nie je bezpečný, pretože ten znamená skutočné vymazanie segmentu a pripojenie iných dvoch segmentov. Týmto sa stratia všetky získané dáta z cestnej premávky.

Cestná slučka

Smycka.png

Keď nakreslíme cestu, ktorá je pripojená do toho istého segmentu na oboch jej stranách bude vytvorené iba koncové spojenie.

Vytvorenie začiatočného pripojenia:

 1. Presuňte koniec nového segmentu preč z miesta, kde bol pripojený.
 2. Znova ho chyťte v koncovom bode.
 3. Presuňte ho na miesto, kde chcete vytvoriť pripojenie.

Keď nakreslíte cestný segment, ktorý začína a končí na rovnakom pripojení, vyššie uvedené nemusí fungovať, a ak, tak šípky pripojenia tu budú nesprávne. Predeľte slučkový segment niekde v strede podľa postupu na rozdelenie segmentu. Potom pripojte ostávajúci koniec segmentu k spoločnému pripojeniu a upravte správne šípky pripojenia.

Zmena tvaru

Segmenty cesty a plochy miest majú svoju geometriu, čím sa vytvára ich tvar. Geometriu môžete zmeniť pridávaním, posúvaním alebo vymazaním polygónových uzlov.

Zmena tvaru a vymazanie uzla
 • Vytvoriť nový uzol na vybratom objekte môžete presunutím malého bodu medzi dvomi uzlami. Presunutím sa bod zmení na nový uzol.
 • Vymazať polygónový uzol vybratého objektu je možné podržaním kurzoru myši nad bodom a stlačením klávesy D.

Výber viacerých segmentov

Niekedy je potrebné vybrať dva alebo viac segmentov cesty naraz. Inokedy chcete súčasne aplikovať rovnakú zmenu na viacerých segmentoch. V základnom móde musíte opakovane použiť nasledujúce sekvencie klávesov:

 • Mac: Command + klik
 • Windows: Ctrl + klik
 • Linux: Ctrl + klik

V multivýberovom móde použite klávesu M a môžete vybrať viac segmentov bez použitia sekvencie klávesov.

Takéto metódy sú užitočné pri zmene jedného prvku vo viacerých segmentoch alebo na označenie cesty pozostávajúcej z viacerých segmentov pre použitie v permalinku.

Výber celej ulice

 1. Vyberte segment.
 2. Vo vlastnostiach kliknite tlačítko Zvoliť celú ulicu.
 3. Budú vybrané všetky segmenty s rovnakými vlastnosťami ako prvý segment a môžu byť editované ako skupina.

Šípky pripojenia

"Šípky pripojenia" boli v minulosti tiež nazývané "Zákazy odbočenia" alebo "Turn restictions". Radi by sme tento termín ujednotili na Šípky pripojenia.

.

Užitočné tipy sú popísané nižšie.

Štandartné odbočenie

Štandartné odbočenie nastavíte vybratím segmentu pričom uvidíte šípky pripojenia a ich úpravou umožníte/zakážete odbočovať na každom jednom konci segmentu.

Lotsa turns.jpg

Vo všeobecnosti:

 • Zelená šípka znamená odbočenie povolené.
 • Žltá šípka s hodinami znamená časové obmedzenie alebo obmedzenie pre určené typy vozidiel.
 • Červená šípka so zákazovou značkou znamená zakázané odbočenie.
 • Kliknutie na šípku prepne povolené na zakázané odbočenie alebo naopak. Ak sú použité obmedzenia, tak kliknutie prepína medzi obmedzením a zakázaným odbočením.

Aby Waze mohlo navigovať správne, je potrebné nastaviť každú šípku zodpovedne.

Šípky pripojenia
Ikona Popis
Wme turn allowed.png Zelená šípka indikuje, že odbočenie zo segmentu v smere šípky je povolené.
Wme turn allowed hover clock.png Ak presuniete myš nad povoľujúcu zelenú šípku, zobrazia sa malé hodiny, na

ktoré keď kliknete, môžete nastaviť obmedzenia (čiastočné, kolektívne).

