Sweden/Redigera

From Wazeopedia

< Sweden

Contents

Inledning

Kartan skapas och redigeras av användare och är ett ständigt pågående arbete. Det saknas vägar eller görs om hela tiden och med din lokalkännedom kan du ändra något som är fel och lägga till något som saknas.

Titta på den här videon (på engelska) för att snabbt lära dig grunderna i att redigera kartan. Det är lätt, roligt och gör både din och andras navigering i trafiken lättare.

Kom ihåg att alltid logga in på rätt server! För oss i Sverige gäller https://www.waze.com/editor/.

Innan du börjar redigera kartan behöver du läsa igenom nedanstående praxis för att kartan skall bli så bra som möjligt för slutanvändarna, alla som navigerar med Waze, och samtidigt minimera mängden (om)arbete man måste göra pga vanliga misstag och begränsningar av editorn. Precis som Waze och kartan är även denna praxis något som förändras med tiden. Så även om du är en erfaren redigerare gäller det att hålla sig uppdaterad för att vi ska få en helhet och fungerande standard. Detta och mycket annat diskuteras ständigt i forumet

Bli områdesansvarig

När du känner dig lite mer bekväm med att redigera kartan kan du begära att på bli områdesansvarig för en del av kartan, gärna i det område som du ofta själv vistas, hur det går till kan du läsa mer om här.

Övergripande mål

Användbarhet

Vad gäller kartan är det främsta målet med redigeringen att ge föraren en karta som är lätt att följa på en liten display och röstinstruktioner när (och endast då) de behövs.

Enkelhet

Det är inte ett mål att avbilda den fysiska verkligheten med alla körfält. Det leder oftast till onödig komplexitet--vilket innebär en rörig karta, förvirrande röstinstruktioner, och massor (massor!) av extra underhåll av kartan.

Bevarande

Som ett resultat av att användare kör på vägarna lagras viss information om dem (tex medelhastighet) vilket används vid navigering. När ett avsnitt tas bort, tas även den informationen bort. Kan man välja mellan att ta bort en härva med avsnitt (och skapa nya), mot att reda ut dem (och återanvända dem), är det oftast bäst att återanvända.

Låsnivåer på byggsegment

Waze karteditor är en öppen platform där alla med ett konto kan bidra till kartans utveckling. Det innebär både fördelar och nackdelar. Till nackdelarna innebär det bl.a. att mindre erfarna redigerare kan, medvetet eller omedvetet gå in och förstöra en väl fungerade karta.

För att begränsa den risken finns därför ett låssystem från 1 till 6 där det krävs en viss erfarenhet av redigering av kartan för att ha möjlighet att ändra byggsegment med en högre låsnivå.

De riktlinjer vi har kring vilka nivåer finns listade nedan:

Typ av byggsegement Låsnivå Kommentar
Motorväg (Freeway) 5
På- /avfarter (Ramps) 1-5 Den högsta nivån som rampen ansluter till (ena eller andra ändan
Riksväg/2+1-väg (Major Highway) 4
Primär länsväg/Större väg (Minor highway) 3
Huvudväg (Primary street) 2
Väg (Street) 1 (Auto)
Parkeringsväg (Parking lot road) 1 (Auto)
Järnväg (Railroad) 3
Färja (Ferry) 3
Privat väg (Private road) 1 eller 3 Återvändsgata > 1, Som byggsten för att blockera genomfart > 3
Övriga 1 (Auto)

Naturligtvis kan andra nivåer förekomma beroende på hur det ser ut i just ett specifikt område, t.ex. en högre nivå för att det finns problem med att vägnätet går sönder p.g.a mindre erfarna redigerare. Eller en lägre nivå för att fler ska kunna hjälpa till vid ett pågående vägbygge.

I praktiken

Här följer information om när och hur du skall:

 • använda de olika vägtyperna för att navigeringen skall bli så optimal som möjligt
 • namnge vägar för att ge tydlig information, både visuellt och hörbart
 • utforma korsningar och rondeller

Större vägar

2020-05-17: OBS! Kapitlet i sin helhet under översyn och redigering av layout. Se forum för pågående diskussioner OBS!

Korsreferens för vägtyper

VägTYP Riktliinje
Europaväg, Riksväg (vägnummer 1 -99 Lägst Major Highway för navigering över längre sträckor ska fungera
Primära länsvägar (vägnummer 100 - 499) Flerfältsväg/Mötesfri väg = Major highway

Övriga vägar = Minor highway

Sekundära och tertiära länsvägar (vägnummer 500 - 2999) Flerfältsväg/Mötesfri väg = Minor highway
Övriga vägar Primary Street

Freeway = Motorväg

Färgmarkering i WME: RoadBlue.png

Egenskaper bilexempel
En motorväg är en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje körbana, alltid en körbana i vardera riktningen och alltid med en mittremsa emellan. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen.
Motorväg.jpeg


City/ORT street/vägnamn
Kryssa i "No city".


