Difference between revisions of "Kruhové objazdy"

From Wazeopedia
m (gramatika)
m (vymena obr)
Line 1: Line 1:
[[File:RoadPicN8.jpg|280px|right]]
+
[[File:Rotonda.jpg|280px|right]]
 
Kruhové objazdy (Roundabouts) sú špecifické riešenia križovania ciest. Tu sa dozviete o vytvorení kruhového objazdu na existujúcich cestách ako aj na zelenej lúke a o jeho pomenovaní a nastaveniach.
 
Kruhové objazdy (Roundabouts) sú špecifické riešenia križovania ciest. Tu sa dozviete o vytvorení kruhového objazdu na existujúcich cestách ako aj na zelenej lúke a o jeho pomenovaní a nastaveniach.
  

Revision as of 21:16, 17 February 2016

Rotonda.jpg

Kruhové objazdy (Roundabouts) sú špecifické riešenia križovania ciest. Tu sa dozviete o vytvorení kruhového objazdu na existujúcich cestách ako aj na zelenej lúke a o jeho pomenovaní a nastaveniach.

Charakteristika

Kruhové objazdy nekreslíme od ruky, ale v editore používame samostatný nástroj Kruhový objazd (Roundabout). Kruhové objazdy sú pre server Waze zvláštnym typom segmentu. Keď sa vodič blíži ku kruhovému objazdu, aplikácia zobrazí špecifickú ikonu indikujúcu kruhový objazd s číslom príslušného výjazdu, ktorý je potrebné použiť. Toto by nebolo možné, ak by ste nakreslili kruhový objazd z obyčajných cestných segmentov. Špecifickým prípadom je pravouhlé kríženie štyroch ciest na kruhovom objazde, kedy vodič pri prejazde dostáva navigačné inštrukcie rovnaké, ako pri klasickej "X" križovatke.

Čo je a čo nie je kruhový objazd

C7 - Kruhový objazd

Vo väčšine Európy sa často používajú kruhové objazdy ako náhrada za klasické križovatky. Aj keď sa niekde môžu objaviť stavby cesty, ktoré na prvý pohľad vypadajú ako kruhový objazd, tak ním vôbec nemusia byť. Rozhodujúca je tu prítomnosť dopravnej značky C7 - Kruhový objazd. Mapovanie akýchkoľvek iných ciest pomocou segmentov kruhového objazdu vnáša chaos do navigačných inštrukcií a je preto zakázané. Tu je niekoľko príkladov, čo kruhovým objazdom nie je:

RdAbt-Not1.png
Kríženie ciest, kde nie je nijako špecifikovaný a zvýraznený stred, okolo ktorého by vozidlá mohli krúžiť a chýba dopravné označenie kruhového objazdu, klasickou zvislou značkou C7 alebo vodorovným značením na ceste.


Jct cul-de-sac island ex.png
Jednoduchý segment cesty, ktorý vedie cez otočku (cul-de-sac), spravidla obklopený zástavbou. Takéto zakončenia môžu byť v prípade veľkej rozlohy mapované ako slučka, ale nikdy nie ako kruhový objazd.

Vytvorenie kruhového objazdu

Nový kruhový objazd vytvoríme v editore nasledujúcim postupom:

 1. Vytvorte prípojné cesty, ktoré sa budú stretávať v strede budúceho kruhového objazdu.
 2. V hornej nástrojovej lište prejdite na ikonu cesty DrawRoads.jpg a z rozbaľovacieho menu zvoľte Kruhový objazd (Roundabout). Alebo použite klávesovú skratku O.
 3. Kliknite do mapy zmeneným kurzorom s tvarom + v strede budúcej križovatky a ťahajte myšou do strany, pričom bude vidieť rozťahovať sa kruh s číselnou hodnotou polomeru v strede.
 4. Uvoľnite tlačítko myši na obvode, kde sa vykreslí kruhový objazd s pripojením všetkých krížených ciest. Časti segmentov vnútri kružnice budú zmazané.
 5. Nastavte vlastnosti a potvrďte Uložiť.

Typ cesty na segmentoch kruhového objazdu je vhodné nastaviť podľa najčastejšie sa vyskytujúceho typu na pripojených cestách. Pri rovnakom počte nastavte "vyšší typ segmentu.

Vo vlastnostiach môžu mať segmenty kruhového objazdu vyplnené políčko Mesto, ale nesmie byť vyplnená Ulica.