Wme turn restricted.png Červená šípka so zákazovou značkou indikuje, že odbočenie, z vybraného segmentu v smere šípky, nie je povolené (je zakázané).
Wme turn scheduled.png Žltá šípka s hodinami indikuje časové obmedzenie alebo zákaz podľa typu vozidla.
Wme turn scheduled hover.png Ak presuniete myš nad žltú šípku, zobrazia sa druhé malé hodiny. Kliknutím na ne môžete upraviť časové obmedzenie alebo zákaz podľa typu vozidla.
Wme segment end unlocked turns.png Značka fialového otáznika znamená, že neboli všetky odbočenia na konci segmentu uzamknuté (potvrdené) editorom. Pripájaciu šípku uzamknete (potvrdíte) kliknutím na ňu. Fialová značka na konci segmentu tiež upozorňuje na tzv. Soft Turn Gb.png
Wme u-turn allowed.png Zatočená zelená šípka na konci segmentu indikuje, že je povolené otočenie v smere šípky.
Wme u-turn allowed hover clock.png Ak presuniete myš nad zatočenú zelenú šípku, zobrazia sa malé hodiny. Kliknutím na ne môžete upraviť časové obmedzenie, alebo zákaz podľa typu vozidla.
Wme u-turn restricted.png Zatočená červená šípka na konci segmentu indikuje, že je zakázané otočenie v smere šípky.
Wme u-turn scheduled.png Zatočená žltá šípka s hodinami na konci segmentu indikuje prítomnosť časovo obmedzeného zákazu otočenia alebo zákaz otočenia pre istý typ vozidla v smere indikovanom šípkou.

Zobrazenie segmentov pri čiastočných obmedzeniach
Ikona Popis
Wme 2-way segment with restrictions.png Žlté body na vybraných segmentoch indikujú obojsmerné časové obmedzenie (bez rozlíšenia typu, alebo množstva).
Wme 1-way segment with restrictions.png Žlté trojuholníky na vybraných segmentoch indikujú jednosmerné časové obmedzenie segmentu s čiastočným obmedzením.

Záleží na ceste, ako sa šípky zobrazia. Jednosmerné cesty budú mať šípky len na konci, cesty s neznámym smerovaním budú mať všade červené šípky.

Z jednosmerky na jednosmerku
Z jednosmerky na obojsmerky

Otáčanie (U-turn)

Od decembra 2011 Waze pri navigácii úplne ignoruje šípky otáčania (U-turn). Už raz nastavené šípky otáčania nie je potrebné rušiť, lebo je možné, že v budúcnosti ich ešte Waze bude využívať.

Obojsmerné segmenty budú tiež zobrazovať malú ikonu zatočenej šípky na obidvoch stranách segmentu. Ako naznačuje názov, toto sa používa na ochranu/umožnenie Waze v prípade potreby použiť koncový bod segmentu ako miesto na otočenie. Ak nastavíte otáčanie ako zelené, uistite sa, že aj v skutočnosti je tu otáčanie možné a legálne. V opačnom prípade, pre bezpečnosť premávky, nastavte šípku otáčania ako červenú. Tak ako pri iných šípkach pripojenia, povolenie na otáčanie musí byť nastavené na princípe - každý koncový bod každého segmentu. Takáto veľmi podrobná kontrola je potrebná pre kvalitatívny výber ciest počas navigovania.

Vzhľadom na súčasný spôsob vyhodnocovania mapových podkladov Waze, U-turn povoľujeme iba na segmente pripojenom k neprejazdným segmentom, v teréne pri rozdelení technickou prekážkou (napr. železnými alebo betónovými stĺpmi, uzamknutou závorou, obrubníkom, betónovými prefabrikátmi, stĺpikmi osadenými cez cestu, kadiaľ môžu prechádzať iba chodci na pokračujúcom chodníku a pod.). Pokiaľ by ďalší segment nebol napojený, tak je to klasická slepá ulica, kde sa U-turn neoznačuje.