Skall vara tomt för att inte smeta ut städer.

T.ex. "E4"

Skall ha huvudsaklig riktning om den är delad, "E4 S".


T.ex. "E4 / E20" om vägen har flera vägnummer. Observera mellanslag mellan skiljetecken (annars kommer "/" att läsas ut)!

Som alternativa namn skall då även "E4" och "E20" namnges separat. Detta för att inte förlora namnkontinuiteten som är av betydelse för att ruttberäkning skall fungera bra.

Ramps = Påfart/Avfart

Färgmarkering i WME: Ramp.png

egenskaper Bildexempel
Ramper har tre specifika egenskaper:
 • Segmentnamn visas inte i på kartan. Vi tillåts skriva långa av- och påfartsbeskrivningar utan att de döljer korsningen.
 • När man närmar sig en ramp zoomar appen in automatiskt så att man bättre kan se detaljer när man kommer i hög fart, t ex på motorväg.
 • Den ger ingen bestraffning vid ruttberäkningen.
På-avfart.jpeg
Ramper skall användas vid planskilda korsningar/trafikplatser för anslutningar till och från Freeway (Motorväg), Major Highway (Riksväg/2+1 väg) och Minor Highway (Primär landsväg/större väg).
Är korsningarna/trafikplatserna inte planskilda ska en svängfil användas med hjälp av övriga vägtyper. Den ska då ha den vägtyp som den ansluter till.
Ramper ska ej användas för svängfiler!


city/ort street/vägnamn Förtydliganden
Kryssa i "No city".


Skall vara tomt för att inte smeta ut städer.

Avfart 123


Avfart 123 - [destination]


Avfart - [destination, destination]


Avfart [anslutande väg - destination]

Försök att skriva motsvarande det som står på skylten så långt som möjligt för att man ska få samma information från klienten som skyltningen.


Tecknet [-] (minustecken) används för att läsa ut "mot" i stället för att skriva ut hela ordet.

Tecknet [,] (komma) används för att göra en kort paus mellan utropen av destinationer

Trafikverkets avfartsnummer finns tillgängliga här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Trafikplatsnumrering/

Major Highway = Riksväg, motortrafikled, 2+1-väg

Färgmarkering i WME: Majorhighwayseg.png

egenskaper Bildexempel
Europavägar och riksvägar med vägnummer under 100.


Beskrivning av Motortrafikleder och 2+1-vägar (källa Wikipedia)

Motortrafikled (2+1 vägar).jpeg


city/ort street/vägnamn
Kryssa i "No city".


Skall vara tomt för att inte smeta ut städer.

T.ex. "E4"

Skall ha huvudsaklig riktning om den är delad, "E4 S".


T.ex. "E4 / E20" om vägen har flera vägnummer. Observera mellanslag mellan skiljetecken (annars kommer "/" att läsas ut)!

Som alternativa namn skall då även "E4" och "E20" namnges separat. Detta för att inte förlora namnkontinuiteten som är av betydelse för att ruttberäkning skall fungera bra.


Om vägen delas upp i 2 enkelriktade vägar bör varje väg döpas med tillägget för riktning på liknande sätt som Motorvägar enligt ovan.

Minor Highway = Landsväg

Färgmarkering i WME: RoadYell.png

egenskaper Bildexempel
Länsvägar med nummer 100-499, samt vissa viktigare länsvägar med högre nummer som är asfalterade och har två eller flera körfält samt markerad mittlinje.


Där vägen har ett lokalt namn skrivs vägnummer följt av namn.

Riksväg, länsväg.jpeg


CITY/ORT street/vägnamn
Kryssa i "No city".


Skall vara tomt för att inte smeta ut städer.

### eller ### vägnamn, ex 279 Ulvsundavägen

Länsvägsnummer: Källa okänd just nu!

Mindre vägar

Primary Street = Huvudväg, mindre länsvägar

Färgmarkering i WME: Primary street.png

egenskaper Bildexempel
Huvudled inom tätort: se Trafikverket där gula vägar kan användas som norm för vilka vägar som bör anges som Primary Street. Primary Street kan även vara "den stora vägen genom villaområdet" även om denna inte är gulmarkerad i Trafikverkets karta. Detta för att Waze ska välja den vägen istället för mindre parallellvägar vid navigering.


Utanför tätort: länsvägar med nummer 500 och uppåt. Eftersom samma vägnummer kan förekomma i flera län, ska länsbokstaven föregå numret, t.ex AC 500. OBS! Mellansteg mellan länsbokstav och vägnummer. Om länsbokstaven motsvarar en TTS förkortning ska enkelcitattecken läggas in på respektive sida om länsbokstaven för att TTS inte ska läsa in den som en förkortning t.ex 'N' 860.


