Označovanie miest, obcí a ich častí

From Wazeopedia

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v Zozname dvojpísmenových skratiek okresov a pomôže aj Zoznam obcí na Slovensku. Často môže pomôcť pri orientácii Geoportál, alebo regionálny GIS.)

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže Zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku a Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy, alebo Gis niektorých miest

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [1]

Lovčica-Trubín [2]

Diskusia Waze na túto tému

Viacjazyčné názvy

Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú vždy iba v národnom jazyku.

Od novembra 2014 je pre Slovensko dohodnuté [3], že viacjazyčné názvy sa môžu používať v oblastiach, kde je zastúpenie príslušnej národnostnej menšiny najmenej 20 %. V podstate kopirujeme nariadenie vlády, ktoré určuje, ktoré obce majú mať dvojjazyčné tabule [4].

Dvojjazyčné názvy sa týkajú iba objektov: Názov ulice (Streetname) a Názov miesta (Place), kedy primárny názov objektu je vždy v slovenčine a alternatívny názov je uvádzaný v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

Pozri tiež

Skracovanie dlhých názvov ulíc

Diskusia o dvojjazyčných názvoch