Šípky otáčania na konci slepej ulice

Od júla 2014, šípky otáčania na konci slepej ulice alebo na tzv. otočke (Cul-de-sacs) nie je potrebné nastavovať.

WME viac neposkytuje túto možnosť.

Tipy pre šípky pripojenia

 • Stlačením S oddelíte prekrývajúce sa šípky,
 • Stlačením A prepnete p̟riehľadnosť šípky. Tak budete vidieť podklad a budete môcť vybrať prvok pod šípkou.

Ak na nejakej križovatke nie je zakázané odbočenie, môžete jednoducho povoliť všetky odbočenia. Počiatočné šípky pripojenia ciest sú obyčajne nastavené automaticky podľa Waze. V záložke Nastavenia je možné zaškrtnúť voľbu Zakresliť nové segmenty s povolenými všetkými smermi. Alternatívne môžete použiť skratky:

 • Stlačením Q zakážete všetky odbočenia na križovatke,
 • Stlačením W povolíte všetky odbočenia na križovatke.

Ak potrebujete vidieť všetky zakázané odbočenia na všetkých križovatkách na zobrazenej mape, stlačte Shift+Z.

Pripojenie križujúcich sa ciest

Dve cesty s rovnakou výškou, ktoré sa križujú, môžu byť jednoducho spojené križovatkou. Toto je užitočné, ak nakreslíte niekoľko nových ciest blízko seba z jedného konca na druhý tak, že sa prekrižujú. Po nakreslení ciest môžete jednoducho vytvoriť križovatku uvedenou metódou.

Obidve cesty musia byť na rovnakej výške. Môžete použiť túto metódu aj pre nepotvrdené (červené) cesty, ale niekedy WME odmietne vykonať tento proces, pokiaľ nebudú cesty potvrdené. Zmena priblíženia mapy (zoom level) niekedy pomôže pri zobrazení občas zmätkujúcej ikony.

 1. Vyberte obidva segmenty
 2. Kliknite na ikonu Node idle.png, ktorá sa zobrazí vedľa prekríženia
  Poznámka: Ikona sa nezobrazí ak sa segmenty križujú viackrát.
 3. Pripojenie je vytvorené

Rozdelenie segmentu

Na rozdelenie segmentu niekde v strede cesty použite nový segment, ktorým pretnete vašu cestu.

Rozdelenie segmentu
 1. Začnite nový segment niekde nablízku a ukončite v bode, kde chcete predeliť cestu.
 2. Nový segment vymažte.
 3. Ostane len prípojný bod na rozdelenej ceste.
Wme-segment-rozdeleni.png

Spájanie pripojení

Keď spájate alebo vymazávate pripojenia, môže to byť urobené niekoľkými spôsobmi, ktoré pripadajú do úvahy.

 1. Vo všeobecnosti, ak dva rovnaké segmenty sú spojené a vyberiete ich spojovací uzol, môžete stlačiť tlačítko Wme31 buton delete.jpg a tak vymazať ich prepojenie. Ak sa ikona smetného koša nezvýrazní, segmenty sú nejakým spôsobom odlišné a predovšetkým to môže byť dôvod, prečo je tam pripojenie (napr. začiatok a koniec obce, zmena MPR).
 2. Spojenie (premostenie) dvoch susediacich segmentov vytvoríte nasledujúcim postupom:
  1. Vyberte priľahlé segmenty, ktoré budete navzájom premosťovať.
  2. Kliknite na ikonu mosta Bridge idle.png, ktorá sa zobrazí vedľa pripojenia.
  3. Potvrďte zmeny.
 • Vlastnosti vybraných segmentov musia byť rovnaké, inak sa ikona mosta nezobrazí.
 • Takéto spojenie automaticky zväčší výšku obidvoch spojených segmentov o jednu úroveň. Ak je to potrebné, vo vlastnostiach je možné nastaviť inú výšku.
Viac na stránke junction removal Gb.png.

Rozpojenie cesty

Rozdelenie spojenia

V prípade, že potrebujete existujúce spojenie segmentov rozpojiť, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte segment.
 2. Presuňte koniec segmentu preč z prípojného bodu.