Där länsvägen har ett lokalt namn används det.

Huvudled.jpeg
city/ort street/vägnamn
I tätort: Postort


Utanför tätort: tomt, kryssa i No city för att inte smeta ut byar.


Utanför tätort, alternativ: Ort, Postort om samhället är tillräckligt stort.

Huvudled i tätort: Vägnamn


Sekundär/tertiär länsväg: XX ####, tex AC 763 eller: Vägnamn

Street = Gata

egenskaper Färgmarkering WME Bildexempel
Övriga gator inom ett samhälle. Även gångfartsområde.


Utanför tätort: vägar som inte har eget vägnummer, t.ex grusvägar i bra skick och asfalterade vägar av sämre eller bristande kvalitet. Ange både by och postort i City för att inte byar med samma namn skall smetas ut i hela landet men optimera sökresultatet.


Street/Gata är den "allmänna" vägtypen i Waze. Utgå från denna vägtyp om du inte vet, eller är osäker på, vilken vägtyp som är den rätta.

Vit
Gator.jpeg


ciTY/ORT STREET/Vägnamn
Inom tätort: Postort.


Utanför tätort: By, Postort.

Inom tätort: Vägnamn.


Utanför tätort: Vägnamn, eller vanlig benämning på vägen.

Narrow street = Gränd

Skall tillsvidare inte användas!

Övriga vägtyper

Dirtroad/4x4 Trail = Bruksväg/Skogsväg

egenskaper färgmarkering i WME Bildexempel
Oasfalterade markvägar, skogsvägar och liknande.


Som bruksväg/skogsväg klassas vägar där fyrdjulsdrift eller annat fordon med högre markfrigång är lämplig, eller nödvändig, och vägar som blir svårframkomliga vid vissa årstider eller väderlekar, t.ex vid snösmältning.


En bruksväg utgörs ofta av två hjulspår med en grässträng i mitten, endera en gammal kärrväg, en gång avsedd för trafik med hästdragna vagnar, eller en nutida väg anlagd av ett skogsbolag för att underlätta för det mekaniserade skogsbrukets transporter.


Vägnamnet visas inte i mobilklienten.

Brun
Bruksväg.jpg
I Sverige läggs övriga grusvägar i bra skick in som lämplig vägtyp (se riktlinjer ovan för respektive vägtyp) och markeras som grusväg.
CITY/ORT street/vägnamn
Inom tätort: Postort.


Utanför tätort: Kryssa i "No city".

Skall vara tomt för att inte smeta ut städer.

Oftast: Namnlös då namnet inte visas i appen


eller


Inom tätort: Vägnamn.


Utanför tätort: Vägnamn, eller vanlig benämning på vägen.

Parking lot road = Parkeringsväg

egenskaper bildexempel
Mindre gata till och inom parkeringsområden. Alla vägar/filer inom parkeringsplatsen ska inte läggas in. Endast huvudvägar in och ut ur området samt de sträckor som har postadress.


Används även till och inom serviceområden, t.ex. bensinmackar.

Parkeringsväg.jpeg


CITY/ORT Street/Vägnamn
Se ovan för övriga vägtyper = samma ort som vägnätet runtomkring I normalfallet tomt!


Om postadress förekommer anges det vägnamnet.

Private road = Privat väg

egenskaper Färgmakering i WME
Privat väg betyder här inte att vägen ägs av privatperson utan mer att vägen används som en privat väg, dvs. vägar som man inte bör trafikera om man inte har ett specifikt ärende dit.


Privata vägar är användbara för följande situationer:

 • för att hindra Waze att lägga rutter över en enskild vägsträcka med förbjuden genomfart (för personbilar). I vissa men inte alla fall kan vägtypen också användas för att förhindra genomfart genom ett begränsat område med flera vägsegment, t.ex. ett mindre villaområde
 • avskilda områden, t.ex sjukhus & universitet, särskilt om de har flera in- och utfarter
 • och skjutfält och liknande områden som ibland är avstängda för allmänheten


Privata vägar har den fördelen att Waze skapar inte rutter över dessa

Beige
Vägar till enskilda hus om vägen är längre än 150 meter. Kortare vägar läggs inte in.

Ferry = Bilfärja

egenskaper markering i WME
Används för bilfärjor, d.v.s. där du kan ta med ditt privata fordon på båten.


Andra typer av båtlinjer ska inte läggas in i kartan!


Ruttmässigt så sätts medelhastigheten fast till 10km/h


Inga realtidsmätningar av trafikflöde gör på dessa segment.


