Problem wielu miejscowości o jednakowych nazwach

From Wazeopedia
Ta nowa strona jest obecnie w trakcie modyfikacji. Przedstawione informacje należy uznać za wersję roboczą, która nie jest jeszcze gotowa do użycia. Treść jest przygotowywana przez jednego lub więcej użytkowników. Nie wprowadzaj żadnych zmian zanim nie przejrzysz tego forum.
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


Waze nie obsługuje poprawnie możliwości istnienia dwóch różnych miejscowości o tych samych nazwach. Traktuje je jak jedną miejscowość, łącząc w jeden wielki obszar, ciągnący się nawet przez setki kilometrów. Dwie miejscowości utworzą długi i wąski pas. Jeśli takich miejscowości jest trzy lub więcej, to powstaje olbrzymi wielokąt, zajmujący znaczną część kraju. Paradoksalnie problem najczęściej dotyczy małych wiosek, które wskutek tego na mapach waze pojawiają się jako największe (pod względem powierzchni) miejscowości.

Lista miejscowości o identycznych nazwach, wymagających interwencji

Rozwiązanie problemu

Poprawnym rozwiązaniem byłoby przypisanie miejscowości nie tylko do państwa, ale też (w przypadku Polski) do województwa, powiatu i gminy. W ten sposób nie tylko nazwa wyróżniałaby miejscowość. Jednak do czasu wprowadzenia takiej możliwości waze zaleca doklejanie do nazw miejscowości dodatkowych informacji.

W polskiej wersji zastosujmy zasady zbliżone do tych, których użyła Wikipedia dla rozwiązania tego samego problemu, czyli:

 • jeśli w Polsce jest tylko jedna miejscowość o danej nazwie, pozostawiamy nazwę bez zmian;
 • jeśli jest wiele miejscowości o takich samych nazwach, ale tylko jedna z nich spełnia jeden z warunków:
  • jest miastem,
  • jest miastem wojewódzkim,
  • jest miastem powiatowym,
  • jest siedzibą gminy,
to nazwę tej jednej miejscowości pozostawiamy bez zmian, natomiast nazwy pozostałych miejscowości modyfikujemy zgodnie z dalszym opsiem;
 • jeśli w danym województwie jest tylko jedna miejscowość o danej nazwie, pozostałe zaś leżą w innych województwach, to do nazwy tej miejscowości dopisujemy spację i w nawiasie skrót woj. i nazwę województwa (np.: (woj. mazowieckie));
 • jeśli w województwie jest wiele miejscowości o tej samej nazwie, ale miejscowość o danej nazwie jest tylko jedna w danym powiecie, to dopisujemy po spacji w nawiasie skrót pow. i nazwę powiatu (np.: (pow. chełmski));
 • jeśli w danym powiecie jest wiele miejscowości o tej samej nazwie, ale leżą one w różnych gminach (prawo nie dopuszcza istnienia dwóch miejscowości o tych samych nazwach w jednej gminie), to dopisujemy spację i w nawiasie skrót gm. i nazwę gminy (np.: (gm. Wałcz));
 • ponieważ w Polsce istnieją powiaty i gminy o identycznych nazwach, może istnieć (choć nie wiadomo, czy takie przypadki istnieją w rzeczywistości) wiele miejscowości o jednakowych nazwach, leżących w różnych gminach lub powiatach, które również mają takie same nazwy; w takim przypadku należy w nawiasie kolejno dodawać gminę, powiat i województwo - tyle z tych informacji, ile to minimalnie konieczne, oddzielając przecinkami (np. (gm. Gostyń, pow. gostyński));
 • w razie wątpliwości należy sprawdzić jak dana miejscowość jest wpisana do Wikipedii.

Alternatywne rozwiązania

Istnieje propozycja, aby dodawać po przecinku dwuliterowe kody województw według normy ISO 3166-2:PL, jednak system ten jest słabo rozpowszechniony w Polsce, a ponadto nie rozwiązuje problemu istnienia wielu miejscowości o jednakowych nazwach w tym samym województwie.

Zamisast skrótow woj., pow. i gm. można też stosować pełne nazwy jednostek administracyjnych, czyli odpowiednio: województwo, powiat i gmina. Jednak skróty wydają się zrozumiałe, zaś pełne nazwy zajmują cenne miejsce na ekranie.

