Zarovnanie podkladovej mapy

From Wazeopedia

Revision as of 20:52, 19 June 2016 by Wottem (talk | contribs) (7 revízií)

Posun podkladu.jpg

Pri editácii mapy sa často stretávame so situáciami kedy podklad satelitných snímkov (ďalej len podklad) nesúhlasí s GPS meraniami - podklad je posunutý. Toto je spôsobené ostrým uhlom pri snímaní povrchu zeme zo satelitov a ďalšími vplyvmi.

Pre správne zakreslenie nových alebo úpravu existujúcich segmentov je nutný posun podkladu. Na posunutie podkladu slúži prídavný skript do WME Waze Aerial Shifter (WAS).

Ovládacie prvky WAS

Netreba zdôrazňovať že toto je citlivá záležitosť a použitie má byť zodpovedné. Preto je dôležité o aké hodnoty podklad posuniete.

Opr posun podkladu.jpg

V prvom rade treba upozorniť na fakt, že odchýlky podkladu na území Slovenska spravidla bývajú do 10m, maximálne 15m v osi (extrémne hodnoty boli zaznamenané v Šali -15;30, Sládkovičove -5,23, Rajke -20,40). Na zistenie veľkosti konkrétneho posunu podkladu je potrebné urobiť porovnanie podkladu s GPS stopami a následne zopakovať porovnanie približne každých 10~15km (to sa ale líši podľa oblasti a času vyhotovenia satelitných snímkov, kde na ich rozhraní môžete vidieť výrazný zlom).

Postup zarovnania podkladu s GPS stopami

GPS stopy

Waze zaznamenáva jazdy vodičov po krajine a ich stopu je možné zobraziť vo WME pomocou vrstvy GPS body (body so smerovým vektorom, klávesová skratka Shift+G). Tieto stopy sú však v niektorých oblastiach s významným rozptylom, ktorý spôsobujú chyby merania najmä na jednoduchších GPS prijímačoch v zariadeniach užívateľov Waze, nevhodné umiestnenie zariadenia alebo nedostatočný signál v teréne, napr. v hustom lese, alebo v blízkosti vysokých budov.

Správne umiestnenie SV ukazateľa

Vo WME máme k dispozícii zobrazenie Street View (SV) a pri jeho použití sa nad podkladom zobrazuje príslušný ukazateľ Wme streetview directional arrow.gif (SV marker). Poloha ukazateľa SV je nad cestou umiestnená s výrazne vyššou presnosťou, s výnimkou križovatiek, cestných rozšírení, viacerých jazdných pruhov, kruhových objazdov a niektorých špeciálnych oblastí kde došlo pri spracovaní k jeho zámernému posunu. Ukazateľ SV je možné za určitých okolností využiť na zarovnanie podkladu.

Postup zarovnania je nasledovný:

 1. V oblasti ktorú potrebujete editovať, nájdite na mape čo najviac zvislú a vodorovnú cestu, najlepšie s vysokým obsahom GPS stôp a ktorá má k dispozícii SV. Je vhodné aby miesto zarovnania bolo rovné a po stranách bez vysokých objektov. Tiež je dobré, aby miesto malo zreteľné ohraničenie cesty. Na stránke Google mapy je potrebné vždy skontrolovať, či pozícia SV ukazateľa v aktuálnej lokalite nie je výrazne mimo cesty, resp. či súhlasia modré linky pri aktivovaní SV so satelitnou mapou (modrou linkou sú zobrazené miesta, kde je SV dostupné). Na stránku Gogle mapy sa dostanete po kliknutí na Google v mapovom okne editora.
 2. Zvisla korekcia.jpg
  Umiestnite SV ukazateľ Wme streetview directional arrow.gif na vybrané miesto na zvislom úseku, použite zoom 7 až 8. Porovnajte jeho umiestenie s GPS stopami. Následne posúvaním podkladu v smere osi X (prvé pole skriptu WAS) nájdite takú hodnotu pri ktorej sa bude čo najviac zhodovať umiestnenie cesty s polohou GPS bodov a tak aby bol ukazateľ SV nad cestou. Pri korekcii používajte krok +-5m namiesto predvolenej hodnoty +-10m.
 3. Vodorovna korekcia.jpg
  Umiestnite SV ukazateľ Wme streetview directional arrow.gif na vybrané miesto na vodorovnom úseku a postupujte podobne ako v bode 2. s tým, že korekciu budete robiť v smere osi Y (druhé pole skriptu WAS).
 4. Overte výsledok zarovnania podkladu na ďalších miestach vizuálnou kontrolou s umiestneným ukazateľom SV. Sledujte či zodpovedá umiestnenie GPS stôp a umiestnenie ukazateľa SV s podkladom.

Pomocou môže byť aj doplnkový skript WME Street View Availability [1], ktorý zobrazuje dostupnosť SV v editore.

Dôležité obmedzenia

Vždy prihliadajte s vyššou váhou na GPS stopy, zvlášť ak je ich na mieste zarovnania dostatok a nie sú so značným rozptylom. Uvedomte si, že ukazateľ SV nie je primárne určený na kalibráciu podkladu - je iba pomôckou, najmä v zložitých oblastiach, keď sú z nejakého dôvodu GPS stopy nepoužiteľné.

Ukazateľ SV je pre náš účel nepoužiteľný v miestach ako križovatky, cestné rozšírenia, miesta viacerých jazdných pruhov, miesta v kruhových objazdoch a ich okolí a niektorých špeciálnych oblastiach.

Miesta nevhodné na zarovnanie

Pravidelne kontrolujte pozície GPS stôp s podkladom a umiestnenie SV ukazateľa s vedomím, že podklad môže byť, v závislosti od oblasti, inak posunutý približne každých 10-15km.

Rýchle zarovnanie v blízkosti diaľnic

WAS hodnoty.png

Niektoré diaľničné križovatky (miesta) na Slovensku obsahujú v popise hodnoty zarovnania pre WAS vo formáte

HPxVP (dátum)
 • HP - hodnota horizontálneho posunu
 • VP - hodnota vertikálneho posunu
 • dátum - dátum merania

Zadaním týchto hodnôt do príslušných políčok WAS dosiahnete rýchle zarovnanie podkladu pre editáciu v blízkom okolí.

Pri použití týchto hodnôt je potrebné mať na pamäti, že podkladové mapy sú z času na čas updatované a hodnoty zarovnania sa môžu zmeniť. Preto je tu vždy potrebná kontrola pomocou GPS stôp.

Priveľké odchýlky

Waze spolu s Google Maps pracuje na tom, aby nepresnosti podkladovej mapy boli čo najmenšie. Ak poznáte miesta, kde odchýlky mapy značne presahujú obvyklú mieru (ca 30 m) nahláste to prostredníctvom formulára [2]. Google team prisľúbil nápravu.

Pozri tiež