Om färjan är avgiftsbelagd ska hanteringen av avgifter inte ske på själva färjelinjen utan i respektive hamn på land. Detta för att undvika problem, framförallt mellan olika länder med avgiftshanteringen.

Punktlinje, blå


Ej körbara vägtyper

Undvik att använda de icke körbara vägtyperna. Waze kan komma att använda dessa vägar som alternativ vid ruttplaneringen. Detta gäller dock inte längre "Järnväg" som används enligt nedan.

Railroad = järnväg

För att undvika automatgenererade kartproblem eller felaktig hastighetsberäkning på intilliggande vägar så läggs järnvägsspår in enligt riktlinjerna nedan. I nästan alla fall ska endast ett järnvägsspår ritas in. Det gäller även vid järnvägsstationer och bangårdar där det i verkligheten finns många spår. Fokusera på spår som går i närheten av vägnätet.

 • Var ska segmenten placeras: Endast där järnväg/spårväg är skilt från körfält för biltrafik, eget körfält eller egen banvall. Detta för att undvika felaktiga hastighetsmätningar som redan nämnts ovan! I blandtrafik ska således inga segment för järnväg/spårväg läggas in!
 • Vägnamn: "Ingen". Såvitt inte spåret är av historiskt intresse, sevärdhet eller annat som gör att en wazare skulle vilja navigera till segmentet. Se nedan.
 • Stad: "Ingen". Detta för att undvika utsmetade städer
 • Vägtyp: Järnväg
 • Riktning: Tvåvägs
 • Höjdnivå: Marknivå. Om inte järnvägen går ovanför mark. Rita inte in järnväg som går osynligt under marknivå. Detta är speciellt viktigt I städer där osynliga järnvägar som syns på kartan är förvirrande och gör kartan plottrig.
 • Låsnivå: 3.


Anslutningar; järnvägssegment ska anslutas till vägnätet vid vanliga plankorsningar. Waze kommer inte att skapa rutter längs järnvägsspåret. Korsningen ökar istället Waze förmåga att beräkna rutter och körtid korrekt. I korsningspunkten ska alla svängar vara tillåtna.

Korta järnvägssegment som kan betecknas som sevärdheter kan namnges. Ett exempel på detta kan vara korta museijärnvägar där själva järnvägen är ett resmål.

Walking trails = gångstig, vandringsled

Cykel-, gångbana, gångstigar och vandringsleder ska inte märkas ut. Waze är till för biltrafik och motsvarande.

Pedestrian Boardwalk = gågata i stad

Endast namngiven gågata läggs in. Använd Direction: Unknown. Får absolut inte kopplas till körbara vägar.

Stairway = trappor

Lägg inte in trappor.

Runway/Taxiway = Landningsbana

Lägg inte in Landingsbana. Nej, Taxiway är inte en väg där taxi får köra.

I dagsläget (2018-07-14) visas inte flygplatsers landningsbanor i kartan i telefonen. Därav finns det inte heller någon vits med att lägga in dem i WME.När man (inte) bör dela upp en väg i två enkelriktade vägar

Det är inte alltid en bra idé att dela upp en väg med mötande körfält i två vägar med enkelriktade körfält. En 2+1-väg med endast ett ett vajerräcke mellan körfälten bör inte delas upp.

Några grundläggande riktlinjer

En väg bör delas:

 • om det är minst 5 meter mellan motgående körfält. (Det innebär någon form av barriär, så som cement, allé eller bara gräs).
 • om det är en väg med en barriär mellan motgående körfält där de flesta vänstersvängar är omöjliga pga barriären.
 • om det är en väg med en barriär mellan motgående körfält där det är tre eller fler körfält i varje riktning.
 • om det är en motorväg enligt definitionen: en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje körbana, alltid en körbana i vardera riktningen och alltid med en mittremsa emellan. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen.

En väg bör inte delas:

 • om det är en barriär mindre än 5 m mellan körfälten.
 • om det är en öppning i barriären vid varje korsning.
 • bara för att Google Maps eller någon annan källa visar den som en delad väg.

Kom ihåg att delning och sammanfogning medför problem. Varje situation är unik och vissa problem kan vara mer hanterbara med en enkel väg med mötande körfält, och vissa kan fungera utmärkt med en delad väg.

Hur man sammanfogar en delad väg

Tyvärr finns det ingen enkel väg att sammanfoga två enkelriktade vägar till en väg med motgående körfält--vilket är anledningen till att du alltid bör tänka dig noga för innan du delar en väg i första läget. Tänk dig sedan för en gång till.