Opisane w poprzednim rozdziale zasady różnią się od stosowanych przez Wikipedię, która wyróżnia tylko miasta i tylko je pozwala pozostawiać bez dopisywania województw, powiatów i gmin. Nie czyni takich wyjątków dla miast wojewódzkich i powiatowych (jeśli istnieją inne miasta - nie wsie - o tej samej nazwie) ani dla wsi będących siedzibami gmin. Jednak na potrzeby waze musimy dostosować algorytm do warunków, w których mamy ograniczone możliwości edytowania map, dlatego dopuszczamy pozostawienie oryginalnej nazwy wszędzie tam, gdzie to możliwe. Oczywiście dopisanie zbędnej nazwy województwa lub powiatu nie jest błędem, o ile nie doprowadzi to do takich paradoksów, jak np. modyfikowanie nazwy miasta Olsztyn (stolica województwa warmińsko-mazurskiego), aby odróżnić go od wsi Olsztyn koło Częstochowy.

Diagnostyka

Pierwszym i głównym objawem problemu jest pojawianie się w kliencie mobilnym nazw miejscowości w miejscach, gdzie nie powinno ich być, przy czym zjawisko to występuje najczęściej na wielkich obszarach, nierzadko obejmujących liczne inne miejscowości. Do znalezienia źródła problemu najlepiej jest użyć edytora Cartouche. Trzeba w nim wyłączyć warstwę Aerial - lepiej wtedy są widoczne obszary miejscowości, zaznaczone jasnoszarymi wielokątami, oraz obszary "niezabudowane" - jako białe tło. Jeszcze wyraźniej kontury widać na pomniejszonej mapce w lewym dolnym rogu - tereny miejscowości są białe, obszar "niezabudowany" - niebieski. Jeśli widzimy podejrzanie długi i wąski pasek, lub też wielki (obejmujący np. jedno lub kilka województw) obszar zaznaczony jako zabudowany, prawdopodobnie mamy do czynienia z dwiema lub więcej miejscowościami o jednakowej nazwie, być może oddalonymi o setki kilkometrów od siebie.

W prawym górnym rogu Cartouche wyświetlana jest nazwa miejscowości, która leży w środku edytora. Odpowiednio manipulując poziomem powiększenia i przesunięciem mapy można zbliżyć się do obszaru podejrzanej miejscowości i w ten sposób poznajemy jej nazwę nawet wtedy, gdy jest ona wyświetlona w innym miejscu.

Następnie należy znaleźć krawędź obszaru błędnie uznanego przez waze za jedną wielką miejscowość. W przypadku paska łączącego dwie miejscowości jest to proste, bo obie krawędzie zwykle są widoczne jednocześnie. W przypadku wielokąta trzeba przesuwać mapę w dowolnym kierunku, zawsze w końcu trafimy na jakąś krawędź, chyba że akurat zostanie ona zasłonięta przez inny wielokąt. Mając krawędź przesuwamy mapę w kierunku dowolnego jej końca (zbadać trzeba oba końce), znajdziemy tam wierzchołek, w którym leży jedna z miejscowości przeznaczonych do rozdzielenia.

Wpisanie nazwy miejscowości do wyszukiwarki Live Map lub Cartouche pozwala na znalezienie tylko jednej z połączonych miejscowości. Jest to oczywiście informacja przydatna, ale niekompletna.

Rozwiązanie problemu polega na zmianie nazwy miejscowości zgodnie z opisanymi wyżej zasadami. Zmianę trzeba przeprowadzić dla każdej ulicy miejscowości oddzielnie - niestety, Cartouche wskutek błędów nie pozwala na zmianę miejscowości wielu ulic jednocześnie. W razie braku uprawnień do edycji należy zwrócić się do osoby mającej takie uprawnienia, np. Menadżer Obszarua, ewentualnie samemu zdobyć takie uprawnienia, przejeżdżając osobiście przez tę miejscowość z włączonym klientem waze. Po edycji trzeba odczekać kilka dni na przebudowanie indeksów i map, a następnie sprawdzić, czy miejscowości się rozdzieliły. Może się zdarzyć, że jedna lub więcej ulic zostanie pominiętych podczas edycji, wtedy obszar nieco się zmniejszy, ale miejscowości nie rozdzielą się. Trzeba operację powtórzyć. Mogą również zdarzyć się ulice błędnie przypisane do naszej miejscowości, choć faktycznie nie mają z nią nic wspólnego. Wtedy oczywiście to przypisanie trzeba kasować i zastąpić poprawnym.