Vytvoriť kruhový objazd z hotovej klasickej križovatky je často jednoduchšie, pretože už máme na mape všetky potrebné prípojné cesty. Na nasledujúcom vzorovom príklade budeme toto podrobne ilustrovať:

Roundabout 01.png
 • Na takomto mieste, kde stará križovatka nezodpovedá skutočnosti, bude potrebné vytvoriť nový kruhový objazd.
Roundabout 03.png
 • Presunieme spojenie ciest starej križovatky tak, že uchopíme spojovací uzol a pretiahneme ho do stredu budúceho kruhového objazdu.
Roundabout 05.png
 • Dva južné segmenty je treba odpojiť, spojiť ich nižšie a pripojiť novú cestu do stredu. Zakreslíme aj nedokončený, západný výjazd. Prechádzajúci kruhovým objazdom bude tento výjazd počítať ako regulárny, preto je takáto úprava potrebná. Ak máte túto časť hotovú, stlačte Uložiť Wme button save pending red.png.
Roundabout 06.png
 • Podržte kurzor na ikone cesty DrawRoads.jpg a zvoľte v menu Kruhový objazd. Kurzor získa tvar +. Kliknite do stredu a posúvajte myšou až sa začne vytvárať farebný kruh. V strede s nameranou hodnotou polomeru. Akonáhle ste spokojný s veľkosťou a tvarom kruhového objazdu, znovu kliknite myšou.
Roundabout 08.png
 • Vytvoria sa špeciálne jednosmerné segmenty medzi cestami, podľa ktorých navigácia bude poznať že ide o kruhový objazd. Všetky ovplyvnené cesty získajú farbu zmenených a neuložených segmentov.
Roundabout 09.png
 • Stred so starým spojením ciest ako aj všetky časti segmentov zo stredu kruhového objazdu budú odstránené. Vytvorenie novej križovatky potvrďte uložením Wme button save pending red.png.

Segmentom nového kruhového objazdu je potrebné pridať vo vlastnostiach názov Mesta, resp. zaškrtnúť Žiadne, ak sú mimo obce. Pri kruhových objazdov vždy zaškrtávame Ulica Žiadna, inak bude dochádzať k problémom počas navigácie.

Ak má kruhový objazd nejaké zvláštne meno, ktoré je potrebné na mape zobraziť, využite na to pomenované miesto typu plocha s kategóriou Križovatka (Junction/Interchange), ktoré sa bude zobrazovať v strede plochy kruhového objazdu.

Video: Vytvorenie kruhového objazdu
Error in widget YouTube: Unable to load template 'wiki:YouTube'

Oválne a rozľahlé kruhové objazdy

Ak potrebujete nakresliť oválny tvar kruhového objazdu, podržte pri kreslení stlačenú klávesu Shift. Takto vytvoríte oválne tvary pretiahnuté výhradne len horizontálne alebo vertikálne. Ak potrebujete urobiť tvar kruhového objazdu inak, vytvorte kruhový objazd klasicky a postupne popresúvajte jeho geometrické uzly do požadovaného tvaru.

Uvedeným spôsobom nie je možné vytvoriť kruhové objazdy väčšie, ako s polomerom 100 m (328 feet). Je to ochrana pred neúmyselným zmazaním viacerých ciest vnútri kruhového objazdu. Ak je potrebné vytvoriť väčší kruhový objazd, vytvorte ho klasickým postupom a potom popresúvajte jeho geometrické uzly do požadovaného tvaru.

Oprava ručne kreslených kruhových objazdov

FixRAB-01.png

Snaživý neznalý editor nevie, ako správne vytvoriť kruhový objazd, takže ho obvykle nakreslí od oka z normálnych ciest. Problém je, že u takto nakresleného objektu Waze nevie, že ho má považovať za kruhový objazd. Vodič dostane inštrukcie Odbočte vpravo a Odbočte vľavo. Správne nakreslený kruhový objazd hlási aký výjazd použiť, prípadne hlásenie ako pri klasickej X križovatke.

FixRAB-02.png

Takýto ručne nakreslený kruhový objazd je nutné upraviť:

 • Vymažeme všetky segmenty kreslené od oka.
FixRAB-03.png
 • Dovnútra budúceho kruhového objazdu predĺžime segmenty ciest, ktoré sa naň majú napájať. Jednosmerné výjazdy a vjazdy nie je potrebné zvlášť pripájať, ak sú blízko seba. Uložte prácu, aby sa nevyskytla chyba pred záverečnou fázou tvorby.
FixRAB-04.png
 • V nástrojovej lište prejdite na ikonu DrawRoads.jpg a vyberte voľbu Kruhový objazd, prípadne stlačte klávesu O. Kurzor se zmení na krížik. Kliknite do mapy a roztiahnite farebný kruh na tvar kruhovej križovatky tak, aby zároveň pretínal všetky cesty, ktoré majú byť pripojené. V prípade neaktuálnej mapy využite GPS vrstvu, ktorá niekedy môže dať presnú informáciu o jeho strede a tvare.
FixRAB-06.png
 • Po uvoľnení tlačítka sa vytvorí červený kruhový objazd, čo znamená, že segmenty kruhového objazdu nie sú ešte úplné. Vyberte všetky segmenty a do vlastností zadajte správne Mesto, prípadne zaškrtnite variantu Žiadne. Kruhové objazdy musia mať vždy pri vlastnosti Ulica zaškrtnuté Žiadna.
FixRAB-07.png
 • Po uložení uvidíte riadny kruhový objazd s pripojenými cestami, ktorý bude pri prejazde dávať príslušné navigačné inštrukcie.