När du upptäcker en väg i ditt område som är delad, men inte borde vara det, har du mycket redigering framför dig. För hela vägens längd behöver du:

 1. ta bort vägavsnitt på ena, eller andra sidan (beroende på vilken som har minst anslutna vägar), inklusive de avsnitt som sammanbinder de två sidorna;
 2. ta bort alla överflödiga korsningar;
 3. ändra riktningen på det sparade avsnittet till två-vägs;
 4. kontrollera/ändra anslutningarna av alla vägar redan anslutna till den sidan du sparade;
 5. ansluta (och kontrollera anslutningen) av alla vägar som tidigare var anslutna till den andra sidan;
 6. försäkra dig om att alla nya avsnitt är anslutna till varandra; och
 7. justera geometrin för att flytta avsnitten till mitten av vägen.

Det är inte svårt när du väl har gått igenom processen några gånger.Postort (City)

Hur man ska fylla i City för att undvika "utsmetade" (smudged) orter.

Inledning

Många skulle vilja att det ser ut på ett annat sätt eller finnas större möjlighet att välja själv. Men vi har ett system, med begränsningar, att ta hänsyn till. Vi får göra det bästa av det som finns till hands helt enkelt. Waze har sitt sätt att använda den information som vi bidrar med, för att visa lagret med områden som ska representera städer, byar eller vad vi nu vill det ska representera. Hur mycket vi än vill att det ska vara på ett annat sätt så kan vi inte ändra på det. Fr o m hösten 2014 behövers redigeringsnivå 3 eller högre för att kunna lägga till en ny City.

Varför, vad och hur?

När man redigerar kartan i WME finns ett fält City för att ge namn åt ett område som inkluderar alla vägar med samma namn i fältet. Det går inte att själv rita området eller få det att stämma exakt med verkligheten utan det är befintliga vägar som avgör gränsen för området. Dessa områden kan visas som ett eget lager i WME med olika färgnyanser för att skilja dem åt.

Det finns två anledningar till varför vi vill använda denna information.

 • Det ena är att man i klienten ser dessa namn, som alltid visas i centrum av området, och underlättar navigering. Beroende på vilket färgschema man valt i klienten, som ställs in i Inställningar, kan även dessa områden visas med en färg, dock samma färg/nyans för alla områden.
 • Det andra är att man kan förfina sökningar för att minska antalet resultat samt enklare välja rätt ur listan.

Utsmetad eller "smudged" betyder att vägar som inte har någon geografisk anknytning till varandra har exakt samma information i fältet City. Det finns många byar eller områden som har samma namn i Sverige. Om vägarna inom olika sådana områden får samma benämning i City kommer Waze att göra ett enda område som täcker alla dessa vägar, oavsett om de är utspridda över hela landet. Det kan alltså inte finnas flera områden med samma namn utan området görs bara större för att täcka alla vägarna. Det vi kan göra är att se till att varje sådant område får ett unikt namn för att det ska bli olika områden. Det innebär att vi inte bara kan skriva ett bynamn, som kan förekomma på fler platser i landet. Som tur är finns det redan något sådant unikt som vi kan använda, nämligen postort. I en och samma postort finns endast unika bynamn, men i två olika postorter kan samma bynamn förekomma. Det skulle naturligtvis gå att hitta på ett eget system i Waze, med tex siffror eller nåt annat unikt, men varför uppfinna hjulet på nytt?

Slutsats

I fältet City ska man skriva in aktuell Postort. I en stad, ort, eller samhälle som har samma namn som postorten skrivs endast postorten. Inga stadsdelar eller liknande ska stå med. Om vägen ligger i en by eller mindre samhälle med annat namn än postorten kan man i stället skriva By/Samhälle, Postort vilket då bildar ett eget område.

Är du osäker på viken postort en by har, sök gärna på Postnummerservice


Kollektivkörfält, förbättra ETA för andra fordon än privata

Waze kan skilja på två trafikflöden i ett segment vilket t.ex. möjliggör möjligheten att räkna ut en separat ETA för fordon som får nyttja kollektivkörfälten på våra svenska vägar.

Kollektivkörfält där också minst en fordonstyp som också är möjlig att välja i appen (2020-04-02 var det endast Taxi) kan då läggas in på dessa vägsegment för att stödja detta. I övriga fall ska vägsegmentet lämna orört, t.ex. om bara Kollektivtrafik får nyttja körfältet, men inte Taxi.

Så väl visuella som verbala instruktioner kommer att ges till föraren när Waze bedömer att kollektivkörfältet ska nyttjas.