Lista miejscowości o identycznych nazwach, wymagających interwencji

Skuteczność metody

W przypadku dwóch miejscowości o jednakowych nazwach zmiana nazwy jednej z nich w zasadzie rozwiązuje problem, to znaczy miejscowości rozdzielają się i nie pokrywają wielkich obszarów kraju. Drugą miejscowość można pozostawić bez zmian, zwłaszcza jeśli nie mamy uprawnień do jej edycji, ale dla pełności rozwiązania zwykle należałoby zmienić także jej nazwę.

W przypadku trzech miejscowości zmiana nazwy jednej z nich przynosi znaczną poprawę, choć nie rozwiązuje problemu całkowicie: zamiast ogromnego trójkąta mamy względnie cienki i względnie długi (np. kilkaset metrów na kilkaset kilometrów) pasek, czyli figurę zbliżoną do jednowymiarowej, a nie zdecydowanie dwuwymiarową.

Przy czterech i więcej miejscowościach zmiana nazwy jednej z nich może pomóc niewiele lub nawet nic, ale jest koniecznym krokiem w kierunku rozwiązania.

Błędne nazwy miejscowości są przypisywane odcinkom zarejestrowanym przez klienta moblinego waze i pozostawionym bez edycji (wyświetlane w edytorze Cartouche jako cienkie czerwone linie), jednak prawdopodobnie nie jest to problem. Zdarza się bowiem, że przypisania nazw miejscowości do takich dróg zmieniają się samoczynnie w miarę, jak zmieniają się obszary miejscowości - nawet, jeśli zmiany te zachodzą później, niż rejestracja drogi. Oznacza to, że prawdopodobnie skuteczne rozdzielenie miejscowości usunie jej nazwę także z zarejestrowanych i nigdy nie edytowanych dróg.

Jak zapobiegać łączeniu różnych miejscowości o jednakowych nazwach

O to, aby dwie miejscowości o jednakowych nazwach nie połączyły się, można zadbać podczas tworzenia każdej nowej miejscowości. Można przyjąć jedną z trzech strategii:

 1. Dla każdej nowo tworzonej miejscowości sprawdzać jej opis w Wikipedii i od razu dopisywać w razie potrzeby gminę, powiat i województwo, nawet jeśli na razie w bazie waze nie ma ani jednej miejscowości o takiej nazwie.
 2. Dla każdej nowo tworzonej miejscowości sprawdzać czy już taka istnieje w waze i jeśli tak, to podjąć odpowiednie działania.
 3. Niczym się nie przejmować i dopieru po kilku dniach, kiedy indeksy i mapy przebudują się, sprawdzić, czy nie utworzyliśmy wielkiej miejscowości, połączonej z jakąś inną.

Historia i perspektywy kompletnego rozwiązania problemu przez waze

12 kwietnia 2010 r. ekipa waze ogłosiła, że wkrótce wprowadzi do systemu obsługę mniejszych jednostek administracyjnych, niż państwa, czyli w przypadku Polski województw, powiatów i gmin. Jednak nic takiego nie nastąpiło, natomiast w październiku 2010 r. jeden z pracowników napisał, że obsługi województw nie będzie w najbliższym czasie i dlatego jeśli w danym państwie występuje wiele miejscowości o takich samych nazwach, to należy do nich nazw dopisywać wyróżniki, które spowodują, że waze zacznie je traktować jako oddzielne miejscowości.

Kiedy waze wprowadzi obsługę województw, powiatów i gmin, przywrócenie poprawnych nazw miejscowości będzie łatwą dla operatora bazy danych operacją: wystarczy usunąć z napisów nawiasy wraz z zawartością i zbędnymi spacjami (dokładniej: usunąć wszystkie znaki od pierwszego nawiasu otwierającego do końca i poprzedzające go spacje).

Istnieją informacje, że waze już obsługuje polskie województwa, wyświetlając ich dwuliterowe kody według standardu ISO 3166-2:PL, jednak nie wszędzie udaje się z nich korzystać.

Ciekawostki

Istnieją w Polsce powiaty i gminy o identycznych nazwach. Identyczne nazwy powiatów nie zawsze oznaczają jednakowe nazwy siedzib powiatów (np. powiat bielski - siedziby: Bielsko-Biała oraz Bielsk Podlaski).

W Polsce istnieją dwie pary miast o jednakowych nazwach. Są to:

 1. Dobra (pow. łobeski) i Dobra (pow. turecki),
 2. Józefów (pow. biłgorajski) i Józefów (pow. otwocki).

Oprócz tych miast istnieje również 55 wsi o nazwie Józefów i 15 o nazwie Dobra.

Linki zewnętrzne