Nastavení hlasových instrukcí

From Wazeopedia

Revision as of 20:10, 12 November 2018 by Bures (talk | contribs) (→‎Vynucení hlasových pokynů)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Než půjdeme dále, ujistěte se, že rozumíte systému nastavování povoleného a zakázaného odbočení, tzv. restrikcí odbočení. Pokud nejsou všechna odbočení řádně nastavena, nedostaneme správné navigační pokyny.

Už jsme naznačili, jak vynutit hlasové instrukce "Odbočte" místo "Zůstaňte". Podrobně se tím zabývá stránka How Waze determines turn / keep / exit maneuvers EN, nicméně souhrn je popsán dále.

Na typ navigačních pokynů má vliv:

 • úhly mezi segmenty,
 • jména segmentů a
 • typ segmentů.

Geometrie

Pokud budeme používat několik základních typů a úhlů, bude jednodušší předvídat chování hlasové navigace pro každou křižovatku, i bez znalostí všech algoritmů Waze.

 • Přibližně 90° úhel příjezdu vůči odjezdu = instrukce Odbočte.
 • Úhel příjezdu vůči odjezdu je mezi 20° a 30°:
  • pokud je odbočení na silnicích III. třídy (Primary Street) nebo nižších = instrukce Zůstaňte vlevo či vpravo,
  • probíhá-li odbočení na sjezdech či nájezdech - Rampách (Ramps) a/nebo na silnicích II. třídy (Minor Highway) a vyšších = Sjeďte vpravo / Zůstaňte Vlevo.
 • Úhel příjezdu vůči odjezdu přibližně = žádná navigační instrukce.

Tip: Instalujte skript WME Junction Angle info, který zobrazí úhly mezi segmenty a je schopen také barvou indikovat konkrétní navigační pokyn, který v aplikaci zazní.

Tato pravidla mají několik výjimek, protože geometrie není jediným faktorem, podle kterého jsou určeny hlasové instrukce. Stejně tak mohou být instrukce ovlivněny pojmenováním segmentu a nastavením jeho typu.

Uvedené úhly dávají jasnou představu o výsledku ("odbočte" vs. "zůstaňte") a vzdálí nás od hraničních hodnot. Např. 45° je hraničním úhlem mezi "odbočte" a "zůstaňte". Úhel 44,5° dá jiný příkaz, než 45,5°.

Pokud chceme u křižovatky typu Y jasně určit přímý směr a odbočku, tak nám nepomůže, když jedna větev bude mít nulový úhel a druhá třeba 5°. Musíme křižovatku upravit tak, aby přímý směr měl 0° a odbočka svírala úhel třeba 20°. Instalujte skript, který zobrazí úhly mezi segmenty a vyhněte se hraničním hodnotám úhlů.

S těmito znalostmi jde upravit chování navigace na křižovatce často pouhým upravením jediného geometrického bodu.

Pripoj-d.png

Na obrázku dostaneme povel "Zůstaňte vpravo", protože výchozí část odbočující jednosměrky svírá úhel kolem 25°.

Pripoj-o.png

Když posuneme geometrický bod a vytvoříme přibližně pravý úhel, navigace nahlásí "Odbočte vpravo".

Konec jednosměrného segmentu se bude chovat podobně. Bude-li úhel kolem 25°, nezazní žádný povel, protože se cesta hladce spojuje s vodorovnou cestou a oba dopravní směry se plynule sjíždějí. Pokud bychom nastavili geometrický bod tak, abychom docílili přibližně 90°, pak zazní povel k odbočení vpravo.

Pokud by severo-jižní silnice v posledním příkladu byla silnicí I. nebo II. třídy (Minor Highway, Major Highway), pak by počáteční úhel 20°-30° vyvolal povel "Sjeďte", což by mohlo být více matoucí, než povel "Zůstaňte". Pokud tedy na tomto odbočení není značka sjezdu, je lépe použít 90° odbočení, které dá povel "Odbočte".

Jméno a typ segmentu

Algoritmy pro výpočet optimální trasy a hlášení nejsou založeny jen na geometrii spojení segmentů, ale také na jménu a typu každého připojeného segmentu.

Navigace pravděpodobně vydá příslušné hlášení, pokud mají segmenty různá jména. Pozor, jména a typy segmentů dáváme podle skutečnosti. Neměníme je proto, abychom docílili požadovaných hlášení.

Typ silnice má vliv na volbě navigační instrukce. Pojmenování segmentů a jejich úhly mají vyšší váhu. Máme-li křižovatku mnoha silnic a dvě z nich svírají s třetí téměř nulové úhly a jmenují se stejně, pak budou obě cesty považovány za rovné a nezazní žádná navigační hláška bez ohledu na to, o jaké typy segmentů se jedná.

Typ silnic se stane určujícím v okamžiku, kdy se všechna jména segmentů liší. Např. máme segment typu Rampa, který vede na dálnici a také na další segment typu Rampa. Tato rampa bude považována za přímé pokračování a navigace nedá žádnou hlášku, zatímco při napojení se z rampy na dálnici už hláška zazní. Toto nastane i v situaci, kdy původní rampa a dálnice svírají téměř nulový úhel a druhá rampa se odděluje pod úhlem 20° - 30°.

Vynucení hlasových pokynů

Od prosince 2016 přibyla do WME možnost změnit pro každý směr hlasový příkaz bez ohledu na geometrii, jména a typ segmentů. Vynucení hlasových pokynů používejte jen ve výjimečných případech.

Nastavení vynucených hlasových pokynů

 • Vybrat segment, na kterém mají zaznít hlasové pokyny.
 • Pokud nejsou vidět šipky na koncích segmentů, klávesovou zkratkou Shift+Z zobrazit šipky.
 • Najet myší na šipku směru, kde má být změněno hlášení.
Vhp-zadani.png
 • V dialogu vybrat příslušné hlášení.
Vhp-vyber.png
 • Opustit dialog.
 • Zamknout hlášení do výše svého levelu (nejvýše L4).

Kdy vynucení použít

Vynucení hlasových pokynů v běžných případech nemá smysl používat. Většinu křižovatek lze vyřešit pomocí úhlů připojení segmentů do křižovatky.

Je jen málo případů, kdy má vynucení hlasového pokynu smysl. Jedná se především o:

 • Pojmenování a typy segmentů vytváří chybné hlášení.
 • Navigace mlčí v místě, kdy by měla naznačit změnu směru jízdy.
 • Je nutné přidat další segment(y), aby Waze vydalo hlášení.

Hlasové pokyny nevynucovat

Editor by si neměl ulehčovat práci vynucením hlasových pokynů místo řádného nakreslení křižovatky. Zobrazení vynucených hlášení je ve WME skryté. Editor, který bude měnit tvar křižovatky nevidí, že jsou na ní nastaveny vynucené hlasové pokyny. Může tak snadno svou editaci pokazit.

Vhp-toolbox.png
Skript ToolBox zvýrazní ikonou křižovatky s VHP
Nezkušení editoři by neměli vynucení hlasových pokynů vůbec používat. Chybně a zbytečně zadané vynucené hlasové pokyny budou smazány.