Det finns 3 kända varianter av kollektivkörfält:

 1. Kollektivkörfältet är en del av vägen och man kan byta mellan filerna varsomhelst längs sträckan (streckad körfältsdelare)
 2. Kollektivkörfältet är en del av vägen men man kan bara byta mellan filerna i början och slutet av sträckan (heldragen körfältsdelare)
 3. Kollektivkörfältet är en separat väg skilt från den vanliga vägen (refug, dike emellan)


För variant 1. och 2. ovan uppdateras vägsegmentet enligt följande: Se till att rätt sträcka är möjlig att uppdatera utefter verkligheten, start- och slutpunkt. Använd sedan begränsningsfunktionen enligt exempelbilden nedan för att lägga in funktionen där även Taxi tillåts. Notera att i huvudmenyn för redigering så skall i dessa båda fall inte kryssrutan för "Next to Carpool/HOV lanes/Buss lane" markeras!:

BussLanes.PNG

Undantag

För variant 3. ovan så läggs begränsningen in som vanligt, d.v.s att "Applies to" ändras inte utan ligger kvar med "entire segment" samt "inget". Dessutom skall, så länge kollektivkörfältet följer ordinarie vägsegment parallelt, även kryssrutan för "Next to Carpool/HOV lanes/Buss lane" kryssas i som återfinns i huvudmenyn för redigering av vägsegment.

Tunnlar

Under 2018 började Waze estimera trafikflöden i våra tunnlar där hastighet/tid in och ut ur tunneln jämförs och en medelhastighet räknas ut. För att detta ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att hela tunnelsträckan är markerad som just tunnel, gärna med lite marginal innan och efter tunnelns början och slut.

Korsningar

Enkelhet är bättre

För att representera korsningar mellan vägar behöver vi ibland sudda ut gränsen mellan de fysiska och logiska världarna. Det viktigaste målet bör alltid vara att representera saker så enkelt som möjligt och bara införa komplexitet för att lösa vissa fall.

Här beskrivs ett antal specialfall.

Alla detaljer kring hur vi hanterar korsningar finns i Junction Style Guide

Framtvingande av körinstruktioner

Grundregeln är alltid att vägtyp, vinkel och benämning på ingående och utgående vägsegment styr över utropet. samt att ett utrop i första hand bara ska ske när du som förare behöver agera.

När du markerar ett vägsegment och sedan hovrar över pilen kan du styra hur "voice prompt" ska bete sig. Grundinställningen är "Waze Selceted" och skall så förbli i de flesta fall för att uppfylla grundregeln.

Det finns dock goda exempel på när där motiverat att manuellt styra över utropet:

Två körfält i en riktning under en längre sträcka som sedan delar upp sig åt varsitt håll, ofta med en tillhörande blå påbudskylt . WME-länk, norrgående trafik. (Man kan diskutera om utropet i detta fall ska vara "fortsätt rakt fram" eller "håll vänster"
Driving instructions.png
Avfarter som delar på sig men där det ena alternativet är försätt rakt fram vilket inte ger något utrop. WME-länk.
Driving instructions 2.png
Mer komplicerade korsningar/trafikplatser som t.ex. denna där många beslut måste tas på kort tid. WME-länk.
Droppformade trafikplatser med droppar eller förenklade korsningslösningar där utrop "fortsätt rakt fram" bidrar till en tydlig väg vidare. WME-länk.
T-korsning där huvudgatan svänger 90 grader och just för att det är huvudgata så önskas inget utrop. WME-länk.
Större trafikleder med flera körfält som sedan delar upp sig åt flera håll. Avfarten ger per automatik instruktioner medans fortsatt färd på E4/E20 inte gör det då ingående och utgående har samma vägtyp och namn. WME-länk.

Körfältsassistans

2020-10-01 OBS! Riktlinjerna under utvärdering, se forumtråd för pågående diskussioner!

Introduktion

Under 2020 lanserade Waze Körfältassistas (Lane Guidance, Lane Assist).

I Waze innebär det i praktiken förstärka svänginstruktioer starkt kopplade till en knutpunkt snarare än att du vid varje tillfälle/meter ser vilka körfält som är tillgängliga/lämpliga att ligga i för stunden.

Övergripande implementation

Körfältsassistans i Waze gör sig därav mest lämpat att lägga till:

 • vid större trafikleder eller mindre lokalgator där 2 eller flera körfält haft samma mål och riktning under en längre sträcka men som sedan delar upp sig åt 2 eller flera håll
 • vid olika typer av korsningar med 2 eller flera körfält in mot korsningen där rätt körfält måste väljas i god tid innan. Notera att alla typer av korsningsgeometrier inte stöds i dagsläget och ej heller cirkulationsplatser!
Körfältsassistans ersätter ”voice prompt” i vissa fall

Sen tidigare har vi satt riktlinjer för när vi vill forcera fram ett utrop för t.ex. ”fortsätt rakt fram”. Finns det behovet bör den nu i vissa fall ersättas med Körfältsassistans i stället där vi kan styra över om Waze ska bestämma själv, bara visa eller både visa och ropa ut.

