Sweden/Redigera/Vanliga redigeringsfel

From Wazeopedia

< Sweden‎ | Redigera

Det finns många fallgropar när kartan ska redigeras. Det vanligaste är att sätta igång utan att läsa på hur och varför det fungerar som det gör. Vad som är "rätt" kan dessutom ändras över tiden. Det gäller därför att hålla sig ajour.

Här är några av de vanligaste felen (ingen rangordning).

Korsande vägar utan korsningspunkt (junction)

Korsningspunkten saknas!

Vägar som korsar varandra eller som ansluter måste ha en korsningspunkt (blå prick) och tillåtna svängar ska sättas. Utan korsningspunkt vet inte waze att vägarna sitter "ihop" och om det går att köra där. Läs på hur korsningspunkter fungerar.

Planskilda korsningar med samma nivå (elevation)

När vägar korsar varandra i olika plan måste elevation sättas. Utgå från "Ground". Detta gäller även i de fall svängfiler har använts i en korsning. Alltså även om vägarna i verkligheten ligger i samma nivå så måste de skiljas åt i Waze med olika nivå (elevation).

Tillåtna svängar ej satta

Turn restrictions.jpeg

När vägar kopplats samman måste de tillåtna svängarna sättas. Initialt är alla svängar otillåtna! Gröna pilar = tillåtet att svänga. Röda pilar = ej tillåtet att svänga. Svängpilarna visas för ett vägsegment när det är markerat. Ta för vana att markera de segment du redigerat innan du sparar för att säkerställa att allt är ok. Bilden visar att i detta fall är det tillåtet att köra rakt fram (utifrån det markerade vägsegmentet). Övriga svängar är ej tillåtna.

Vägarna saknar namn

En ny väg måste namnges. Fram tills dess är den röd. Läs på Redigera kartan-sidan för de riktlinjer som gäller för namngivningen.

Fartkameror vänds åt fel håll

Pilen visar körriktningen för att bli fotad

När det gäller fartkamerorna är det många som vänder riktningen på kameran eftersom det ser ut som kameran är felvänd. Då blir det fel. Kamerorna ska vara "felvända" i Waze! Kameralinsen ska peka i körriktningen. Anledningen till detta är att i vissa länder tas bilden bakifrån. Det ser bakvänt ut, men det är rätt.

Alla filer läggs in

Syftet med Waze kartan är att skapa en logisk representation av verkligheten. Även om vissa referenskartor visar vägar som är uppdelade i enkelriktade filer är det inte säkert att vägarna i Waze behöver så. På parkeringsplatser ska inte alla parkeringsvägar läggas in. Bara väg in och ut. Läs på här var som gäller för splittade vägar och svängfiler.

Satellitbilden är allenarådande

Att ingen hänsyn tas till tillfälliga vägarbeten, ändringar och/eller avstängningar är vanligt. De satellitbilder som finns i Waze kommer från Google maps. I många fall kan de vara flera år gamla och nya vägar har byggts och andra har ändrats. I vissa delar av Sverige är satellitbilden förskjuten. Utgå då från GPS-spåren och egen lokalkännedom.

Det kan också vara tillfälliga vägomläggningar på vägbyggen som ligger bakom vissa ändringar. Har du inte aktuell information om vad som gäller för platsen så undvik att "rätta till" vägarna.

Platser (Intressepunkter)

I nuvarande version av WME kan vi lägga in Platser (tidigare Landmärken) som en Punkt eller som ett Område. Områden större än 40x40 meter kommer att synas i mobilklienten vilket innebär att för många Platser av typen Område på en liten yta kommer att göra kartan i mobilklienten rörig och svårläst för användaren. Därför skall utgångspunkten för Platser vara att det räcker med en punkt.

Vi följer de globala riktlinjerna för att avgöra om Punkt eller Område skall användas.

Parkeringsplatser: I nuvarande version av mobilklienten får du som användare upp "P"-skyltar i kartan när du närmar dig ditt mål. Dessa skall representera publika parkeringsplatser tillgänglig för alla med eller utan avgift.

Exempel på parkeringsplatser som inte skall läggas in i kartan:

  • Privata
  • Personal
  • Gatuparkering (undantag, då det kommer att göra kartan rörig och svårläst)

Gårdsnamn i City-fältet

När det gäller namngivningen utanför tätort finns det många kreativa förslag. Syftet med namnet är att kunna navigera till platsen. Att sätta varenda gårdsnamn som City gör bara att det blir grötigt på mobilkartan och i karteditorn. Läs mer om riktlinjer för City.

Snabbmatstället som namn i Street-fältet

Vägen in till McD, Max eller vad nu det är för ställe ska vara namnlös i de flesta fall. Definitivt ska vägen inte namnges med restaurangnamnet. Navigering till dessa ställen görs i mobilklienten via adress- eller platssökning.

Cykelvägar, gångbanor, vandringsleder, trappor mm

Waze är till för motoriserad trafik. Att lägga in vägar som inte tillåter biltrafik skapar problem. Även om dessa vägtyper framstår som ej körbara i karteditorn så läggs rutter över dem. Det bästa är alltså att inte lägga in dem i första läget. Riktlinjer för vägtyper.

Husnummer i vägnamnet

Husnummer läggs in efter att vägen är skapad och fått ett namn. Utan namn på vägen kan inga husnummer läggas in.

Husnummer skall ej skrivas in i vägnamnet.

Flacka vinklar i korsningar

Vinkeln mellan två vägar som ansluts avgör hur navigeringsinstruktionerna ges. Är det kring 90 grader mellan vägarna så ges instruktionen "Sväng höger/vänster". En flack vinkel ger "Håll höger/vänster". För att få rätt navigeringsinstruktioner så kan en extra geometrinod (inte korsningsnod) behöva läggas in. Mer läsning.

Jct 3 45 ex1.pngFel! Rätt!