Miejsca/Parking

From Wazeopedia

Parking

W tym rozdziale opisano wskazówki pomocne w określeniu, czy Miejsce należy utworzyć, jako Parking. Z kolei wskazówki dotyczące tworzenia Dróg w ramach Parkingu opisano w dziale Drogi.

Miejsce oznaczone jako Parking obejmuje obszar przeznaczony do parkowania pojazdu poza obszarem ulicy. Jako parking oznaczamy również wszelkie struktury parkingowe, garaże oraz parkingi wielopoziomowe.

Widoczność miejsca (Obszar czy Punkt)

Wszystkie Parkingi mapuje się jako Obszar!

Zasady

Trzy zasady regulują ustalenie, czy dany teren, struktura lub garaż należy określić jako Parking:

Ogólnodostępność
Mapa nigdy nie może pokazywać Parkingu, gdzie nieuważny kierowca mógłby ponieść konsekwencje parkowania w postaci odholowania pojazdu, nałożenia mandatu lub naruszenia norm społecznych. Wszystkie Parkingi oznaczone na mapie muszą być prawnie i lokalnie tolerowane jako ogólnodostępne, przynajmniej przez krótki okres czasu. Nie ma od tego wyjątków.
Ogólne przeznaczenie
Kierowcy, którzy zostawią swoje pojazdy na Parkingu oznaczonym na mapie powinni móc w każdym momencie wybrać inny środek transportu lub przejść dalej pieszo w dowolnym kierunku. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są parkingi, gdzie kierowca z różnych przyczyn obowiązany jest pozostać w pojeździe.
Charakterystyczne i Istotne
Nadużycie oznaczania Parkingu szybko prowadzi do bałaganu na mapie. Obszar Parkingu powinien oznaczać miejsca ułatwionego postoju, które dla przejeżdżających kierowców będą charakterystyczne i istotne, włączając w to kierowców, którzy akurat nie poszukują miejsca do parkowania.

Parkingi, które nie spełniają powyższych 3 warunków (łącznie) nie powinny być oznaczane jako Obszar.

Realizacja

Interpretacja stwierdzenia 'Charakterystyczny i Istotny'

Dla celów oznaczenia Parkingu jako Obszar zasada 'Charakterystyczny i Istotny' oznacza obiekt w całości przeznaczony do parkowania pojazdów i nie służący żadnym innym celom. Przykładem obiektu, który nie spełnia tego warunku może być Garaż umiejscowiony w ramach większego obiektu różnego przeznaczenia. Niemniej jednak w takim przypadku można dodać Parking do listy kategorii dodatkowych większego obiektu (tak jak np. dodajemy bankomat lub sklep znajdujący się na terenie stacji benzynowej).

Zasięg

Granice Obszaru Parkingu powinny być zmapowane w ramach granicy nieruchomości (tzw. "linia ogrodzenia"). Jeśli granice nie są wyraźne lub jasne, należy zmapować Parking w ramach widocznej struktury lub garażu.

W sytuacjach, gdzie przynależny Parking umiejscowiony jest w granicach innego Obszaru, najłatwiej jest dodać kategorię dodatkową "Parking" do listy nadrzędnego Obszaru. Z kolei Parkingi spełniające powyższe warunki, zlokalizowane w ramach większego Obszaru, takiego jak np. lotnisko, powinny być mapowane jako osobne Obszary w ramach większego Obszaru.

Nazewnictwo

Jeśli miejsce oznaczone jako Parking ma swoją nazwę własną, taką jak np. "Beach Street Garage", "Green Parking", "Parking buforowy nr 1", "MOP", jego Obszar powinien odzwierciedlać tą nazwę w celu ułatwienia wyszukiwania. Parkingi typu "Parkuj i jedź" powinny być nazywane spójnie w ramach kraju. Dla Polski przyjęliśmy "P+R [nazwa ulicy]", jeśli parking nie ma nazwy lub "P+R [nazwa]" jeśli jego nazwa jest ogólnie przyjęta w planach miejscowych (np. "P+R Metro Marymont" na bazie P+R Warszawa) Jeżeli Obszar Parkingu zawiera się z ramach większego zmapowanego Obszaru, nie należy powtarzać pełnej nazwy większego Obszaru; przykładowo w granicach Obszaru lotniska "Poznań Ławica", znajduje się Parking, nie musi on być nazywany "Port Lotniczy Poznań-Ławica - Parking" - wystarczające będzie określenie "Parking" chyba, że w okolicy jest wiele parkingów, które również posiadają w nazwie tylko "Parking" . W takim przypadku nazwa "Parking Poznań-Ławica" może być bardziej odpowiedni.

Niektóre miejskie parkingi nie mają odrębnej tożsamości/nazwy; przykładowo, parking ogólnego przeznaczenia przy szpitalu. Dla takich Obszarów należy pozostawić pustą nazwę. W szczególności nie należy używać ogólnych nazw takich jak "Parking" lub "Parking ogólnodostępny" dla obiektów nieposiadających nazwy. Nazwy takie jak "Parking Szpital Wojewódzki" mogą sugerować, że parking jest przeznaczony dla pracowników. W związku z tym takiego nazewnictwa również należy unikać na rzecz pozostawienia pustej nazwy.