Detaljer kring korsningar

Följande typer av korsningsgeometrier stöds i dagsläget (2020-09-29)

 • H:
 • #:
 • T:
 • +:

Rondeller

Rondeller bör hållas så enkla som möjligt. Dela endast upp anslutande vägar om det är en stor rondell. Som vägledning kan man använda hur GPS-spåren ligger för de båda riktningarna för en anslutning. Om de överlappar eller ligger nära varandra skall anslutningsvägarna inte uppdelas. Om de är tydligt separerade bör anslutningsvägen delas upp.

För att säkerställa korrekt navigering är det viktigt att rondellen har rätt vägklass. Eventuellt ruttberäkningsstraff vid övergång från anslutningsväg till rondell skall minimeras. Samtidigt skall det heller inte vara för "attraktivt" att köra över rondellen så att rutt läggs över rondellen när det inte är nödvändigt.

Tillåtna vägtyper för rondeller är i fallande grad,  Freeway ,  Major Highway ,  Minor Highway ,  Primary Street ,  Street , Parking Lot Road, och Private Road. Två "Freeways" skall dock inte mötas i en rondell.

För att bestämma vilken vägtyp en rondell skall ha gör så här:

 1. Identifiera de två anslutningssegment med HÖGSTA grad enligt ovan:
  • Om en väg går igenom rondellen, räkna då vägen som två separata segment, ett på var sida av rondellen.
  • Om en anslutningsväg på ena sidan av rondellen är delad och består av två enkelriktade segment, räkna då de båda delade segmenten som ett segment.
  • De två segmenten med högst grad kan ha samma eller olika vägklass.
  • Om en ramp ansluter till rondellen, använd den vägklass som vägen har som rampen är ansluten till i andra ändan.
 2. Markera rondellen och sätt vägklass enligt följande:
  • Om de två högsta segmenten enligt punkt 1 har samma vägklass använd den vägklassen.
  • Om de två högsta segmenten enligt punkt 1 har olika vägklass använd den LÄGRE vägklassen.

Sätt samma Stad för rondellen som anslutande vägar har och inget namn (No Street ikryssad) för att navigeringsinstruktionerna ska bli korrekta. Har rondellen ett namn, gör i stället ett landmärke av typen Korsning/Trafikplats över rondellen med rondellens namn.

En rondell skall endast ritas in som just rondell/cirkulationsplats om den också är skyltad så i verkligheten. I övriga fall används en förenklad knutpunkt eller en enkelriktad väg beroende på storlek. En vändplan i slutet av en väg är normalt inte en rondell utan en sk cul-de-sacs.

Det är viktigt att rondellens segment ligger i ordning. Tar du bort eller lägger till en anslutning till ett befintlig rondell ska den därför göras om helt.

Varningsfunktioner

Fartkameror

Kameror kan endast läggas till från karteditorn. I editorn ska positionen och hastigheten bekräftas för att gå live i telefonen. För att kameran ska fungera ska linsen på kameraikonen vara i färdriktningen.

Viktigt att alltid bekräfta kamerorna placering med Trafikverkets databaser:

Järnvägsövergångar/Plankorsningar

Via WME kan vi nu lägga in varningar för järnvägsövergångar (eller plankorsningar som det också heter). I Sverige har vi kommit överens som att inte lägga in samtliga övervåningar, detta för att bl.a. minska utropen i appen men också för att Trafikverket vill att vi prioriterar mindre bevakade övergångar där flest olyckor sker. Vi har också kommit överens om riktlinjer kring hur de placeras för att inte flyta ihop i presentationen i appen.

Symbolen är i grunden en fartkameraikon som Waze tagit bort hastighetskontrollen på.

Till grund ligger data från Trafikverket och NVDB som vi tagit del av och granskat och infört manuellt i WME (beroende på när du läser detta kanske det fortfarande pågår!, Se forumet).