Premiestňovanie spojenia

Premiestňovanie spojení má svoje špecifiká popísané na stránke Premiestnenie spojovacieho uzla.

 • Ak je niekde medzera, alebo ulica s iným menom, alebo iné rozdielne vlastnosti, toto nebude súčasťou výberu. V takomto prípade bude niekedy potrebné opakovať editáciu.
 • Zvoliť celú ulicu nebude fungovať s nepomenovanými ulicami.

Kruhové objazdy

FixRAB-07.png

Ak potrebujete vytvoriť kruhový objazd, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Presunte myš na ikonu DrawRoads.jpg na pravej strane nástrojovej lišty a zvoľte Kruhový objazd (Roundabout).
 2. Kliknite na mapu v strede kruhového objazdu.
 3. Posúvajte myšou od stredu až dosiahnete správnu veľkosť objazdu.
 4. Ďalším kliknutím potvrdíte vytvorenie kruhového objazdu.

Poznámky:

 • Kým kliknete na potvrdenie vytvorenia, musí tam existovať cesta, ktorá sa bude dotýkať kruhového objazdu, inak sa kruhový objazd nevytvorí.
 • Štandartne je kruhový objazd v tvare kruhu. Nakreslenie elipsovitého tvaru je možné podržaním klávesy Shift pri posúvaní myšou (nastavení veľkosti).
 • Kruhový objazd môže byť vytvorený na mieste križovatky alebo na mieste segmentov. Všetky cesty vo vnútri kruhového objazdu budú orezané a križovatky zmazané.
 • Ak je potrebné vymazať kruhový objazd, musíte vymazať všetky segmenty príslušného kruhového objazdu. Nie je možné uložiť čiastočné vymazanie. Pri uložení budú vymazané aj uzly kruhového objazdu.
 • Uvedeným spôsobom je možné vytvoriť kruhový objazd maximálne s polomerom

100 m (328 feet).

Waze rozlišuje dva druhy kruhových objazdov:

 • Štandardný - ktorý má najviac 4 vetvy a tieto sú napojené pod pravým uhlom (+-15°). Pri takomto kruhovom objazde sa používajú inštrukcie Na kruhovom objazde odbočte vpravo Nav icon roundabout right.jpg alebo, Na kruhovom objazde odbočte vľavo Nav icon roundabout left.JPG alebo, Na kruhovom objazde pokračujte rovno Nav icon roundabout straight.JPG.
 • Neštandardný - všetky ostatné kruhové objazdy. Požívajú sa inštrukcie Na kruhovom objazde použite X-tý výjazd Nav icon roundabout 1.JPG.

Viac o vytváraní kruhových objazdov nájdete na samostatnej stránke Kruhové objazdy.

Miesta

Vytvorenie nového miesta (Place) v editore je jednoduché:

 1. Najskôr na stránke Prehľad kategórií zistite, kde je možné vytvoriť miesto typu bod a kde plochu.
 2. Presunte myš nad ikonu DrawPlace.jpg na nástrojovej lište vpravo hore a vyberte primárnu kategóriu miesta podľa jeho charakteru.
 3. Kliknite do mapy na umiestnenie miesta.
 4. Nastavte vlastnosti miesta. Okrem primárnej Kategórie môžete doplniť sekundárnu kategóriu z predvolieb a vyplniť Meno a Adresu.
 5. Ak má byť miesto viditeľné v klientovi na mape ako plocha:
  1. Vo vlastnostiach vyhľadajte Typ a zvoľte Plocha,
  2. Na mape definujte tvar plochy podľa veľkosti objektu presúvaním uzlov. Zobrazovať sa budú miesta väčšie ako 48,8m (160 feet).
 6. Uložte zmeny kliknutím na ikonu Wme button save pending.png v nástrojovej lište.

Nové miesto vytvorené nováčikom podlieha schváleniu skúsenejším editorom.

WME podlieha častým zmenám. Pozrite viac o miestach!