Przy nazywaniu Parkingu, tak samo jak w przypadku pozostałych Obiektów, nie używamy skrótów nazw, tak jak to ma miejsce w przypadku edycji map.

Parking płatny oraz bezpłatny

Jeśli Parking spełnia opisane powyżej 3 zasady: Ogólnodostępności, Ogólnego przeznaczenia oraz Charakterystyczności i Istotności, wówczas kwalifikuje się do oznaczenia go Obszarem Parkingu bez względu na to czy jest płatny czy nie.

Zawieszanie automatycznych raportów

Obszar Parkingu, podobnie do Obszaru Stacji Benzynowej, wstrzymuje generowanie automatycznych raportów "Problemu Mapy", takich jak "brakująca droga"; stąd też Obszar Parkingu nigdy nie powinien być rysowany nad lub przyklejony do dróg nie związanych z parkingiem.

Wyjątkowe przypadki

Lotniska

Lotniska w Polsce rozróżniają parkingi zazwyczaj na parkingi krótko- i długoterminowe, parkingi wypożyczalni aut oraz parkingi dla oczekujących. Parkingi takie są częstymi miejscami docelowymi nawigacji i stąd zasługują na to, aby oznaczyć je Obszarem oraz nazwać zgodnie przyjętą nomenklaturą lotniska, nawet gdy oznacza to utworzenie Obszaru Parkingu w ramach większego Obszaru Lotniska.

Dworce autobusowe / kolejowe

Dworce autobusowe i kolejowe są często zlokalizowane w centrach miast i mogą udostępniać wygodne parkingi publiczne. Na niektórych dworcach parking taki może być przeznaczony dla ogólnego dostępu i powszechnie używany. Na innych parkowanie może być to nielegalne, niewłaściwe, lub po prostu bezcelowe dla osób, gdyż mogą z nich korzystać tylko osoby, które chcą skorzystać z transportu publicznego. Stąd też to, czy oznaczyć oznaczyć takie parkingi Obszarem Parkingu zależy od lokalnych warunków. Bez względu na to, czy cały kompleks dworca zostanie oznaczony jako Obszar (w przeciwieństwie do oznaczenia go jako Punkt), granice tego Obszaru powinny obejmować powiązany z nim parking. Powinien on być oznaczony (jeśli spełnia warunki) raczej jako kategoria dodana do listy kategorii dodatkowych niż ujęty jako osobne Miejsce.

Ogólnodostępny parking prywatny

Prywatne Spółki często są operatorami parkingów ogólnodostępnych w centrach miast oraz w okolicach lotnisk. Parking prywatny, który zapewnia krótkoterminową dostępność dla ogółu, można oznaczyć jako Miejsce (Parking), jeśli zgodnie z opisaną wyżej interpretacją spełnia zasadę 'charakterystyczny i istotny'. Prywatne parkingi przeznaczone wyłącznie do parkowania długoterminowego to parkingi specjalnego przeznaczenia, w związku z czym nie powinny być oznaczane jako Obszar Parkingowy, tylko jako Punkt.

Parkingi wypożyczalni aut

Wraz z wprowadzenieem kategorii Miejsca: "Wypożyczalnia aut", miejsca odbioru i zwrotu aut, także na lotniskach, powinny być obecnie oznaczane tą kategorią zamiast jako Parking (Obszar lub Punkt).

Przykłady

Parking oznaczony Obszarem jest zawsze właściwy w następujących przypadkach:

  • Parkingi "Park & Ride" (P+R) oraz podobne parkingi podmiejskie.
  • Ogólnodostępne obszary krótkoterminowego parkowania, struktury lub garaże przeznaczone tylko do parkowania i niezależne od jakiegoś konkretnego centrum handlowego, kompleksu, kampusu i innych celów nawigacyjnych.
  • Parkingi przeznaczone do świadczenia usług dla pojedynczego celu podróży, nie zorientowanego na tranzyt, takie jak parkingi przy biurach, sklepach, biurowcach, kościołach, parkach, urzędach, bibliotekach, szpitalach, obiektach sportowych, szkołach, muzeach, restauracjach, obozowiskach, itp. - z zastrzeżeniem zaznaczenia odpowiedniego charakteru parkingu we właściwościach Miejsca.
  • Parkingi pracownicze, studenckie, mieszkańców, gości, itp. - z zastrzeżeniem zaznaczenia odpowiedniego charakteru parkingu we właściwościach Miejsca.
  • Nazwane parkingi miejskie służące lotniskom.

Parking nie jest NIGDY właściwy w następujących przypadkach:

  • Parkingu ulicznego, zarówno równoległego, prostopadłego jak i ukośnego.
  • Parkingi dla uczestników wydarzeń, usług lub wystąpień.

Parking jako Punkt

Punkt w przypadku Parkingów nie powinien być używany.