Wazen reititys History

Miten Waze-sovelluksen reititys toimii ja miten se tulee ottaa huomioon karttoja muokatessa

Luupit, risteyssolmut ja reititys

Reitityksen asetukset

Kun käyttäjä etsii navigointikohteen sovellukselta ja pyytää reittiä sinne, sovellus ottaa huomioon seuraavat asetukset sovelluksessa:

  • Käyttäjän valinnan reitin suhteen (nopein / lyhin)
  • Käyttäjän valinnat tietyypin suhteen (vältä hiekkateitä)
  • Ovatko moottoritiet sallittuja
  • Ovatko lautat sallittuja
  • Vältetäänkö vaikeita risteyksiä

Sovellus lähettää pyynnön reitityspalvelimelle, joka laskee reitin ja palauttaa sen sovellukselle. Käytännössä sovellukselle palautetaan solmut (nodet) järjestyksessä ja sovellus seuraa näitä tietoja ja muodostaa niistä kartalla näkyvän reitin.

Esimerkki: Etsitään reittiä pisteestä A pisteeseen B

Väärin piirretty kartta

Reitti kulkee yksisuuntaisia katuja pitkin. Reitityspalvelin lähettää sovellukselle tiedon, että reitti kulkee keltaisilla nuolilla merkittyjen solmujen kautta. Koska vasemmanpuoleisesta, keltaisella nuolella merkitystä solmusta pääsee toiseen nuolella merkittyyn solmuun useampaa kuin yhtä segmenttiä pitkin, Waze-sovellus arpoo käytettävät segmentit ja poimii niistä jomman kumman välittämättä segmentille asetetusta ajosuunnasta tai sen tietyypistä. On siis täysin mahdollista, että sovelluksen antama reitti kulkee yksisuuntaista katua vastaan.Oikein piirretty kartta

Tilanne korjataan lisäämällä alemmalle segmentille uusi (punaisella nuolella merkitty) solmu[1] ja näin kertomalla sovellukselle, että oikea reitti kulkee tätä kautta koska reitityspalvelin on palauttanut punaisella merkityn solmun reitin mukana. Reitityspalvelin siis osaa laskea reitin yksisuuntaiset kadut huomioiden ja kartan muokkaajan tehtävä on rakentaa kartta niin, että myös ilman suurempaa "älyä" oleva sovellus osaa piirtää reitin kartalle oikein.Pitkän matkan reititys

Wazen reititys muuttuu kun matkan pituus ylittää 320 kilometriä. Waze käyttää tällöin erityistä, pitkän matkan reititykseen tarkoitettua reitityspalvelinta, joka huomioi eri tietyypit eri tavalla kuin lyhyillä matkoilla. Reitin laskennassa huomioidaan reaaliaikainen liikennetilanne tunti laskentahetkestä eteenpäin, mutta sen jälkeen liikennetilanne ei enää vaikuta reitin laskentaan.

Reitin pituudesta riippuen reititys pudottaa kokonaan pois seuraavat tietyypit:

  • 10-15km: Katu -tyyppisen tien käyttöä vältetään
  • 15-100km: Katu ja Seututie -tyyppisten teiden käyttöä vältetään
  • 100-200km: Katu, Seututie ja Kantatie -tyyppisten teiden käyttöä vältetään
  • 200- km: algoritmi karsii pois kaikki muut paitsi Valtatie ja Moottoritie-tyyppiset tiet.

Samaa karsintaa tekee myös lyhyen matkan reitityspalvelin, eli edellä mainitut vaikuttavat myös alle 320km reiteillä.

Huomaa myös, että [Livemap] käyttää eri reitityspalvelinta kuin itse sovellus - eli ei ole ollenkaan tavatonta, että sovellus tarjoaa eri reittiä, kuin Livemap.

Teiden luokitus kannattaa pitkän matkan reititystä silmällä pitäen pitää valtatienä, vaikka eri karttalähteissä tien luokka jollain välillä olisikin alempi. Näin tapahtuu usein esimerkiksi asutuskeskuksien kohdalla. Tien luokitus pitää muistaa huomioida myös silloin, kun esim. tietöiden takia on jouduttu luomaan kiertoteitä alemman luokan teiden kautta. Tietyön ajaksi kannattaa siis kiertotienkin luokka nostaa valtatieksi jotta reitityksessä ei tapahdu katkoksia.

Teiden nimien merkitys

Reititysalgoritmi tutkii tien numeroa välttääkseen tilanteita, joissa algoritmin mukaan optimaalinen reitti kulkisi esimerkiksi moottoritien rampin kautta ja palaisi samalle moottoritielle. Mikäli algoritmi huomaa, että se on tarjoamassa reittiä, joka poistuu esim. tieltä 5 ja palaa kuitenkin sinne hetken kuluttua takaisin, se pudottaa kyseisen reitin pois käytöstä ja yrittää muuta kautta.

Jotta siis vältetään turhia rampeilla käyntejä, tien numeroinnin on jatkuttava katkeamattomana koko tien matkan.

Esimerkki vaihtoehtoisista nimistä

Erikoistapauksia ovat myös tilanteet, joissa tie kulkee hetken samaa tietä toisen tien kanssa. Mikäli näissä tapauksissa molempien teiden nimiä ei löydy nimestä tai vaihtoehtoisista nimistä, välttää reitityspalvelin tällaisen reitin tarjoamista. Hyvänä esimerkkinä toimii Vaajakosken moottoritie Jyväskylässä. Sitä pitkin kulkee peräti 6 eri valtatietä ja esimerkkikuvassa on jokainen noista merkitty tien nimeksi vaihtoehtoisina niminä.

Huomaa, että jokainen tie tulee nimetä omalle rivilleen. Esimerkiksi kauttaviivalla erotettuja tien nimiä reititys ei tajua.

Teiden lisäksi sama sääntö koskee myös ramppeja tilanteissa, joissa tie jatkuu useamman kuin yhden ramppisegmentin läpi. Tällöin pitkät rampit tulee myös nimetä kantamaan tien numeroa mukanaan.


Muuta huomattavaa

Lisämausteen reititykseen tuo vielä se, että Waze käy aika ajoin kysymässä palvelimelta reittiä uudestaan ja matkan edistyessä joku reititykselle aikaisemmin näkymätön tie voikin muuttua näkyväksi ja tarjota täten nopeampaa reittiä. Tässä vaiheessa alkuperäinen reitti saattaakin muuttua aivan eri näköiseksi. Waze saattaa myös ilmoittaa, että se on löytänyt nopeamman reitin ja kertoo mahdollisesti säästyvän ajan sovelluksen näytöllä.

  1. , (segmentti katkaistaan lisäämällä siitä erkaneva uusi tie ja poistamalla lisätty tie jolloin solmupiste jää jäljelle).