Ak má kruhový objazd nejaké meno, napr. vyznačené na miestnom dopravnom značení, vytvorte nad kruhovým objazdom plochu - Miesto s kategóriou Križovatka a pomenujte ju podľa označenia. Nemá zmysel vytvárať kruhové objazdy iba s jedinou napojenou cestou. Kruhový objazd by mal mať vždy minimálne dve pripojené cesty.

Vytvorenie nového kruhového objazdu

Nakreslite najskôr všetky segmenty, ktoré sa majú napájať do kruhového objazdu a natiahnite ich až do stredu budúceho objazdu tak, aby ste ich pri kreslení kruhu bezpečne preťali. Potom už môžete nakresliť kruhový objazd ako je popísané vyššie.

Vždy musí aspoň jedna cesta presahovať dovnútra budúceho kruhového objazdu, inak nie je možné kruhový objazd vytvoriť.

Zamykanie kruhových objazdov

Kruhové objazdy patria k zložitejším objektom, ktoré v editore môžeme vytvárať. Aby nedochádzalo k zbytočnému poškodzovaniu mapy, dohodli sme sa, že ich budeme zamykať na úroveň L4. Preto nezabudnite po vytvorení kruhový objazd zamknúť na na úroveň L4.

Úprava geometrie

Po zvolení časti objazdu se objavia na obvode geometrické uzly (biele kruhy). Každý je možné ťahaním presunúť tak, aby výsledok lepšie pasoval na podkladovú mapu alebo GPS vrstvu.

Pri vytváraní objazdu je možné držaním klávesy Shift a ťahaním smerom von vytvoriť oválny alebo elipsovitý tvar. V tomto móde je možné upravovať tvar iba podľa horizontálnej a vertikálnej osi. Pre detailnejšie úpravy je potrebné upravovať polohu jednotlivých geometrických uzlov.

Rôzne segmenty

Niekedy sa do kruhovej križovatky napájajú rôzne typy ciest. Aby Waze správne navigovalo, je dôležité správne nastaviť typ segmentov kruhového objazdu.

Priorita vstupných segmentov na určenie typu segmentov kruhového objazdu:

 1.  Diaľnica a Rýchlostná cesta 
 2.  Cesta I. triedy 
 3.  Cesta II. triedy 
 4.  Cesta III. triedy 
 5.  Ulica 
 6.  Cesta na parkovisku 
 7.  Súkromná cesta .

Postup určenia správneho typu segmentov kruhového objazdu:

 1. Nájdite dva segmenty s najvyššou prioritou.
  • Ak cesta prechádza kruhovým objazdom, počíta sa každý segment zvlášť, po jednom na každej strane kruhového objazdu.
  • Ak je cesta na jednej strane pripojená vidličkou (dve jednosmerky), počíta sa ako jeden segment.
  • Ak vstupuje do kruhového objazdu rampa, uvažuje sa typ segmentu, z ktorého rampa vychádza.
 2. Vyberte kruhový objazd a nastavte jeho segmenty.
  • Použite typ, ktorý má dva najvyššie segmenty.
  • Ak majú dva najvyššie segmenty rôzne typy, použite nižší typ týchto dvoch segmentov.
Návod na určenie segmentov kruhového objazdu
Popis 2 najvyššie vstupy Kruhový objazd Zobrazenie
Krížia sa cesty III. triedy a ulice. Napájajú sa 2 ulice oboch typov.  III. trieda 
 III. trieda 
 III. trieda  RdAbt PrPr.png
Cesty II. tr. a III. tr. sa krížia. Obdoba predošlého prípadu.  I. trieda 
 I. trieda 
 I. trieda  RdAbt MjMj.png
Jedna cesta III. tr. a tri cesty.  III. trieda 
 Ulica 
 Ulica  RdAbt PrSt.png
Cesta I. tr., dve cesty III. tr. a cesta.  I. trieda 
 III. trieda 
 III. trieda  RdAbt MjPr.png
Cesta I. tr., III. tr. a dve cesty.  I. trieda 
 III. trieda 
 III. trieda  RdAbt MjPr2.png
Cesta I. tr., II. tr. a dve cesty III. tr.  I. trieda 
 II. trieda 
 II. trieda  RdAbt MjMn.png
Typy segmentov a počty sú rovnaké, ako v predošlom prípade. Pamätajte, že dva jednosmerné segmenty vstupujúce na tom istom mieste sa počítajú za jeden.  I. trieda 
 II. trieda 
 II. trieda  Roundabout - split roads.png
Rampa napojená na cestu I. tr., cesta II. tr. a dve cesty III. tr.  I. trieda 
 II. trieda 
 II. trieda  Roundabout - ramp.png
Do kruhového objazdu vstupujú len rampy. Kruhový objazd bude typu rampa.  Rampa 
 Rampa 
 Rampa  Roundabout - all ramps.png