Riešenie mapových problémov

Problem pin open-high.png

Mapové problémy (MP) sú hlásenia, automaticky generované systémom, keď je v mape nájdené niečo, čo je považované za chybu.

Zobrazenie

Okno MP

Aby boli MP v editore zobrazené, musí byť zapnutá aspoň jedna z vrstiev:

 • Otvorené problémy
 • Uzavreté mapové problémy


Oznámenie o MP sa v editore zobrazuje v okne aktuálnych oznámení. V mape editora sa MP zobrazuje ako bublina s výkričníkom. Farba ikony v editore súvisí s počtom wazerov, ktorí reálne prešli problémovým miestom.

vlavo Žlté hlásenie spôsobili najviac traja wazeri.

vlavo Oranžové hlásenie spôsobili 4-7 wazerov.

vlavo Červené hlásenie spôsobilo viac ako 8 wazerov.

vlavo MP sa zmení na túto ikonu nastavením stavu Označiť ako Neidentifikované. Hlásenie časom zmizne, preto buďte s touto voľbou opatrní.

vlavo Vyriešený problém. Stav ikony po nastavení Označiť ako Vyriešené. Waze berie miesto ako bezproblémové. Ak sa tu opäť zistí problém, vytvorí sa nové MP.


Ak kliknete na ikonu, otvorí sa okno, kde je problém popísaný a kde je možné označiť stav riešenia problému. Farebnosť ostatných MP je potlačená. V editore sú problémové segmenty zvýraznené, ako aj miesta (A, B), medzi ktorými problém vznikol, vďaka čomu je možné odhaliť niektoré príčiny hlásení.

Na hlásenie MP je možné odpovedať tromi spôsobmi:

 • Zatiaľ bez riešenia - ostáva otvorené,
 • Vyriešené - Označiť ako Vyriešené,
 • Neidentifikovaná chyba - Označiť ako Neidentifikované.

To, že momentálne nepoznáte riešenie neznamená, že problém nevyrieši neskôr iný editor, preto zbytočne neoznačujte problém ako neidentifikovaný a nechajte hlásenie otvorené.

Druhy mapových problémov

Tu uvedený zoznam nie je úplný. Pokiaľ nájdete nový problém, napíšte správu do diskusie.

Pripomíname, že ak označíte MP ako neidentifikované, Waze hlásenie premiestni do vrstvy Uzavreté mapové problémy a časom ho úplne odstráni. Ak si nie ste istý nechajte radšej hlásenie otvorené.

Chýbajúca cesta

Cesty sú príliš ďaleko od seba a pravdepodobne medzi nimi chýba spojnica. Často sa jedná o chybu GPS pri jazde lesom alebo inou oblasťou so zhoršeným príjmom GPS, alebo o chýbajúce cesty na parkoviskách. Dokreslite chýbajúce cesty a nastavte Označiť ako Vyriešené. V prípade chyby GPS použite Označiť ako Neidentifikované.

Zakázané odbočenie by malo byť povolené

Trasa prechádza odbočením, ktoré je označené ako zakázané. Dôkladne prezrite a zhodnoťte situáciu ako povolíte zakázané odbočenie. Hlásenie totiž môžu vyvolať aj vodiči, ktorí tu porušili dopravné predpisy.

Smer jazdy sa nezhoduje

Časť trasy je v nesprávnom smere - vodiči išli v protismere. Ak je v skutočnosti cesta obojsmerná, zmeňte jednosmerný segment na obojsmerný a MP označte ako vyriešené.

Chyba ale môže byť spôsobená chodcami, cyklistami alebo nezodpovednými vodičmi, ktorí sa pohybujú v protismere. V takomto prípade uzatvorte problém ako neidentifikovaný.

Typ cesty sa nezhoduje

Trasa prechádza cez nezjazdné segmenty, napr. železničnú trať alebo pešiu zónu. Overte, či je segment nakreslený správne. Na nezjazdné segmenty (chodníky, ranveje ap.) by nemal byť povolený vjazd.


Pozri tiež