oskyddade: (Saknar bommar, ljud och ljussignaler Signaler (utan bommar) Bommade BILDEXEMPEL
Kategorier (enligt NVDB): Kryssmärken och Oskyddad Ljud- eller ljussignaler eller kombination av båda Helbommar och halvbommar -
Riktlinje: Samtliga läggs in i kartan där det också finns en fullt körbar väg i Wazekartan för de fordon som i dagsläget stöds i appen (2020-07-03 var det Privata personbilar, Taxi samt MC) Dessa ska inte läggas in i kartan -
Undantag:
 • Arbetsvägar vid spårområden
 • Ägovägar (ofta en mindre väg ut på en åker)
 • Bekräftad nedlagd järnväg (ta bort järnvägen i sin helhet från kartan och knutpunkten i vägsegmentet för att förbättra ETA)
 • Spårväg (primärt spårvagnstrafik i tätort) som styrs av vägtrafikens trafikljus. Undantag kan göras för övergångar med frekventa olyckstillbud.
 • Större inhägnade industriområden där ingen Wazetrafik förekommer i större utsträckning (se GPS-spår i WME).
- -
Placering
 • På en dubbelriktad övergångs skall 2 symboler placeras, en för vardera riktning!
 • I WME placeras ikonen i vägens färdriktning på höger sida och innan järnvägsövergången. Placera symbolen med dess vägdel parallellt med vägsegmentet och dess järnvägsdel riktat mot spåret!. Undvik att placera järnvägsikonen över/på andra segment i WME för att underlätta övrig redigering framöver. Lämplig zoomnivå vid placering är 10m/50ft. Som riktmärke kan den röda punkten som du vrider ikonen med användas, se till att den ligger strax innan själva järnvägssegmentet. Vid vissa plankorsningar är det tajt om plats p.g.a. närliggande vägkorsningar. Då kan naturligtvis ikonen placeras närmre järnvägen men alltid före själva korsningen.
Plankorsning.PNG
Låsnivå Spara som minst låsnivå 3 eller högre om kopplad mot väg med högre låsnivå. -

I appen finner du inställningar för visning och notifieringar under rubriken Kartvisning/Rapporter.

Platser

Platser (tidigare Landmärken) finns väl beskrivet på den globala wikin, Places.

Några saker att tänka på samt några svenska specialfall finns beskrivet här.

Sammanfoga dubbletter

Har du hittat dubbletter på platser kan du nu enkelt sammanfoga dessa genom att använda ctrl-tangenten för att markera dessa, välj sedan sedan vilken av dem du vill ha som huvudkälla och välj sedan vilket data som ska sparas till den nya sammanfogade platsen.

Husnummer

Instruktion om hur man lägger in husnummer finns på denna sida

Kommunicera med rapportören

När du kommunicerar med den som gjort en felrapport finns det några riktlinjer att hålla sig efter. Om ingen har svarat efter sju (7) dagar så måste du själv avgöra hur rapporten ska hanteras. Vem som rapporterat framgår inte utan rapportören är anonym. Stänger ni en rapport där en annan användare försökt få kontakt med rapportören, svara först med varför ni stänger den.

Som vanligt så använder vi god ton när vi skriver till andra användare. Vi gör trots allt detta tillsammans.

Restriktioner

Begränsningar

Partial restrictions|Tidsbaserade restriktioner (TBSR = Time-Based Segment Restriction) gör det möjligt att förhindra att rutten läggs över ett segment för de tider som anges. Även svängar går att begränsa. Det går också att ange för vilka fordonstyper detta gäller.

Begränsningen går live först när Waze uppdaterar sina kartservrar, Status, och lämpar sig bäst för begränsningar som är permanenta över tid. t.ex. genomfartsförbud vissa tider eller dagar.

Begränsningen ger bara effekt vid navigering (lagd rutt) då inga visuella effekter finns i mobilkartan.

Avstängningar

Real Time Closures/Avstängningar gör det möjligt att stänga av ett vägavsnitt omgående, detta går ut live i användarnas mobiler direkt. Därför krävs en viss redigeringsnivå för denna funktion.

Avstängningen gäller alla fordonstyper!

Begränsningen ger inte bara effekt vid navigering (lagd rutt) utan ger även en visuell effekt i mobilkartan med avspärrningsikoner. Denna metod är att föredra för avstängningar under en begränsad period, t.ex. vid vägbyggen. Det finns inte längre någon maxgräns för hur långt fram i tiden funktionen kan användas!

Det går inte att använda funktionen om vägsegmentet nyligen redigerats och inte gått live!

Vägskyltar (Road shields)

I mobilklienten och livemap visas vägskyltar för europavägar och riksvägarna. För att det ska fungera så måste vägen namnges enligt följande (# motsvarar en siffra): Sweden E# / E## / E# N / E# S / E# Ö / E# V Green Sweden # / ## / ### Blue
OBS! För att vägskylten ska visas så får inget sättas efter vägnumret. Ex "E4" resulterar i att skylten visas medan "E4 N" får ingen vägskylt.

Förkortningar

Normalt sett skall förkortningar undvikas!

Det finns dock ett antal förkortningar att använda i vägnamnen som TTS tolkar och läser ut i sin helhet, mer om dessa beskrivs här.

Specialfall

Här redovisas några fall av vägar och vilken vägtyp som ska tillämpas. Samma information finns längre upp på sidan, men där utgår vi i från vägtyp till tillämpning.

Gångfartsområde

Använd vägtypen Väg (Street) och sätt hastigheten till 7 km/h, detta enligt Transportstyrelsens riktlinjer.