Zkratky míst History

Revision as of 21:43, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 40 revizí: legacy pages transfer 2)


Zkratka v tabulce má přednost před jiným názvem místa.

Zkratka Název Poznámka
Mateřská škola
Základní škola
ZUŠ Základní umělecká škola
Střední škola
SOŠ Střední odborná škola
SPŠ Střední průmyslová škola
SPgŠ Střední pedagogická škola
SLŠ Střední lesnická škola
SZŠ Střední zdravotnická škola
OA Obchodní akademie
SOU Střední odborné učiliště
VOŠ Vyšší odborná škola
MP Městská policie
/KrÚ Krajský úřad Použít zkr. podle daného kraj. úř.
Městský úřad
Obecní úřad
ÚMČ Úřad městské části
ÚMOb/ÚMO Úřad městského obvodu Podle místní zvyklosti.
ÚM Úřad městyse
PČR Policie ČR Státní policie.
ÚP Úřad práce
Finanční úřad
ČOV Čistírna odpadních vod
STK Stanice technické kontroly
FVE Fotovoltaická elektrárna
HZS Hasičský záchranný sbor Hasiči
SDH Sbor dobrovolných hasičů Hasiči
JZD Jednotné zemědělské družstvo
VD Výrobní družstvo
ZD Zemědělské družstvo
ZZS Zdravotnická Záchranná Služba
IC Informační centrum
KD Kulturní dům
NP Národní park
CHKO Chráněná krajinná oblast
NPP Národní přírodní památka
NPR Národní přírodní rezervace
PP Přírodní památka
PR Přírodní rezervace

Chybí nějaká zkratka? Navrhni její doplnění na fóru.