Vjazd a výjazd

RdAbt-NoDivRd.png

Pripojenie cesty na kruhový objazd môže byť zobrazené ako jedna obojsmerná cesta napojená pod pravým uhlom. Do mapy to nakreslíme presne takto. Vodič z navigácie dostane hlásenie napr. Na kruhovom objazde použite druhý výjazd Nav icon roundabout 2.JPG.

Niekedy je vhodné nakresliť samostatne vjazd aj výjazd ako dva jednosmerné segmenty (vidlička).

Navigačné inštrukcie

Kapitola by mala dať odpoveď na dve dôležité otázky:

 • Čo je štandardný a neštandardný kruhový objazd?
 • Kedy bude Waze hlásiť
  • Na kruhovom objazde odbočte ... resp. ... pokračujte rovno,
  • Na kruhovom objazde použite n-tý výjazd?

Dôležité je, že kruhový objazd môže byť dvoch typov - štandardný aj neštandardný. Záleží na vstupnom uzle.

Štandardný kruhový objazd

Rondel-obvykly.png
 • Navigácia hlási:
  • Na kruhovom objazde odbočte vpravo Nav icon roundabout right.jpg alebo,
  • Na kruhovom objazde pokračujte rovno Nav icon roundabout straight.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde odbočte vľavo Nav icon roundabout left.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde sa otočte Big directions roundabout u.png.
 • Má najviac 4 pripojenia.
 • Všetky uzly sú rozmiestnené v obvyklom rozsahu z pohľadu vstupného uzla (90°±15° a 180°±15°).

Neštandardný kruhový objazd

Rondel-neobvykly.png
 • Navigácia hlási:
  • Na kruhovom objazde použite prvý výjazd Nav icon roundabout 1.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde použite druhý výjazd Nav icon roundabout 2.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde použite tretí výjazd Nav icon roundabout 3.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde použite štvrtý výjazd Nav icon roundabout 4.JPG atd.
 • Môže mať 5 a viac pripojení (vidlička má dve pripojenia).
 • Má neobvyklé uhly pripojení z pohľadu vstupného uzla (mimo rozsahy 90°±15° a 180°±15°).

Poznámka: ±15° je odhadnutá empirická hodnota, ktorá sa môže meniť.

Uhol vektora samotného segmentu pripojeného do kruhového objazdu nemá vplyv na určenie typu kruhového objazdu:

Rondel-1.png
Uhol segmentu pripojeného do kruhového objazdu nemá vplyv na typ kruhového objazdu

Pre zistenie správneho uhla pripojenia z pohľadu príjazdového uzla si znázorníme kruhový objazd na ktorom vynesieme priamku, ktorá prechádza stredom kruhového objazdu a vstupným bodom. Druhá priamka je kolmá na prvú a pretína ju v strede kruhového objazdu.

Príklady

Pre zjednodušenie sme použili kruhový objazd s tromi pripojeniami (1,2,3).

Príjazd z bodu 1

Roundabout 4.jpg
 • Oba výjazdy 2 a 3 ležia v obvyklom rozsahu uhlov (90°±15° a 180°±15°).
 • Výjazdy budú mať inštrukcie Na kruhovom objazde odbočte vpravo Nav icon roundabout right.jpg alebo Na kruhovom objazde pokračujte rovno Nav icon roundabout straight.JPG.

Príjazd z bodu 3

Roundabout 5.jpg
 • Oba výjazdy 1 a 2 ležia mimo obvyklý rozsah uhlov.
 • Výjazdy budú mať inštrukcie Na kruhovom objazde použite prvý výjazd Nav icon roundabout 1.JPG alebo Na kruhovom objazde použite druhý výjazd Nav icon roundabout 2.JPG.

Poznámka: Aj keď jeden z výjazdov bude v obvyklom rozsahu, bude kruhový objazd neštandardný a všetky výjazdy budú mať inštrukciu Na kruhovom objazde použite n-tý výjazd.

Pozri tiež