Značení obcí History

Revision as of 06:31, 12 September 2018 by Pvo11 (talk | contribs) (Odstranění závorek z názvů obcí)


Obec a samota

Obec
Pojem obec má v Česku více významů. Jedni jej chápou jako obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (kterých je k 31.10.2015 6253, číslo se mění, jak obce vznikají a zanikají). Jiní v obci vidí název místa, kam se chceme pomocí Waze dostat, tj. adresu místa.
Obce mají dle zákona různý status (obec, městys, město, statutárního město, hlavní město, vojenský újezd).
Obec spadající pod jinou obec
V České republice je kromě těchto 6253 "obcí" další tisíce vesnic a sídel, které z pohledu obecní správy spadají pod jinou "obec", jsou její oficiální částí. Tyto vesnice či sídla mají vlastní doručovací adresy a mívají vlastní značku začátku a konce obce, tj. je v nich omezena rychlost na 50 km/h.
Samota
Neoficiální sídlo, která má jiné jméno než obec, nebo část obce pod kterou spadá. Nemají vlastní doručovací adresu, t.j. v oficiální adrese je vždy název obce nebo části pod kterou samota spadá. V některých případech může být název samoty v adrese jako název ulice.
Velikost samot se pohybuje od jednoho až několika domů, ale jsou i samoty velikosti vesnice.
Oficiální názvy samot uvádí ČUZK ve své databázi [kategorie Sidla a stavby].

Mnoho obcí nemá jedinečný název, třeba Nových Vsí jsou u nás desítky. To působí problémy, protože Waze na to není připraven. Řešením bylo rozšíření názvu o doplňující údaje v závorce. Nejednotnost v takovém značení vedla ke zmatkům a potřebě mít jasná pravidla. Snaha o sjednocení označování obcí vyústila v rozsáhlou diskusi na fóru s cílem zajistit jednotnost označování obcí, aby každý Wazer našel cíl své cesty.

Hranice obce

V editoru se hranice obce vytvoří pojmenováním segmentu názvem příslušné obce. Segment s pojmenováním obce začíná v místě dopravní značky IS 12a Obec (tzv. "bílá cedule").

Bila-cedule.jpg
Žlutě jsou vyznačeny segmenty za "bílou cedulí", v pravé části je otevřeno okno Google Street View

Kde tato značka chybí, považuje se za začátek obce hranice souvislé zástavby, tzv. intravilán.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.

Znacka-obec+konec-obce.png
Značka začátek a konec obce

Pokud nejsou značky naproti sobě, posuneme hranici obce ke značce, která je "dál z obce".

Obec je kompaktní celek

Obvykle obce kreslíme jako jeden kompaktní celek. Uvnitř obce by neměly být segmenty bez uvedeného názvu obce nebo segmenty s jiným názvem obce.

Vytvoření nového názvu obce

Kvůli stavu pojmenování obcí v Česku mohou od 28.1.2015 tvořit nové názvy obcí jen editoři úrovně 4 nebo vyšší tím, že pojmenují minimálně jeden segment jménem obce. Od toho okamžiku mohou všichni editoři nový název používat pro pojmenování dalších segmentů a míst.

Bez dostatečných oprávnění (L4+), uvidíte při pokusu o uložení nového názvu následující hlášení:

Cs new city not allowed2.png

O nové názvy obcí žádejte ve fóru Žádosti o úpravu cest v ČR.

Pravidla pro označování obcí

 1. U obcí s jedinečným názvem se do položky Obec zadá jen název obce.
 2. Jsou jen dvě dvojice obcí obce se stejným názvem v jednom okrese, které se vyřeší takto:
  • Mezholezy (Kdyně) - Mezholezy, okr. Domažlice × Mezholezy (Horšovský Týn) - Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Horšovský Týn
  • Březina (Tišnov) - Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Tišnov × Březina (Šlapanice) - Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Blansko
 3. Části obcí (vesnice) se do Waze zadávají, jen pokud jde o oficiální části a nejsou za společnou značkou obce, tj. např. Praha 6 Suchdol bude označena jen jako Praha.
 4. U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce a nemají pojmenovanou žádnou ulici, se do položky Obec uvede jen název části obce (vesnice).
 5. U částí obcí, jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce nebo které mají pojmenovanou alespoň jednu ulici, se do položky Obec uvede název části obce (vesnice) a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají.
 6. U samot, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce, části obce nebo samoty a nejsou ulicí v obci, pod kterou spadají, se do položky Obec uvede jen název samoty dle databáze Geonames.
 7. U samot jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce, části obce nebo samoty nebo jsou ulicí v obci pod kterou spadají, se do položky Obec uvede jen název samoty dle databáze Geonames a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají.


Ověření jedinečnosti názvu

Pro ověření jedinečnosti názvu lze využít českou Wikipedii nebo databázi RUIAN. Pro obce je ale mnohem jednodušší použít kompletní tabulku obcí obsahující správné Waze názvy.

Pro části obcí (vesnice) a samoty není možné takovou tabulku vygenerovat, protože by obsahovala i části obcí pod společnou značkou s obcí a takové se do Waze neuvádějí, takže tabulka by byla zavádějící.

Pomůže formulář, který ověří, že jméno, které editor vymyslel, je správné jméno části obce nebo samoty. Ověření, zda je část obce pod společnou značkou je na editorovi, formulář nemá podle čeho rozhodnout. Formulář samozřejmě funguje i pro názvy obcí.